Rize KORONA’da Türkiye 1.si

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca il­le­re göre haf­ta­lık vaka sa­yı­sı­nı du­yur­du. Bakan Koca, “Son ha­ri­ta­ya göre yeni vaka yo­ğun­lu­ğu­nun en yük­sek ol­du­ğu il Rize.” dedi.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de haf­ta­lık vaka sa­yı­sı belli oldu. Sağ­lık Ba­ka­nı Koca, “14-20 Ağus­tos ara­sın­da, 100.000 kişi için­de bir haf­ta­lık top­lam yeni Co­vid-19 vaka sa­yı­sı neydi? Ya­şa­dı­ğı­nız veya gidip gel­di­ği­niz il­de­ki du­ru­mu haf­ta­lık İnsi­dans ha­ri­ta­mız­dan öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Son ha­ri­ta­ya göre yeni vaka yo­ğun­lu­ğu­nun en yük­sek ol­du­ğu il Rize.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Rize Ko­ro­na­vi­rüs vaka sa­yı­sın­da ilk sı­ra­da yer alır­ken,günlü kor­ta­la­ma 500-600 da­yı­la­rın­da yeni va­ka­la­rın ol­du­ğu tes­pit edil­di
KO­RO­NAVİRÜS VAKA SA­YI­SI EN ÇOK ARTAN İLLER!
Bakan Koca, “BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEY­SENİZ! Bay­burt, Gü­müş­ha­ne, Kay­se­ri, Ga­zi­an­tep, Kilis, Bolu, Hak­kâ­ri, Nev­şe­hir, Sinop, Kars: 14-20 Ağus­tos ara­sın­da vaka sa­yı­la­rı bir ön­ce­ki haf­ta­ya göre en çok artan 10 ili­miz! Bu şe­hir­ler­den bi­rin­dey­se­niz, ön­ce­si­ne göre daha az gü­ven­de­si­niz. Çözüm belli.” pay­la­şı­mın­da bu­lun­du.

Haber Merkezi