“TÜRK DÜNYASI YENİDEN AYAĞA KALKACAK”

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MÜCAHİT DEMİRTAŞ:

“TÜRK DÜNYASI YENİDEN AYAĞA KALKACAK”

Türk Dün­ya­sı Mü­hen­dis­ler ve Mi­mar­lar Bir­li­ği (TDMMB) Genel Baş­ka­nı ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Mü­ca­hit De­mir­taş, “Bedel öde­me­den hiç­bir zafer ka­za­nıl­ma­mış­tır. San­cı­lı bir coğ­raf­ya­dan ge­çi­li­yor. İnşal­lah bu san­cı­la­rın so­nun­da Türk Dün­ya­sı ye­ni­den ayağa kal­ka­cak ve ge­le­ce­ği yeni za­fer­ler­le do­na­ta­cak­tır. Ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar Tür­kis­tan il­le­rin­de hayat bu­la­cak­tır” dedi.

TDMMB Genel Baş­kan Ve­ki­li ve Kül­tür ve Tu­rizm Bakan Yar­dım­cı­sı Ahmet Mis­bah De­mir­can, Tür­ki­ye ti­ca­re­ti­nin büyük kıs­mı­nın İstan­bul’da ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, Kanal İstan­bul’un yeni dün­ya­nın lo­jis­tik mer­ke­zi ola­ca­ğı­nı söy­le­di. De­mir­can, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın 20 yılda ha­ya­ta ge­çir­di­ği yol­lar, köp­rü­ler as­lın­da Türk dün­ya­sı­nın ye­ni­den ti­ca­ret yol­la­rı üze­rin­de bir­bi­ri­ne bağ­la­ma gay­re­ti­nin ta ken­di­si­dir. Bugün Tür­ki­ye’nin ti­ca­re­ti­nin büyük kısmı İstan­bul’da. Do­la­yı­sıy­la Kanal İstan­bul da yeni ku­ru­lan dün­ya­nın lo­jis­tik mer­ke­zi ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Türk Dün­ya­sı Mü­hen­dis­ler ve Mi­mar­lar Bir­li­ği (TDMMB)’nin dü­zen­le­di­ği, “Tür­kün Zafer Haf­ta­sı Et­kin­lik­le­ri, Şehit ve Ga­zi­le­ri­mi­zi Anma Prog­ra­mı ve TDMMB Ko­mis­yon­la­rı Ça­lış­ta­yı” Büyük Ta­ar­ru­zun baş­la­dı­ğı ve dev­let er­ka­nı­nın dua et­ti­ği Na­maz­gah Tepe’de ger­çek­leş­ti­ril­di. TDMMB Genel Baş­ka­nı ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Mü­ca­hit De­mir­taş, Kül­tür ve Tu­rizm Bakan Yar­dım­cı­sı ve TDMMB Genel Baş­kan Ve­ki­li Ahmet Mis­bah De­mir­can, Yurt­dı­şı Türk­ler ve Ak­ra­ba Top­lu­luk­lar Baş­ka­nı ve TDMMB Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Eren, TDMMB Genel Sek­re­te­ri İlyas De­mir­ci, Gazi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Musa Yıl­dız, TDMMB Yö­ne­tim, De­ne­tim, Da­nış­ma Ku­rul­la­rı, Ça­lış­ma Ko­mis­yon­la­rı Baş­kan­la­rı ile Türk Dün­ya­sın­dan öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı­ğı ve Dev­let Resim ve Hey­kel Mü­ze­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram­da ko­nuk­lar Meh­te­ran ile kar­şı­lan­dı. Daha sonra kah­ra­man Meh­met­çi­ği­mi­zin ta­yı­nı olan bir öğü­nü­nü, üzüm ho­şa­fı ile kuru ekmek ikram edil­di. Ar­dın­dan Kül­tür Ba­kan­lı­ğı Türk Dün­ya­sı Müzik Top­lu­lu­ğu­nun günün anlam ve öne­mi­ne iliş­kin eser­le­rin ses­len­dir­di­ği kon­ser ile devam etti. Prog­ram, daha sonra TDMMB’nin Ge­niş­le­til­miş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı, TDMMB Ça­lış­ta­yı, Ko­mis­yon baş­kan­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı panel dü­zen­len­di.
TÜRK DÜN­YA­SI YENİDEN AYAĞA KAL­KA­CAK
Pa­nel­de ko­nu­şan TDMMB Genel Baş­ka­nı ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Mü­ca­hit De­mir­taş, “Türk Mil­le­ti tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı ilk gün­den iti­ba­ren is­tik­la­li ken­di­si­ne ülkü bil­miş, bu uğur­da ge­re­kir­se ca­nın­dan geç­miş bir mil­let­tir. Bu se­bep­le, ta­ri­hi­miz bir­çok kah­ra­man­lık hi­ka­ye­le­ri ve za­fer­ler­le do­lu­dur” dedi. Ağus­tos ayı­nın Türk­le­rin ta­ri­hin­de pek çok za­fer­ler ka­zan­dı­ğı bir ay ol­du­ğu­nu ifade eden De­mir­taş, “Bugün bu­ra­da hep bir­lik­te ta­ri­hi bir güne şa­hit­lik et­mek­te­yiz. Hiç şüp­he­siz, Ana­do­lu’nun ka­pı­la­rı­nı mil­le­ti­mi­ze açan ve bugün 950. yıl dö­nü­mü­nü kut­la­dı­ğı­mız Ma­laz­girt Za­fe­ri bun­la­rın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ot­luk­be­li, Mer­ci­da­bık ve çal­dı­ran za­fer­le­ri de ağus­tos ayı içe­ri­sin­de ger­çek­leş­miş­tir. Yakın ta­ri­hi­mi­zin dönüm nok­ta­la­rın­dan biri olan ve is­tik­lal mü­ca­de­le­mi­zin en önem­li ayak­la­rı­nı teş­kil eden Sa­kar­ya Mey­dan Sa­va­şı ve Büyük Ta­ar­ruz da bu ay­da­dır. Bütün bu za­fer­ler, baş­ka­la­rı­nın ya­şa­ma­yı sev­di­ğin­den daha çok mu­kad­des de­ğer­le­ri için öl­me­yi göze alan kah­ra­man ec­da­dı­mı­zın şanlı ta­ri­hi­mi­ze ka­zan­dır­dı­ğı za­fer­ler­dir.-Türk Mil­le­ti bu şu­ur­la ca­nın­dan aziz bil­di­ği va­ta­nı­nı, dev­le­ti­ni, bay­ra­ğı­nı, eza­nı­nı ko­ru­mak için top­ra­ğa düş­me­yi şeref bil­miş, canı pa­ha­sı­na bu de­ğer­le­re sahip çık­mış­tır. Allah Bedir’den 15 Tem­muz’a va­ra­na kadar tüm şe­hit­le­ri­mi­ze ve ga­zi­le­ri­mi­ze rah­met ey­le­sin” diye ko­nuş­tu. Bedel öde­me­den hiç­bir zafer ka­za­nıl­ma­dı­ğı­nı ifade eden De­mir­taş, “San­cı­lı bir coğ­raf­ya­dan ge­çi­li­yor. İnşal­lah bu san­cı­la­rın so­nun­da Türk Dün­ya­sı ye­ni­den ayağa kal­ka­cak ve ge­le­ce­ği yeni za­fer­ler­le do­na­ta­cak­tır. Türk Dün­ya­sı Mü­hen­dis­ler Ve Mi­mar­lar Bir­li­ği’nin amacı Türk Dün­ya­sın­da­ki kar­deş­le­ri­mi­ze ulaş­mak­tır. Ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar Tür­kis­tan il­le­rin­de hayat bu­la­cak­tır” dedi.
LOJİSTİĞİN MER­KEZİ KANAL İSTAN­BUL
“Türk dev­le­ti­nin has­le­ti maz­lu­mun ya­nın­da za­li­min kar­şı­sın­da­dır. Türk Dün­ya­sı to­par­la­nı­yor. Daha iyiye gi­decek in­şal­lah” diyen TDMMB Genel Baş­kan Ve­ki­li Ahmet Mis­bah De­mir­can, ise Kanal İstan­bu­l­7un bu ko­nu­da öne­mi­ne dik­kat çekti. De­mir­can, “Sel­çuk­lu­dan Os­man­lı­ya ve bugün Tür­ki­ye’nin iki di­na­mi­ği var. Bi­rin­ci­si ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­ret, ikin­ci­si de bunun gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak­tır. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın 20 yılda ha­ya­ta ge­çir­di­ği yol­lar, köp­rü­ler as­lın­da Türk dün­ya­sı­nın ye­ni­den ti­ca­ret yol­la­rı üze­rin­de bir­bi­ri­ne bağ­la­ma gay­re­ti­nin ta ken­di­si­dir. Bu doğ­rul­tu­da Kanal İstan­bul, önem­li­dir. Nasıl Rize’nin çayı, Gi­re­sun’un fın­dı­ğı varsa İstan­bul’un da ti­ca­re­ti var. Bugün Tür­ki­ye’nin ti­ca­re­ti­nin büyük kısmı İstan­bul’da. Do­la­yı­sıy­la Kanal İstan­bul da yeni ku­ru­lan dün­ya­nın lo­jis­tik mer­ke­zi ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor” diye ko­nuş­tu.
Prog­ram, şe­hit­le­ri­miz ve ga­zi­le­ri­miz için Türk Dün­ya­sın­da ve ül­ke­miz­de oku­nan ha­tim­le­rin du­asıy­la son buldu.


Ha­ber-Fo­to: Talat DOY­MUŞ