“KURBAN BAYRAMI SONRASI RİZE VAKALARDA PİK YAPTI”

RİZE-ARTVİN TABİPLER ODASI BAŞKANINDAN COVİD-19 AÇIKLAMASI;

“KURBAN BAYRAMI SONRASI RİZE VAKALARDA PİK YAPTI”

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç.Dr. Kazım Şahin yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da’Trab­zon­la has­ta­lık­ta değil sağ­lık­la ya­rı­şa­lım’ dedi.

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç.Dr. Kazım Şahin’in açık­la­ma­sı şöyle.
’’ Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı gün­cel Co­vid-19 risk ha­ri­ta­sın­da 100.000 nü­fus­ta 538,10 ili­miz bi­rin­ci sı­ra­da Trab­zon’sa 310,63 le ilk onda yer al­mak­ta­dır.
Kur­ban Bay­ra­mın­dan son­ra­ki tüm haf­ta­lar­da ili­miz­de yük­se­liş tren­di­ne giren Ko­ro­na va­ka­la­rı ne yazık ki son hafta da pik yap­mış ve ili­mi­zi ye­ni­den ilk sı­ra­la­ra çı­kar­mış­tır.
Testi kı­rıl­dık­tan sonra akıl veren çok olur mi­sa­li bizim Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak ön­ce­ler­den ver­di­ği­miz öne­ri­ler ma­ale­sef din­len­me­miş so­nu­cun­da da ye­ni­den bu acı tab­loy­la kar­şı­laş­mak du­ru­mun­da kal­mış bu­lun­mak­ta­yız.
Bugün ili­miz­de­ki has­ta­ne­le­rin acil yoğun bakım ge­rek­ti­ren has­ta­la­rı dı­şın­da­ki tüm yoğun bakım ya­tak­la­rı Co­ro­na va­ka­la­rı ile dol­muş bu­lun­mak­ta­dır.
En­tü­be has­ta­la­rı­mı­za diğer il­ler­de de yoğun bakım ya­ta­ğı bu­la­ma­mak­ta­yız.
Has­ta­ne­le­ri­miz­de ne­re­dey­se nor­mal ser­vis ya­ta­ğı kal­ma­mış, ser­vis­le­rin yüzde sek­se­ni co­ro­na va­ka­la­rı­na tah­sis edil­miş­tir.
Çözüm’’alı­nan ön­lem­le­re dik­kat ede­lim’’
Çözüm; yet­ki­li­le­rin açık­la­dı­ğı ön­lem­le­rin dı­şın­da biz­le­rin ala­ca­ğı basit ted­bir­ler ve biraz fe­da­kâr­lık­ta bu­lun­mak­ta­dır.
Şu anda ili­miz­de tes­pit edi­len po­zi­tif va­ka­la­rın büyük ço­ğun­lu­ğu DELTA var­yan­tı olup, bu­laş­ma daha ön­ce­ki var­yant­la­ra göre daha faz­la­dır.
Aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rın­da Yüzde 75’lerin üze­ri­ne çı­kıl­ma­sı­na rağ­men ye­ter­li de­ğil­dir.
Delta var­yan­tıy­la bulaş oldu­ğun­da genç­ler­de ve aşı­lı­lar­da hafif be­lir­ti­ler­le sey­ret­mek­te­dir
(Nezle, grip gibi). Kişi kla­sik Ko­ro­na­da­ki gibi koku ve tat alma du­yu­su­nu kay­bet­me­di­ğin­den, mev­sim­sel has­ta­lık di­ye­rek top­lum­da­ki fa­ali­yet­le­ri­ne devam et­mek­te ve bunun so­nu­cun­da on­lar­ca ki­şi­ye bu­laş­tı­ra­bil­mek­te­dir.
So­nuç­ta da ken­di­si hafif at­lat­ma­sı­na rağ­men et­ra­fın­da­ki has­sas ki­şi­ler ve yaş­lı­lar­da ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len çok daha ağır tab­lo­lar gö­rül­mek­te­dir.
Ne yazık ki son haf­ta­lar­da ili­miz­de bu du­ru­ma daha sık rast­la­mak­ta­yız.
Gelin, sev­dik­le­ri­mi­zi kay­bet­me­mek için, on­la­ra zarar ver­me­mek için aşa­ğı­da sı­ra­la­ya­ca­ğı­mız ted­bir­le­re azami ri­ayet ede­lim.
1.​Mut­la­ka aşı ola­lım, aşı kar­şı­tı söy­lem­le­re iti­bar et­me­ye­lim.
Aşı kar­şı­tı söy­lem­ler as­lın­da bir yerde bi­le­rek veya bil­me­ye­rek aşı kar­tel­le­ri­ne hiz­met edi­yor­lar.
Aşı­lan­may­la has­ta­lık top­lum­dan ne kadar hızlı şe­kil­de ber­ta­raf edi­lir­se aşıya da o kadar az ih­ti­yaç olur.
2.Özel­lik­le önü­müz­de­ki 2-3 hafta düğün, ce­na­ze, top­lan­tı gibi yoğun ka­la­ba­lık­la­rın olu­şa­ca­ğı or­ga­ni­zas­yon­la­ra kı­sıt­la­ma ol­ma­ma­sı­na rağ­men az sa­yı­da ka­tı­lım ya­pa­lım.
Ka­tıl­mak zo­run­da olun­du­ğun­da da çift maske ve sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na dik­kat edip, kısa sü­re­de or­tam­dan uzak­la­şa­lım.
3.​Lo­kan­ta, kah­ve­ha­ne ve ka­fe­ter­ya­lar­da da aynı has­sa­si­ye­ti gös­te­re­lim, içe­ri­si ka­la­ba­lık­sa gir­me­ye­lim. İş yeri sa­hip­le­ri­ni bu ko­nu­da uya­ra­lım.
4.​Okul­lar açıl­dı­ğın­da ço­cuk­la­rı­mı­zı ser­vis­le okula gön­de­re­cek­sek, ser­vis şo­för­le­ri­nin ve hos­tes­le­rin aşı kartı çı­kart­ma­la­rı­nı is­te­ye­lim.
5.​Bildiği­miz Po­zi­tif va­ka­la­rı ve te­mas­lı­la­rı ka­ran­ti­na sü­re­cin­de dı­şar­da do­laş­tık­la­rın­da yet­ki­li­le­re haber ve­re­lim.
6.​Toplu ta­şı­ma araç­la­rı­nı kul­lan­dı­ğı­mız­da yine çift maske kul­la­nıp, ayak­ta yolcu ko­nu­sun­da araç şo­fö­rü­nü uya­ra­lım.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU