“Rizespor’un Hakkını Kimseye Yedirtmem”

Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Tahir Kıran, Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü ile fut­bol­cu Oğul­can Çağ­la­yan’ın trans­fe­ri ko­nu­sun­da ya­şa­dık­la­rı an­laş­maz­lık­la il­gi­li çözüm gi­ri­şim­le­ri­nin so­nuç­suz kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ri­zes­por’un hak­kı­nı kim­se­ye ye­dirt­mem.” dedi.

Ata­köy She­ra­ton Otel’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Tahir Kıran, yak­la­şık iki ay önce gö­re­ve baş­la­dık­la­rı Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bün­de daha önce sorun ya­şa­nı­lan tüm ke­sim­le­re dost­luk elini uzat­tık­la­rı­nı ak­tar­dı.
Söy­lem ve ey­lem­le­ri­nin bazı ke­sim­le­ri ra­hat­sız et­ti­ği­ni an­la­tan Kıran, “Gö­re­ve ge­lir­ken de­di­ği­miz gibi kavga et­me­ye­ce­ğiz, sa­vaş­ma­ya­ca­ğız. Ama hak­kı­mız yen­di­ğin­de de se­si­mi­zi çı­kar­ma­sı­nı bi­li­riz. Ge­rek­ti­ğin­de sa­vaş­mak­tan ka­çın­ma­yız. Hak­kı­mı­zı kim­se­ye ye­dirt­me­yiz. Bunun için yü­re­ği­miz de var ce­sa­re­ti­miz de var inan­cı­mız da var. Ben Ri­zes­por’un hak­kı­nı kim­se­ye ye­dirt­mem.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Oğul­can Çağ­la­yan ko­nu­sun­da Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü ile ya­şa­dık­la­rı so­ru­nun ne­de­ni­nin belli ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kıran, “Ta­li­mat­lar­da ön­gö­rül­dü­ğü üzere ku­lü­bü ile söz­leş­me­si devam eder­ken bu söz­leş­me­yi hak­sız ola­rak fes­he­den fut­bol­cu ve onu trans­fer eden yeni ku­lü­bü­nün fes­hin so­nuç­la­rı­na kat­lan­ma­sın­dan iba­ret­tir.” diye ko­nuş­tu.
So­ru­nun çö­zü­mü için daima iyi ni­yet­li ve uz­laş­ma­cı dav­ran­dık­la­rı­nı an­la­tan Kıran, Ku­lüp­ler Bir­li­ği Vakfı top­lan­tı­sın­da gö­rüş­tü­ğü Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü Baş­ka­nı Burak Elmas’a, “Siz de biz de gö­re­ve yeni gel­dik. Ku­ca­ğı­mız­da bomba bul­duk. Gelin bu ko­nu­yu tat­lı­ya bağ­la­ya­lım. İki ca­mi­anın ara­sın­da­ki buz­la­rı eri­te­lim.” di­ye­rek ilk adımı at­tı­ğı­nı ve mü­za­ke­re­le­re baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
“Gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da Baş­kan Burak Elmas ile Ali Yavuz Kol’u bon­ser­vi­siy­le bir­lik­te almak, Yunus Akgün ve Ata­lay Ba­ba­can’ı ise ki­ra­lık olmak üzere ve ay­rı­ca 450 bin avro kar­şı­lı­ğın­da an­laş­ma­ya var­dım. Biz de bunun kar­şı­lı­ğın­da da­va­la­rı­mız­dan ve ala­cak­la­rı­mı­zın tah­si­li sü­reç­le­rin­den vaz­ge­çe­cek­tik. İşi ev­ra­ka dök­mek ve so­nuç­lan­dır­mak için Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bün­de Şükrü Ha­ne­dar, bizde de Fahri Tatan’ı gö­rev­len­dir­dik. Fut­bol­cu­lar­la an­laş­ma­ya var­dık. Yunus Akgün ile 2 mil­yon 500 bin lira, Ata­lay Ba­ba­can ile 1 mil­yon 500 bin lira yıl­lık ücret kar­şı­lı­ğı an­laş­tık. Son­ra­sın­da önü­mü­ze öyle bir söz­leş­me geldi ki söz­leş­me değil sa­nır­sın Sevr An­laş­ma­sı.” Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len an­laş­ma­nın ağır şart­lar içer­di­ği­ni sa­vu­nan Kıran, “An­laş­ma­ya göre ön­ce­lik­le adı geçen fut­bol­cu­la­ra bedel be­lir­len­miş. Böy­le­ce Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü, fut­bol­cu­lar­dan gelir elde etmiş gibi gö­rü­necek. Amaç takım har­ca­ma li­mit­le­ri­ni ar­tır­mak. Tabii bu arada Ri­zes­por’un takım har­ca­ma li­mi­ti­ne ne ola­ca­ğı önem­li değil. Oyun­cu alış­ve­ri­şi gibi kur­gu­la­nan söz­leş­me­den do­ğa­cak KDV’ye Ri­zes­por neden kat­la­na­cak so­ru­su­nun ce­va­bı yok tah­min ede­ce­ği­niz gibi. Bon­ser­vi­siy­le ala­ca­ğı­mız Ali Yavuz Kol’u bir başka ku­lü­be sat­mak is­te­di­ği­miz­de ön alım hakkı ön­gö­rül­müş, Ri­zes­por’a fut­bol­cu için ve­ri­len ve ciddi bu­lu­nan her tek­lif Ga­la­ta­sa­ray’a su­nul­mak zo­run­da. Ri­zes­por, fut­bol­cu­yu is­te­di­ği ku­lü­be trans­fer ede­mez…” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.


Haber Merkezi