FUTBOLUN GELİŞİM KRONOLOJİSİ

1800-Fut­bol, ma­hal­le ta­kım­la­rı ile İngil­te­re’de baş­la­dı.
1805-Da­ha önce, topa tekme atı­lır­dı, sür­me­ye baş­lı­yor.
1819-Ha­kem­lik saha dı­şın­da ve ma­sa­da baş­la­dı.
1830-Ha­kem­ler saha içine alı­nı­yor. Yan ha­kem­ler yok.
1841-Oval top, yu­var­lak oldu.
1848-Camb­rid­ge Üni­ver­si­te­si’nde, fa­kül­te maç­la­rı.
1855-İngi­liz ta­kı­mı ilk defa Al­man­ya’da fut­bol oy­na­dı.
1857-İngil­te­re’de Shef­fi­eld ku­lü­bü ku­rul­du.
1863-İngil­te­re Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ku­rul­du.
1866-Of­sayt ku­ra­lı baş­la­dı.
1866-Ka­le yük­sek­li­ği 5 m’den 1.80 m’ye in­di­ril­di. (Şimdi, eni 732, yük­sek­li­ği 244 cm’dir)
1869-El­le oy­na­ma yasak edil­di.
1870-Por­te­kiz’deki İngi­liz­ler fut­bo­lu yay­ma­ya baş­la­dı.
1870-11 ki­şi­lik ta­kım­la oy­nan­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
1871-Ka­le­ci­le­re elle mü­da­ha­le ve tutma izni ve­ril­di.
1871-Kral Ku­pa­sı, (İngil­te­re Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı) baş­la­dı.
1872-Sa­ha­lar öl­çü­lü oldu.
1872-To­pun öl­çü­le­ri be­lir­len­di.
1872–İlk millî maç İngil­te­re – İskoç­ya ara­sın­da oy­nan­dı.
1873-Kor­ner atış­la­rı­na baş­lan­dı.
1874-Ka­le­ye üst direk kondu.
1875-Ka­fa vurma ser­best oldu.
1878-Ha­ke­min oyun­da düdük çal­ma­sı kabul edil­di.
1882-Fut­bol ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­yen İnter­na­ti­onal Board ku­rul­du.
1883-Taç atış­la­rı el ile ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı.
1884-Ha­ke­min sa­ha­nın tek hâ­ki­mi ol­du­ğu kabul edil­di.
1885-Pro­fes­yo­nel­lik, ilk defa İngil­te­re’de baş­la­dı.
1888-İngil­te­re’de lig baş­la­dı.
1889-Da­ni­mar­ka ve Hol­lan­da’da fut­bol fe­de­ras­yon­la­rı ku­rul­du.
1890-2 yan hakem sis­te­mi oldu.
1891-Pe­nal­tı ce­za­sı baş­la­dı.
1892-Ka­le­le­re ağ ge­ril­di.
1893-ABD’de ve Ar­jan­tin’de fut­bol fe­de­ras­yon­la­rı ku­rul­du.
1874-Her atı­lan gol­den sonra de­ği­şen ka­le­ler, devre ara­sın­da de­ğiş­ti­ril­me­ye baş­lan­dı.
1896-Fut­bol ku­ral­la­rı ya­zı­lı metin hâ­li­ne geldi.
1899-Maç­lar 90 da­ki­ka oldu.
1899-Sa­ha öl­çü­le­ri 118.4 x 91.4 yarda ola­rak be­lir­len­di.
1901- Tot­ten­ham-Shef­fi­eld ma­çın­da se­yir­ci re­ko­ru kı­rı­la­rak 100 bini geçti.
1903-Pu­an­la­ma­da ave­raj sis­te­mi yü­rür­lü­ğe girdi.
1903-Tür­ki­ye’de Be­şik­taş Fut­bol Ku­lü­bü ku­rul­du. 1904-Bel­çi­ka, Fran­sa, Da­ni­mar­ka, Hol­lan­da, İspan­ya, İsveç, İsviç­re’nin FIFA’yı kur­ma­sı.
1905-Tür­ki­ye’de Ga­la­ta­sa­ray Fut­bol Ku­lü­bü ku­rul­du.
1906-Kı­ta­lar arası ilk millî maçta G. Af­ri­ka, Bre­zil­ya’yı 5-0 yendi.
1907-Tür­ki­ye’de Fe­ner­bah­çe Fut­bol Ku­lü­bü ku­rul­du.
1908-Fut­bol maç­la­rı olim­pi­yat­la­ra alın­dı.
1913-Ka­le­ci­le­rin, topu yal­nız 18 için­de elle tutma ku­ra­lı kondu.
1923-Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ku­rul­du.
1923-Of­sayt ku­ra­lı için, 3 rakip oyun­cu şartı 2’ye indi.
1927-Kor­ner­den doğ­ru­dan gol ol­ma­sı kabul edil­di.
1940-Tür­ki­ye’de ha­kem­le­re li­sans çı­ka­rıl­ma­ya baş­lan­dı.
1950-Bir maçta 200 bin se­yir­ci aşıl­dı. (Uru­gu­ay-Bre­zil­ya: 2-1)
1958-2 oyun­cu de­ği­şik­li­ği geldi.
1967-Göz­lem­ci uy­gu­la­ma­sı.
1986-Sa­rı ve kır­mı­zı kart ce­za­sı baş­la­dı.
1990-Go­le giden fut­bol­cu dü­şü­rü­lün­ce kır­mı­zı kart ce­za­sı geldi.
1991-Ha­kem­le­rin kı­ya­fe­ti si­yah­tan renk­li­ye döndü.
1993-Yal­nız ka­le­ci­le­rin 3. oyun­cu de­ğiş­ti­ril­me­si­ne izin ve­ril­di.
1994-Su­ni çimde de oy­na­ma­ya izin ve­ril­di.
1995-Nor­mal 3 oyun­cu de­ğiş­tir­me ku­ra­lı geldi.