NEDEN BİR OLİMPİYAT ŞAMPİYONUMUZ DAHA OLMASIN

Rize-İkiz­de­re il­çe­sin­den 18 ya­şın­da­ki Ayça Ham­za­oğ­lu boks­ta çok id­di­alı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek ’he­de­fim niye olim­pi­yat ol­ma­sın, ba­yan­la­rın bu spor­da da ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­nı ka­nıt­la­ya­ca­ğım ’dedi.

İkiz­de­re Çarşı Ma­hal­le­sin­den Ayça Ham­za­oğ­lu 2.5 yıl­dır boks yap­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek’ bu spor­da ba­yan­la­rın neler yap­tı­ğı­nı son Tokyo Olim­pi­ya­tın­da gör­dük. Be­nim­de he­de­fim önce Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu olmak son­ra­sın­da Olim­pi­yat­ta ma­dal­ya almak.
Ger­çek­ten çok id­di­alı­yım ve ba­şa­rı­lı olmak için ara­lık­sız ça­lı­şı­yo­rum. Yaşım henüz 18 azim­le, di­renç­le, mü­ca­de­le ya­pı­yo­rum. İlk pro­fes­yo­nel ma­çı­ma 14 Tem­muz’da çık­tım ve ga­li­bi­yet­le maçı ka­zan­dım 2. Pro­fes­yo­nel boks maçım bugün ola­cak.
Maç ta­ri­hi 3 Eylül 2021 Cuma günü bugün
İstan­bul Ka­dı­köy Ca­fe­ra­ğa ka­pa­lı spor sa­lo­nun­da saat 17.00 de maçım var. İstan­bul’daki hem­şe­ri­le­ri­mi bana des­tek ol­ma­ları için Ca­fe­ra­ğa Sa­lo­nu­na bek­li­yo­rum’ dedi.
Ayça Ham­za­oğ­lu’na İkiz­de­re Be­le­di­ye­si ola­rak des­tek ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ’Ayça kı­zı­mı­za des­tek için biz aile­ce Ka­dı­kö­y3 maçı iz­le­me­ye gi­di­yo­ruz. İstan­bul’da çok Ka­ra­de­niz­li hem­şe­ri­miz var.
Spora du­yar­lı bütün hem­şe­ri­le­ri­min de des­tek için sa­lon­da ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Bu des­tek Ayça kı­zı­mı­za ve Ayça kı­zı­mız gibi bi­rey­sel spor­la­ra gönül ver­miş genç kız­la­rı­mı­za, ka­dın­la­rı­mı­za ve İkiz­de­re’mize ’dedi.
Ca­fe­ra­ğa Sa­lo­nun­da bugün ya­pı­la­cak olan maçı saat 17.00 den iti­ba­ren TV 8 canlı ola­rak ya­yın­la­ya­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU