TANINMIŞ RİZELİ GAZETECİ TUZCU’NUN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Çay­kur genel Mü­dür­lü­ğü, Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Şu­be­sin­den emek­li, Rize’nin en eski ga­ze­te­ci­le­rin­den bi­ri­si olan Ne­ca­tı TUZCU’nun ge­çir­miş ol­du­ğu sağ­lık so­ru­nu Rize ge­ne­lin­de ve basın ca­mi­asın­da üzün­tü­ye neden oldu.

Ta­nın­mış ga­ze­te­ci Ne­ca­ti Tuz­cu­nun, Recep Tay­yip Er­do­ğan Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si yoğun bakım üni­te­sin­de devam eden te­da­vi­siy­le il­gi­li ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­ren, iş in­sa­nı ve YRP Rize İl Baş­ka­nı ve ga­ze­te­ci Ne­ca­ti Tuzcu’nun ka­yın­bi­ra­de­ri Meh­met Akif ZER­DECİ; “Rize’nin se­vi­len si­ma­la­rın­dan uzun yıl­lar­dır ba­sı­na hiz­met etmiş de­ğer­li dos­tu­muz ve eniş­te­miz Ne­ca­ti Tuzcu bey geç­ti­ği­miz cuma günü ya­şa­mış ol­du­ğu ta­lih­siz bir kaza ne­ti­ce­si, yemek es­na­sın­da ne­fe­si­ne kaçan ye­mek­ten so­lu­nu­mu dur­muş, aci­len Am­bu­lans­la Rize dev­let has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­mış Am­bü­lans­ta kalbi duran Tuzcu’ya ya­pı­lan mü­da­ha­le ile tek­rar ha­ya­ta dön­dü­rül­müş ve Ye­ni­den te­da­vi sü­re­ci­ne baş­lan­mış­tır. Daha sonra kal­dı­rıl­mış ol­du­ğu Rize Araş­tır­ma has­ta­ne­si Yoğun Bakım Ser­vi­sin­de’ so­lu­num ci­ha­zı­na bağlı en­tü­be ola­rak yaşam mü­ca­de­le­si ver­me­ye devam et­mek­te­dir. Olayı duyan tüm se­ven­le­ri üzül­müş­tür. İnşal­lah en kısa za­man­da tek­rar sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­sı­nı di­li­yo­ruz. Du­ala­rı­nı­zı is­tir­ham edi­yo­ruz. Tüm ya­kın­la­rı­na, se­ven­le­ri­ne ve basın ca­mi­ası­na geç­miş olsun.” diye ko­nuş­tu.

Haber ve Foto: Bay­ram Ali Ka­val­cı