Monthly Archives: Eylül 2021

130 GÜNDÜR DİRENİYORLAR

Taç ocağı açıl­ma­sın diye 131 gün­dür di­re­nen Gür­de­re köy­lü­le­ri ve Do­ğa­se­ver bir­çok va­tan­daş İkiz­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı önün­de basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Sıkı gü­ven­lik ön­lem­le­ri al­tın­da ya­pı­lan açık­la­ma­da ’İkiz­de­re bi­zim­dir, bi­zim­le öz­gür­le­şecek, Cen­giz defol İkiz­de­re bi­zim­dir, di­re­ne di­re­ne ka­za­na­ca­ğız ’slo­gan­la­rı atıl­dı.
Di­re­niş­çi­ler adına Halit Yıl­maz’ın oku­du­ğu basın bil­di­ri­si şöyle’ ’
İKİZDERE HALKI;
Uzun za­man­dır ül­ke­miz üze­rin­de kara bu­lut­lar do­la­şı­yor. Fe­la­ket­ler­den kur­tu­la­mı­yo­ruz. Mem­le­ke­ti­mi­zin her yanı yan­gın ve sel fe­la­ket­le­ri ile sar­sı­lı­yor. Do­ğa­ya karşı insan ver­di­ği zarar misli ile geri ge­li­yor. Ve he­pi­miz bi­li­yor ki bu sa­va­şın ka­za­nı yok.
İkiz­de­re’miz de bu doğa tah­ri­ba­tın­dan faz­la­sıy­la na­si­bi­ni alı­yor. Yıl­lar­dır ya­pı­lan HES pro­je­le­ri ile de­re­le­ri­miz or­man­la­rı­mız kat­le­di­li­yor. HES pro­je­le­ri­ne karşı çıkıp bu pro­je­le­rin İkiz­de­re’mize ve­re­ce­ği za­rar­la­rı ko­nu­sun­da uya­ran hem­şe­ri­le­ri­mi­zin söy­le­di­ği her mu­si­bet­le karşı kar­şı­ya kal­dık ka­la­ca­ğız. Do­ğa­mı­zın tah­ri­ba­tı HES pro­je­le­ri ile kal­ma­yıp yakın za­man­dır da bu sefer de TAŞ OCAĞI sal­dı­rı­la­rı ile devam edi­yor. Kapse/Şim­şir­li taş oca­ğı­na karşı çık­ma­ma­mız­dan ce­sa­ret alan doğa ka­til­le­ri bu sefer Ce­viz­lik/ Gür­de­re
de de­va­sa bir taş oca­ğı­na baş­la­dı­lar. Ağaç kat­li­am­la­rı de­re­le­ri­mi­zin yok edil­me­si ile eko sis­tem ta­ma­men geri dö­nül­mez bi­çim­de yok edil­mek­te­dir.
İkiz­de­re­li kar­deş­le­ri­miz,
Eşsiz va­di­le­ri or­man­la­rı de­re­le­ri ile ku­sur­suz bir do­ğa­ya sahip olan İkiz­de­re yok edi­li­yor. Kapse / Şim­şir­li ile baş­la­nan ve Es­ken­ci­de­re de va­di­si ile bü­yü­tü­len taş ocak­la­rı­nı dur­du­ra­maz­sak bu ateş he­pi­miz ya­ka­cak.
Bugün Gür­de­re kö­yü­nün başın gelen fe­la­ket yarın Taş ocağı mer­ke­zi­ne dönen İkiz­de­re de bütün va­di­le­ri yaşam alan­la­rı­nı ta­ru­mar ede­cek­tir. Geç­mi­şi­mi­ze sahip çı­ka­lım. Bize ata­la­rı­mız­dan miras kalan or­man­la­rı­mı­zı de­re­le­ri­miz bir avuç ta­lan­cı­ya yok et­tir­me­ye­lim. Bu doğa için­de ya­şa­yan­lar­la bir­lik­te bir bü­tün­dür. Ayı­sın­dan, Ça­ka­lı­na, Do­mu­zu­na kadar bütün ya­şa­yan­la­rın or­man­la­rı­na kadar yaşam hak­la­rı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­ma­yız.
Hiç­bir si­ya­sal fark­lı­lık gö­zet­me­den sa­de­ce İkiz­de­re’mizi ko­ru­mak adına tek ama tek ama­cı­mız bu ta­la­nı dur­mak olsun. Hep be­ra­ber tek yum­ruk olur­sak bu yı­kım­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­bi­li­riz.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

NEDEN BİR OLİMPİYAT ŞAMPİYONUMUZ DAHA OLMASIN

Rize-İkiz­de­re il­çe­sin­den 18 ya­şın­da­ki Ayça Ham­za­oğ­lu boks­ta çok id­di­alı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek ’he­de­fim niye olim­pi­yat ol­ma­sın, ba­yan­la­rın bu spor­da da ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­nı ka­nıt­la­ya­ca­ğım ’dedi.

İkiz­de­re Çarşı Ma­hal­le­sin­den Ayça Ham­za­oğ­lu 2.5 yıl­dır boks yap­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek’ bu spor­da ba­yan­la­rın neler yap­tı­ğı­nı son Tokyo Olim­pi­ya­tın­da gör­dük. Be­nim­de he­de­fim önce Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu olmak son­ra­sın­da Olim­pi­yat­ta ma­dal­ya almak.
Ger­çek­ten çok id­di­alı­yım ve ba­şa­rı­lı olmak için ara­lık­sız ça­lı­şı­yo­rum. Yaşım henüz 18 azim­le, di­renç­le, mü­ca­de­le ya­pı­yo­rum. İlk pro­fes­yo­nel ma­çı­ma 14 Tem­muz’da çık­tım ve ga­li­bi­yet­le maçı ka­zan­dım 2. Pro­fes­yo­nel boks maçım bugün ola­cak.
Maç ta­ri­hi 3 Eylül 2021 Cuma günü bugün
İstan­bul Ka­dı­köy Ca­fe­ra­ğa ka­pa­lı spor sa­lo­nun­da saat 17.00 de maçım var. İstan­bul’daki hem­şe­ri­le­ri­mi bana des­tek ol­ma­ları için Ca­fe­ra­ğa Sa­lo­nu­na bek­li­yo­rum’ dedi.
Ayça Ham­za­oğ­lu’na İkiz­de­re Be­le­di­ye­si ola­rak des­tek ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ’Ayça kı­zı­mı­za des­tek için biz aile­ce Ka­dı­kö­y3 maçı iz­le­me­ye gi­di­yo­ruz. İstan­bul’da çok Ka­ra­de­niz­li hem­şe­ri­miz var.
Spora du­yar­lı bütün hem­şe­ri­le­ri­min de des­tek için sa­lon­da ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Bu des­tek Ayça kı­zı­mı­za ve Ayça kı­zı­mız gibi bi­rey­sel spor­la­ra gönül ver­miş genç kız­la­rı­mı­za, ka­dın­la­rı­mı­za ve İkiz­de­re’mize ’dedi.
Ca­fe­ra­ğa Sa­lo­nun­da bugün ya­pı­la­cak olan maçı saat 17.00 den iti­ba­ren TV 8 canlı ola­rak ya­yın­la­ya­cak.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

“Rizespor’un Hakkını Kimseye Yedirtmem”

Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Tahir Kıran, Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü ile fut­bol­cu Oğul­can Çağ­la­yan’ın trans­fe­ri ko­nu­sun­da ya­şa­dık­la­rı an­laş­maz­lık­la il­gi­li çözüm gi­ri­şim­le­ri­nin so­nuç­suz kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ri­zes­por’un hak­kı­nı kim­se­ye ye­dirt­mem.” dedi.

Ata­köy She­ra­ton Otel’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Tahir Kıran, yak­la­şık iki ay önce gö­re­ve baş­la­dık­la­rı Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bün­de daha önce sorun ya­şa­nı­lan tüm ke­sim­le­re dost­luk elini uzat­tık­la­rı­nı ak­tar­dı.
Söy­lem ve ey­lem­le­ri­nin bazı ke­sim­le­ri ra­hat­sız et­ti­ği­ni an­la­tan Kıran, “Gö­re­ve ge­lir­ken de­di­ği­miz gibi kavga et­me­ye­ce­ğiz, sa­vaş­ma­ya­ca­ğız. Ama hak­kı­mız yen­di­ğin­de de se­si­mi­zi çı­kar­ma­sı­nı bi­li­riz. Ge­rek­ti­ğin­de sa­vaş­mak­tan ka­çın­ma­yız. Hak­kı­mı­zı kim­se­ye ye­dirt­me­yiz. Bunun için yü­re­ği­miz de var ce­sa­re­ti­miz de var inan­cı­mız da var. Ben Ri­zes­por’un hak­kı­nı kim­se­ye ye­dirt­mem.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Oğul­can Çağ­la­yan ko­nu­sun­da Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü ile ya­şa­dık­la­rı so­ru­nun ne­de­ni­nin belli ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kıran, “Ta­li­mat­lar­da ön­gö­rül­dü­ğü üzere ku­lü­bü ile söz­leş­me­si devam eder­ken bu söz­leş­me­yi hak­sız ola­rak fes­he­den fut­bol­cu ve onu trans­fer eden yeni ku­lü­bü­nün fes­hin so­nuç­la­rı­na kat­lan­ma­sın­dan iba­ret­tir.” diye ko­nuş­tu.
So­ru­nun çö­zü­mü için daima iyi ni­yet­li ve uz­laş­ma­cı dav­ran­dık­la­rı­nı an­la­tan Kıran, Ku­lüp­ler Bir­li­ği Vakfı top­lan­tı­sın­da gö­rüş­tü­ğü Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü Baş­ka­nı Burak Elmas’a, “Siz de biz de gö­re­ve yeni gel­dik. Ku­ca­ğı­mız­da bomba bul­duk. Gelin bu ko­nu­yu tat­lı­ya bağ­la­ya­lım. İki ca­mi­anın ara­sın­da­ki buz­la­rı eri­te­lim.” di­ye­rek ilk adımı at­tı­ğı­nı ve mü­za­ke­re­le­re baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
“Gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da Baş­kan Burak Elmas ile Ali Yavuz Kol’u bon­ser­vi­siy­le bir­lik­te almak, Yunus Akgün ve Ata­lay Ba­ba­can’ı ise ki­ra­lık olmak üzere ve ay­rı­ca 450 bin avro kar­şı­lı­ğın­da an­laş­ma­ya var­dım. Biz de bunun kar­şı­lı­ğın­da da­va­la­rı­mız­dan ve ala­cak­la­rı­mı­zın tah­si­li sü­reç­le­rin­den vaz­ge­çe­cek­tik. İşi ev­ra­ka dök­mek ve so­nuç­lan­dır­mak için Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bün­de Şükrü Ha­ne­dar, bizde de Fahri Tatan’ı gö­rev­len­dir­dik. Fut­bol­cu­lar­la an­laş­ma­ya var­dık. Yunus Akgün ile 2 mil­yon 500 bin lira, Ata­lay Ba­ba­can ile 1 mil­yon 500 bin lira yıl­lık ücret kar­şı­lı­ğı an­laş­tık. Son­ra­sın­da önü­mü­ze öyle bir söz­leş­me geldi ki söz­leş­me değil sa­nır­sın Sevr An­laş­ma­sı.” Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len an­laş­ma­nın ağır şart­lar içer­di­ği­ni sa­vu­nan Kıran, “An­laş­ma­ya göre ön­ce­lik­le adı geçen fut­bol­cu­la­ra bedel be­lir­len­miş. Böy­le­ce Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü, fut­bol­cu­lar­dan gelir elde etmiş gibi gö­rü­necek. Amaç takım har­ca­ma li­mit­le­ri­ni ar­tır­mak. Tabii bu arada Ri­zes­por’un takım har­ca­ma li­mi­ti­ne ne ola­ca­ğı önem­li değil. Oyun­cu alış­ve­ri­şi gibi kur­gu­la­nan söz­leş­me­den do­ğa­cak KDV’ye Ri­zes­por neden kat­la­na­cak so­ru­su­nun ce­va­bı yok tah­min ede­ce­ği­niz gibi. Bon­ser­vi­siy­le ala­ca­ğı­mız Ali Yavuz Kol’u bir başka ku­lü­be sat­mak is­te­di­ği­miz­de ön alım hakkı ön­gö­rül­müş, Ri­zes­por’a fut­bol­cu için ve­ri­len ve ciddi bu­lu­nan her tek­lif Ga­la­ta­sa­ray’a su­nul­mak zo­run­da. Ri­zes­por, fut­bol­cu­yu is­te­di­ği ku­lü­be trans­fer ede­mez…” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.


Haber Merkezi

FUTBOLUN GELİŞİM KRONOLOJİSİ

1800-Fut­bol, ma­hal­le ta­kım­la­rı ile İngil­te­re’de baş­la­dı.
1805-Da­ha önce, topa tekme atı­lır­dı, sür­me­ye baş­lı­yor.
1819-Ha­kem­lik saha dı­şın­da ve ma­sa­da baş­la­dı.
1830-Ha­kem­ler saha içine alı­nı­yor. Yan ha­kem­ler yok.
1841-Oval top, yu­var­lak oldu.
1848-Camb­rid­ge Üni­ver­si­te­si’nde, fa­kül­te maç­la­rı.
1855-İngi­liz ta­kı­mı ilk defa Al­man­ya’da fut­bol oy­na­dı.
1857-İngil­te­re’de Shef­fi­eld ku­lü­bü ku­rul­du.
1863-İngil­te­re Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ku­rul­du.
1866-Of­sayt ku­ra­lı baş­la­dı.
1866-Ka­le yük­sek­li­ği 5 m’den 1.80 m’ye in­di­ril­di. (Şimdi, eni 732, yük­sek­li­ği 244 cm’dir)
1869-El­le oy­na­ma yasak edil­di.
1870-Por­te­kiz’deki İngi­liz­ler fut­bo­lu yay­ma­ya baş­la­dı.
1870-11 ki­şi­lik ta­kım­la oy­nan­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
1871-Ka­le­ci­le­re elle mü­da­ha­le ve tutma izni ve­ril­di.
1871-Kral Ku­pa­sı, (İngil­te­re Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı) baş­la­dı.
1872-Sa­ha­lar öl­çü­lü oldu.
1872-To­pun öl­çü­le­ri be­lir­len­di.
1872–İlk millî maç İngil­te­re – İskoç­ya ara­sın­da oy­nan­dı.
1873-Kor­ner atış­la­rı­na baş­lan­dı.
1874-Ka­le­ye üst direk kondu.
1875-Ka­fa vurma ser­best oldu.
1878-Ha­ke­min oyun­da düdük çal­ma­sı kabul edil­di.
1882-Fut­bol ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­yen İnter­na­ti­onal Board ku­rul­du.
1883-Taç atış­la­rı el ile ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı.
1884-Ha­ke­min sa­ha­nın tek hâ­ki­mi ol­du­ğu kabul edil­di.
1885-Pro­fes­yo­nel­lik, ilk defa İngil­te­re’de baş­la­dı.
1888-İngil­te­re’de lig baş­la­dı.
1889-Da­ni­mar­ka ve Hol­lan­da’da fut­bol fe­de­ras­yon­la­rı ku­rul­du.
1890-2 yan hakem sis­te­mi oldu.
1891-Pe­nal­tı ce­za­sı baş­la­dı.
1892-Ka­le­le­re ağ ge­ril­di.
1893-ABD’de ve Ar­jan­tin’de fut­bol fe­de­ras­yon­la­rı ku­rul­du.
1874-Her atı­lan gol­den sonra de­ği­şen ka­le­ler, devre ara­sın­da de­ğiş­ti­ril­me­ye baş­lan­dı.
1896-Fut­bol ku­ral­la­rı ya­zı­lı metin hâ­li­ne geldi.
1899-Maç­lar 90 da­ki­ka oldu.
1899-Sa­ha öl­çü­le­ri 118.4 x 91.4 yarda ola­rak be­lir­len­di.
1901- Tot­ten­ham-Shef­fi­eld ma­çın­da se­yir­ci re­ko­ru kı­rı­la­rak 100 bini geçti.
1903-Pu­an­la­ma­da ave­raj sis­te­mi yü­rür­lü­ğe girdi.
1903-Tür­ki­ye’de Be­şik­taş Fut­bol Ku­lü­bü ku­rul­du. 1904-Bel­çi­ka, Fran­sa, Da­ni­mar­ka, Hol­lan­da, İspan­ya, İsveç, İsviç­re’nin FIFA’yı kur­ma­sı.
1905-Tür­ki­ye’de Ga­la­ta­sa­ray Fut­bol Ku­lü­bü ku­rul­du.
1906-Kı­ta­lar arası ilk millî maçta G. Af­ri­ka, Bre­zil­ya’yı 5-0 yendi.
1907-Tür­ki­ye’de Fe­ner­bah­çe Fut­bol Ku­lü­bü ku­rul­du.
1908-Fut­bol maç­la­rı olim­pi­yat­la­ra alın­dı.
1913-Ka­le­ci­le­rin, topu yal­nız 18 için­de elle tutma ku­ra­lı kondu.
1923-Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ku­rul­du.
1923-Of­sayt ku­ra­lı için, 3 rakip oyun­cu şartı 2’ye indi.
1927-Kor­ner­den doğ­ru­dan gol ol­ma­sı kabul edil­di.
1940-Tür­ki­ye’de ha­kem­le­re li­sans çı­ka­rıl­ma­ya baş­lan­dı.
1950-Bir maçta 200 bin se­yir­ci aşıl­dı. (Uru­gu­ay-Bre­zil­ya: 2-1)
1958-2 oyun­cu de­ği­şik­li­ği geldi.
1967-Göz­lem­ci uy­gu­la­ma­sı.
1986-Sa­rı ve kır­mı­zı kart ce­za­sı baş­la­dı.
1990-Go­le giden fut­bol­cu dü­şü­rü­lün­ce kır­mı­zı kart ce­za­sı geldi.
1991-Ha­kem­le­rin kı­ya­fe­ti si­yah­tan renk­li­ye döndü.
1993-Yal­nız ka­le­ci­le­rin 3. oyun­cu de­ğiş­ti­ril­me­si­ne izin ve­ril­di.
1994-Su­ni çimde de oy­na­ma­ya izin ve­ril­di.
1995-Nor­mal 3 oyun­cu de­ğiş­tir­me ku­ra­lı geldi.