İman ve cesaret en büyük şiarımızdır

Ta­ri­hi­miz, ec­da­dı­mı­zın uğ­run­da büyük be­del­ler öde­ye­rek ka­zan­dı­ğı des­tan­sı za­fer­ler­le do­lu­dur.
30 Ağus­tos, mil­let ola­rak zulme di­ren­me­nin, ezel­den beri esa­re­te karşı çık­ma­nın adı; kadim ta­ri­hi­miz­de müs­tes­na bir yeri olan önem­li za­fer­ler­den bi­ri­dir.
Ma­laz­girt, Ot­luk­be­li, Çal­dı­ran, Mohaç ve 30 Ağus­tos 1922’deki Baş­ko­mu­tan­lık Mey­dan Mu­ha­re­be­si, millî var­lı­ğı­mız açı­sın­dan bir­bi­ri­ni tah­kim etmiş, Ana­do­lu’yu bizim için muh­kem kale hâ­li­ne ge­tir­miş­tir.
Ma­laz­girt’le ka­pı­la­rı bize açı­lan Ana­do­lu’nun ebedi va­ta­nı­mız ol­du­ğu­nun tüm dün­ya­ya ilanı 30 Ağus­tos Za­fe­ri’yle ol­muş­tur.
Ta­ri­hi bo­yun­ca sa­va­şı­nı ‘ya is­tik­lal ya ölüm’ pa­ro­la­sıy­la veren mil­le­ti­miz, hiç­bir esa­ret ve ta­hak­kü­me tes­lim ol­ma­mış, ‘zafer benim ka­rak­te­rim­dir’ an­la­yı­şı­nı her daim ya­şa­mış ve ya­şat­mış­tır.
Mil­let ola­rak, iman ve ce­sa­ret en büyük şi­arı­mız ol­muş­tur, ol­ma­ya da devam ede­cek­tir.
Tarih bo­yun­ca ege­men­li­ği­miz ve is­tik­la­li­miz için ver­di­ği­miz mü­ca­de­le, inanç, azim ve ce­sa­re­tin­den hiç­bir şey kay­bet­me­den gü­nü­müz em­per­ya­list­le­ri­ne karşı da sür­mek­te; za­fer­le­ri­miz, dün­ya­nın bir­çok ye­rin­de işgal ve sö­mü­rü­ye karşı sür­dü­rü­len öz­gür­lük mü­ca­de­le­si­ne örnek ve ilham kay­na­ğı ol­mak­ta­dır.
Bu za­fer­le­rin ço­cuk­la­rı­mı­zın zih­ni­ne nak­şe­dil­me­si, genç­le­ri­mi­zin bunu te­va­rüs et­me­si için eği­tim, kül­tür ve sanat ala­nın­da he­pi­mi­ze ödev­ler düş­mek­te­dir.
Eği­tim-Bir-Sen ola­rak, mil­le­ti­mi­zin 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, bu va­ta­nı ko­ru­mak için can­la­rı­nı feda eden şe­hit­le­ri­mi­zi min­net ve du­ay­la yâd edi­yo­ruz.