130 GÜNDÜR DİRENİYORLAR

Taç ocağı açıl­ma­sın diye 131 gün­dür di­re­nen Gür­de­re köy­lü­le­ri ve Do­ğa­se­ver bir­çok va­tan­daş İkiz­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı önün­de basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Sıkı gü­ven­lik ön­lem­le­ri al­tın­da ya­pı­lan açık­la­ma­da ’İkiz­de­re bi­zim­dir, bi­zim­le öz­gür­le­şecek, Cen­giz defol İkiz­de­re bi­zim­dir, di­re­ne di­re­ne ka­za­na­ca­ğız ’slo­gan­la­rı atıl­dı.
Di­re­niş­çi­ler adına Halit Yıl­maz’ın oku­du­ğu basın bil­di­ri­si şöyle’ ’
İKİZDERE HALKI;
Uzun za­man­dır ül­ke­miz üze­rin­de kara bu­lut­lar do­la­şı­yor. Fe­la­ket­ler­den kur­tu­la­mı­yo­ruz. Mem­le­ke­ti­mi­zin her yanı yan­gın ve sel fe­la­ket­le­ri ile sar­sı­lı­yor. Do­ğa­ya karşı insan ver­di­ği zarar misli ile geri ge­li­yor. Ve he­pi­miz bi­li­yor ki bu sa­va­şın ka­za­nı yok.
İkiz­de­re’miz de bu doğa tah­ri­ba­tın­dan faz­la­sıy­la na­si­bi­ni alı­yor. Yıl­lar­dır ya­pı­lan HES pro­je­le­ri ile de­re­le­ri­miz or­man­la­rı­mız kat­le­di­li­yor. HES pro­je­le­ri­ne karşı çıkıp bu pro­je­le­rin İkiz­de­re’mize ve­re­ce­ği za­rar­la­rı ko­nu­sun­da uya­ran hem­şe­ri­le­ri­mi­zin söy­le­di­ği her mu­si­bet­le karşı kar­şı­ya kal­dık ka­la­ca­ğız. Do­ğa­mı­zın tah­ri­ba­tı HES pro­je­le­ri ile kal­ma­yıp yakın za­man­dır da bu sefer de TAŞ OCAĞI sal­dı­rı­la­rı ile devam edi­yor. Kapse/Şim­şir­li taş oca­ğı­na karşı çık­ma­ma­mız­dan ce­sa­ret alan doğa ka­til­le­ri bu sefer Ce­viz­lik/ Gür­de­re
de de­va­sa bir taş oca­ğı­na baş­la­dı­lar. Ağaç kat­li­am­la­rı de­re­le­ri­mi­zin yok edil­me­si ile eko sis­tem ta­ma­men geri dö­nül­mez bi­çim­de yok edil­mek­te­dir.
İkiz­de­re­li kar­deş­le­ri­miz,
Eşsiz va­di­le­ri or­man­la­rı de­re­le­ri ile ku­sur­suz bir do­ğa­ya sahip olan İkiz­de­re yok edi­li­yor. Kapse / Şim­şir­li ile baş­la­nan ve Es­ken­ci­de­re de va­di­si ile bü­yü­tü­len taş ocak­la­rı­nı dur­du­ra­maz­sak bu ateş he­pi­miz ya­ka­cak.
Bugün Gür­de­re kö­yü­nün başın gelen fe­la­ket yarın Taş ocağı mer­ke­zi­ne dönen İkiz­de­re de bütün va­di­le­ri yaşam alan­la­rı­nı ta­ru­mar ede­cek­tir. Geç­mi­şi­mi­ze sahip çı­ka­lım. Bize ata­la­rı­mız­dan miras kalan or­man­la­rı­mı­zı de­re­le­ri­miz bir avuç ta­lan­cı­ya yok et­tir­me­ye­lim. Bu doğa için­de ya­şa­yan­lar­la bir­lik­te bir bü­tün­dür. Ayı­sın­dan, Ça­ka­lı­na, Do­mu­zu­na kadar bütün ya­şa­yan­la­rın or­man­la­rı­na kadar yaşam hak­la­rı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­ma­yız.
Hiç­bir si­ya­sal fark­lı­lık gö­zet­me­den sa­de­ce İkiz­de­re’mizi ko­ru­mak adına tek ama tek ama­cı­mız bu ta­la­nı dur­mak olsun. Hep be­ra­ber tek yum­ruk olur­sak bu yı­kım­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­bi­li­riz.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU