Monthly Archives: Eylül 2021

Rize KORONA’da Türkiye 1.si

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca il­le­re göre haf­ta­lık vaka sa­yı­sı­nı du­yur­du. Bakan Koca, “Son ha­ri­ta­ya göre yeni vaka yo­ğun­lu­ğu­nun en yük­sek ol­du­ğu il Rize.” dedi.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de haf­ta­lık vaka sa­yı­sı belli oldu. Sağ­lık Ba­ka­nı Koca, “14-20 Ağus­tos ara­sın­da, 100.000 kişi için­de bir haf­ta­lık top­lam yeni Co­vid-19 vaka sa­yı­sı neydi? Ya­şa­dı­ğı­nız veya gidip gel­di­ği­niz il­de­ki du­ru­mu haf­ta­lık İnsi­dans ha­ri­ta­mız­dan öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Son ha­ri­ta­ya göre yeni vaka yo­ğun­lu­ğu­nun en yük­sek ol­du­ğu il Rize.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Rize Ko­ro­na­vi­rüs vaka sa­yı­sın­da ilk sı­ra­da yer alır­ken,günlü kor­ta­la­ma 500-600 da­yı­la­rın­da yeni va­ka­la­rın ol­du­ğu tes­pit edil­di
KO­RO­NAVİRÜS VAKA SA­YI­SI EN ÇOK ARTAN İLLER!
Bakan Koca, “BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEY­SENİZ! Bay­burt, Gü­müş­ha­ne, Kay­se­ri, Ga­zi­an­tep, Kilis, Bolu, Hak­kâ­ri, Nev­şe­hir, Sinop, Kars: 14-20 Ağus­tos ara­sın­da vaka sa­yı­la­rı bir ön­ce­ki haf­ta­ya göre en çok artan 10 ili­miz! Bu şe­hir­ler­den bi­rin­dey­se­niz, ön­ce­si­ne göre daha az gü­ven­de­si­niz. Çözüm belli.” pay­la­şı­mın­da bu­lun­du.

Haber Merkezi

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MÜNASEBETİYLE İLÇEMİZDE TÖREN DÜZENLENDİ

30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı Mü­na­se­be­tiy­le İlçe­miz­de bu­lu­nan Ata­türk anıtı önün­de tören dü­zen­len­di.

Tören çe­lenk­le­rin su­nul­ma­sıy­la bir­lik­te baş­la­dı.
Kay­ma­kam­lık çe­len­gi­ni Kay­ma­kam ve­ki­li Hem­şin Kay­ma­ka­mı Sayın Ömer Faruk DUMAN, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı çe­len­gi­ni ise Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li­ Sayın Yusuf Ziya SA­ROĞ­LU sundu.
Prog­ram saygı du­ru­şu, aka­bin­de ise is­tik­lal mar­şı­nın oku­ma­sıy­la devam etti. İlçe Jan­dar­ma ko­mu­tan­lı­ğın­ca da günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­lar ya­pıl­dı.

Haber Merkezi

“TÜRK DÜNYASI YENİDEN AYAĞA KALKACAK”

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MÜCAHİT DEMİRTAŞ:

“TÜRK DÜNYASI YENİDEN AYAĞA KALKACAK”

Türk Dün­ya­sı Mü­hen­dis­ler ve Mi­mar­lar Bir­li­ği (TDMMB) Genel Baş­ka­nı ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Mü­ca­hit De­mir­taş, “Bedel öde­me­den hiç­bir zafer ka­za­nıl­ma­mış­tır. San­cı­lı bir coğ­raf­ya­dan ge­çi­li­yor. İnşal­lah bu san­cı­la­rın so­nun­da Türk Dün­ya­sı ye­ni­den ayağa kal­ka­cak ve ge­le­ce­ği yeni za­fer­ler­le do­na­ta­cak­tır. Ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar Tür­kis­tan il­le­rin­de hayat bu­la­cak­tır” dedi.

TDMMB Genel Baş­kan Ve­ki­li ve Kül­tür ve Tu­rizm Bakan Yar­dım­cı­sı Ahmet Mis­bah De­mir­can, Tür­ki­ye ti­ca­re­ti­nin büyük kıs­mı­nın İstan­bul’da ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, Kanal İstan­bul’un yeni dün­ya­nın lo­jis­tik mer­ke­zi ola­ca­ğı­nı söy­le­di. De­mir­can, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın 20 yılda ha­ya­ta ge­çir­di­ği yol­lar, köp­rü­ler as­lın­da Türk dün­ya­sı­nın ye­ni­den ti­ca­ret yol­la­rı üze­rin­de bir­bi­ri­ne bağ­la­ma gay­re­ti­nin ta ken­di­si­dir. Bugün Tür­ki­ye’nin ti­ca­re­ti­nin büyük kısmı İstan­bul’da. Do­la­yı­sıy­la Kanal İstan­bul da yeni ku­ru­lan dün­ya­nın lo­jis­tik mer­ke­zi ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Türk Dün­ya­sı Mü­hen­dis­ler ve Mi­mar­lar Bir­li­ği (TDMMB)’nin dü­zen­le­di­ği, “Tür­kün Zafer Haf­ta­sı Et­kin­lik­le­ri, Şehit ve Ga­zi­le­ri­mi­zi Anma Prog­ra­mı ve TDMMB Ko­mis­yon­la­rı Ça­lış­ta­yı” Büyük Ta­ar­ru­zun baş­la­dı­ğı ve dev­let er­ka­nı­nın dua et­ti­ği Na­maz­gah Tepe’de ger­çek­leş­ti­ril­di. TDMMB Genel Baş­ka­nı ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Mü­ca­hit De­mir­taş, Kül­tür ve Tu­rizm Bakan Yar­dım­cı­sı ve TDMMB Genel Baş­kan Ve­ki­li Ahmet Mis­bah De­mir­can, Yurt­dı­şı Türk­ler ve Ak­ra­ba Top­lu­luk­lar Baş­ka­nı ve TDMMB Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Eren, TDMMB Genel Sek­re­te­ri İlyas De­mir­ci, Gazi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Musa Yıl­dız, TDMMB Yö­ne­tim, De­ne­tim, Da­nış­ma Ku­rul­la­rı, Ça­lış­ma Ko­mis­yon­la­rı Baş­kan­la­rı ile Türk Dün­ya­sın­dan öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı­ğı ve Dev­let Resim ve Hey­kel Mü­ze­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram­da ko­nuk­lar Meh­te­ran ile kar­şı­lan­dı. Daha sonra kah­ra­man Meh­met­çi­ği­mi­zin ta­yı­nı olan bir öğü­nü­nü, üzüm ho­şa­fı ile kuru ekmek ikram edil­di. Ar­dın­dan Kül­tür Ba­kan­lı­ğı Türk Dün­ya­sı Müzik Top­lu­lu­ğu­nun günün anlam ve öne­mi­ne iliş­kin eser­le­rin ses­len­dir­di­ği kon­ser ile devam etti. Prog­ram, daha sonra TDMMB’nin Ge­niş­le­til­miş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı, TDMMB Ça­lış­ta­yı, Ko­mis­yon baş­kan­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı panel dü­zen­len­di.
TÜRK DÜN­YA­SI YENİDEN AYAĞA KAL­KA­CAK
Pa­nel­de ko­nu­şan TDMMB Genel Baş­ka­nı ve Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Mü­ca­hit De­mir­taş, “Türk Mil­le­ti tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı ilk gün­den iti­ba­ren is­tik­la­li ken­di­si­ne ülkü bil­miş, bu uğur­da ge­re­kir­se ca­nın­dan geç­miş bir mil­let­tir. Bu se­bep­le, ta­ri­hi­miz bir­çok kah­ra­man­lık hi­ka­ye­le­ri ve za­fer­ler­le do­lu­dur” dedi. Ağus­tos ayı­nın Türk­le­rin ta­ri­hin­de pek çok za­fer­ler ka­zan­dı­ğı bir ay ol­du­ğu­nu ifade eden De­mir­taş, “Bugün bu­ra­da hep bir­lik­te ta­ri­hi bir güne şa­hit­lik et­mek­te­yiz. Hiç şüp­he­siz, Ana­do­lu’nun ka­pı­la­rı­nı mil­le­ti­mi­ze açan ve bugün 950. yıl dö­nü­mü­nü kut­la­dı­ğı­mız Ma­laz­girt Za­fe­ri bun­la­rın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ot­luk­be­li, Mer­ci­da­bık ve çal­dı­ran za­fer­le­ri de ağus­tos ayı içe­ri­sin­de ger­çek­leş­miş­tir. Yakın ta­ri­hi­mi­zin dönüm nok­ta­la­rın­dan biri olan ve is­tik­lal mü­ca­de­le­mi­zin en önem­li ayak­la­rı­nı teş­kil eden Sa­kar­ya Mey­dan Sa­va­şı ve Büyük Ta­ar­ruz da bu ay­da­dır. Bütün bu za­fer­ler, baş­ka­la­rı­nın ya­şa­ma­yı sev­di­ğin­den daha çok mu­kad­des de­ğer­le­ri için öl­me­yi göze alan kah­ra­man ec­da­dı­mı­zın şanlı ta­ri­hi­mi­ze ka­zan­dır­dı­ğı za­fer­ler­dir.-Türk Mil­le­ti bu şu­ur­la ca­nın­dan aziz bil­di­ği va­ta­nı­nı, dev­le­ti­ni, bay­ra­ğı­nı, eza­nı­nı ko­ru­mak için top­ra­ğa düş­me­yi şeref bil­miş, canı pa­ha­sı­na bu de­ğer­le­re sahip çık­mış­tır. Allah Bedir’den 15 Tem­muz’a va­ra­na kadar tüm şe­hit­le­ri­mi­ze ve ga­zi­le­ri­mi­ze rah­met ey­le­sin” diye ko­nuş­tu. Bedel öde­me­den hiç­bir zafer ka­za­nıl­ma­dı­ğı­nı ifade eden De­mir­taş, “San­cı­lı bir coğ­raf­ya­dan ge­çi­li­yor. İnşal­lah bu san­cı­la­rın so­nun­da Türk Dün­ya­sı ye­ni­den ayağa kal­ka­cak ve ge­le­ce­ği yeni za­fer­ler­le do­na­ta­cak­tır. Türk Dün­ya­sı Mü­hen­dis­ler Ve Mi­mar­lar Bir­li­ği’nin amacı Türk Dün­ya­sın­da­ki kar­deş­le­ri­mi­ze ulaş­mak­tır. Ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar Tür­kis­tan il­le­rin­de hayat bu­la­cak­tır” dedi.
LOJİSTİĞİN MER­KEZİ KANAL İSTAN­BUL
“Türk dev­le­ti­nin has­le­ti maz­lu­mun ya­nın­da za­li­min kar­şı­sın­da­dır. Türk Dün­ya­sı to­par­la­nı­yor. Daha iyiye gi­decek in­şal­lah” diyen TDMMB Genel Baş­kan Ve­ki­li Ahmet Mis­bah De­mir­can, ise Kanal İstan­bu­l­7un bu ko­nu­da öne­mi­ne dik­kat çekti. De­mir­can, “Sel­çuk­lu­dan Os­man­lı­ya ve bugün Tür­ki­ye’nin iki di­na­mi­ği var. Bi­rin­ci­si ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­ret, ikin­ci­si de bunun gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak­tır. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın 20 yılda ha­ya­ta ge­çir­di­ği yol­lar, köp­rü­ler as­lın­da Türk dün­ya­sı­nın ye­ni­den ti­ca­ret yol­la­rı üze­rin­de bir­bi­ri­ne bağ­la­ma gay­re­ti­nin ta ken­di­si­dir. Bu doğ­rul­tu­da Kanal İstan­bul, önem­li­dir. Nasıl Rize’nin çayı, Gi­re­sun’un fın­dı­ğı varsa İstan­bul’un da ti­ca­re­ti var. Bugün Tür­ki­ye’nin ti­ca­re­ti­nin büyük kısmı İstan­bul’da. Do­la­yı­sıy­la Kanal İstan­bul da yeni ku­ru­lan dün­ya­nın lo­jis­tik mer­ke­zi ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor” diye ko­nuş­tu.
Prog­ram, şe­hit­le­ri­miz ve ga­zi­le­ri­miz için Türk Dün­ya­sın­da ve ül­ke­miz­de oku­nan ha­tim­le­rin du­asıy­la son buldu.


Ha­ber-Fo­to: Talat DOY­MUŞ

“KURBAN BAYRAMI SONRASI RİZE VAKALARDA PİK YAPTI”

RİZE-ARTVİN TABİPLER ODASI BAŞKANINDAN COVİD-19 AÇIKLAMASI;

“KURBAN BAYRAMI SONRASI RİZE VAKALARDA PİK YAPTI”

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç.Dr. Kazım Şahin yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da’Trab­zon­la has­ta­lık­ta değil sağ­lık­la ya­rı­şa­lım’ dedi.

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç.Dr. Kazım Şahin’in açık­la­ma­sı şöyle.
’’ Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı gün­cel Co­vid-19 risk ha­ri­ta­sın­da 100.000 nü­fus­ta 538,10 ili­miz bi­rin­ci sı­ra­da Trab­zon’sa 310,63 le ilk onda yer al­mak­ta­dır.
Kur­ban Bay­ra­mın­dan son­ra­ki tüm haf­ta­lar­da ili­miz­de yük­se­liş tren­di­ne giren Ko­ro­na va­ka­la­rı ne yazık ki son hafta da pik yap­mış ve ili­mi­zi ye­ni­den ilk sı­ra­la­ra çı­kar­mış­tır.
Testi kı­rıl­dık­tan sonra akıl veren çok olur mi­sa­li bizim Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak ön­ce­ler­den ver­di­ği­miz öne­ri­ler ma­ale­sef din­len­me­miş so­nu­cun­da da ye­ni­den bu acı tab­loy­la kar­şı­laş­mak du­ru­mun­da kal­mış bu­lun­mak­ta­yız.
Bugün ili­miz­de­ki has­ta­ne­le­rin acil yoğun bakım ge­rek­ti­ren has­ta­la­rı dı­şın­da­ki tüm yoğun bakım ya­tak­la­rı Co­ro­na va­ka­la­rı ile dol­muş bu­lun­mak­ta­dır.
En­tü­be has­ta­la­rı­mı­za diğer il­ler­de de yoğun bakım ya­ta­ğı bu­la­ma­mak­ta­yız.
Has­ta­ne­le­ri­miz­de ne­re­dey­se nor­mal ser­vis ya­ta­ğı kal­ma­mış, ser­vis­le­rin yüzde sek­se­ni co­ro­na va­ka­la­rı­na tah­sis edil­miş­tir.
Çözüm’’alı­nan ön­lem­le­re dik­kat ede­lim’’
Çözüm; yet­ki­li­le­rin açık­la­dı­ğı ön­lem­le­rin dı­şın­da biz­le­rin ala­ca­ğı basit ted­bir­ler ve biraz fe­da­kâr­lık­ta bu­lun­mak­ta­dır.
Şu anda ili­miz­de tes­pit edi­len po­zi­tif va­ka­la­rın büyük ço­ğun­lu­ğu DELTA var­yan­tı olup, bu­laş­ma daha ön­ce­ki var­yant­la­ra göre daha faz­la­dır.
Aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rın­da Yüzde 75’lerin üze­ri­ne çı­kıl­ma­sı­na rağ­men ye­ter­li de­ğil­dir.
Delta var­yan­tıy­la bulaş oldu­ğun­da genç­ler­de ve aşı­lı­lar­da hafif be­lir­ti­ler­le sey­ret­mek­te­dir
(Nezle, grip gibi). Kişi kla­sik Ko­ro­na­da­ki gibi koku ve tat alma du­yu­su­nu kay­bet­me­di­ğin­den, mev­sim­sel has­ta­lık di­ye­rek top­lum­da­ki fa­ali­yet­le­ri­ne devam et­mek­te ve bunun so­nu­cun­da on­lar­ca ki­şi­ye bu­laş­tı­ra­bil­mek­te­dir.
So­nuç­ta da ken­di­si hafif at­lat­ma­sı­na rağ­men et­ra­fın­da­ki has­sas ki­şi­ler ve yaş­lı­lar­da ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len çok daha ağır tab­lo­lar gö­rül­mek­te­dir.
Ne yazık ki son haf­ta­lar­da ili­miz­de bu du­ru­ma daha sık rast­la­mak­ta­yız.
Gelin, sev­dik­le­ri­mi­zi kay­bet­me­mek için, on­la­ra zarar ver­me­mek için aşa­ğı­da sı­ra­la­ya­ca­ğı­mız ted­bir­le­re azami ri­ayet ede­lim.
1.​Mut­la­ka aşı ola­lım, aşı kar­şı­tı söy­lem­le­re iti­bar et­me­ye­lim.
Aşı kar­şı­tı söy­lem­ler as­lın­da bir yerde bi­le­rek veya bil­me­ye­rek aşı kar­tel­le­ri­ne hiz­met edi­yor­lar.
Aşı­lan­may­la has­ta­lık top­lum­dan ne kadar hızlı şe­kil­de ber­ta­raf edi­lir­se aşıya da o kadar az ih­ti­yaç olur.
2.Özel­lik­le önü­müz­de­ki 2-3 hafta düğün, ce­na­ze, top­lan­tı gibi yoğun ka­la­ba­lık­la­rın olu­şa­ca­ğı or­ga­ni­zas­yon­la­ra kı­sıt­la­ma ol­ma­ma­sı­na rağ­men az sa­yı­da ka­tı­lım ya­pa­lım.
Ka­tıl­mak zo­run­da olun­du­ğun­da da çift maske ve sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na dik­kat edip, kısa sü­re­de or­tam­dan uzak­la­şa­lım.
3.​Lo­kan­ta, kah­ve­ha­ne ve ka­fe­ter­ya­lar­da da aynı has­sa­si­ye­ti gös­te­re­lim, içe­ri­si ka­la­ba­lık­sa gir­me­ye­lim. İş yeri sa­hip­le­ri­ni bu ko­nu­da uya­ra­lım.
4.​Okul­lar açıl­dı­ğın­da ço­cuk­la­rı­mı­zı ser­vis­le okula gön­de­re­cek­sek, ser­vis şo­för­le­ri­nin ve hos­tes­le­rin aşı kartı çı­kart­ma­la­rı­nı is­te­ye­lim.
5.​Bildiği­miz Po­zi­tif va­ka­la­rı ve te­mas­lı­la­rı ka­ran­ti­na sü­re­cin­de dı­şar­da do­laş­tık­la­rın­da yet­ki­li­le­re haber ve­re­lim.
6.​Toplu ta­şı­ma araç­la­rı­nı kul­lan­dı­ğı­mız­da yine çift maske kul­la­nıp, ayak­ta yolcu ko­nu­sun­da araç şo­fö­rü­nü uya­ra­lım.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

“Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek 1 Eylül’de denize açılacak”

Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği (TZOB) Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, 1 Eylül’de baş­la­ya­cak av se­zo­nu­na iliş­kin açık­la­ma yaptı. Bay­rak­tar, “Ba­lık­çı­lar 1 Eylül’de ‘Vira Bis­mil­lah’ di­ye­rek de­ni­ze açı­la­cak­lar, be­re­ket­li bir sezon ge­çir­me­le­ri­ni di­li­yo­rum” dedi.

Ba­lı­ğın insan sağ­lı­ğı ve den­ge­li bes­len­me için çok ge­rek­li bir gıda ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bay­rak­tar, “Balık av­cı­lı­ğı önem­li bir gıda temin yön­te­mi olup aynı za­man­da iyi bir geçim kay­na­ğı­dır” di­ye­rek şöyle devam etti:
“Gır­gır ve trol ağ­la­rı ile av­cı­lık fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nan ba­lık­çı­lar için 15 Nisan 2021’de ka­pa­nan genel av se­zo­nu, 1 Eylül 2021’de açı­lı­yor.
Ül­ke­miz, uzun sahil şe­ri­di, yay­gın iç su­la­rı ve ne­hir­le­riy­le önem­li ba­lık­çı­lık kay­nak­la­rı­na sa­hip­tir.
Ancak üç ta­ra­fı de­niz­ler­le çev­ri­li, 8 bin 333 ki­lo­met­re­lik kıyı şe­ri­di­ne sahip olan ül­ke­miz­de su ürün­le­ri sek­tö­rün­de mev­cut po­tan­si­ye­lin tam ola­rak de­ğer­len­dir­di­ği­ni söy­le­mek müm­kün de­ğil­dir.
Su ürün­le­ri üre­ti­min­de TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre son beş yıla bak­tı­ğı­mız­da;
2015 yı­lın­da 672 bin 241 ton olan üre­ti­mi­miz, 2016 yı­lın­da yüzde 12,4 aza­la­rak 588 bin 715 tona ge­ri­le­di.
2017 yı­lın­da yüzde 7,2 ar­ta­rak 630 bin 820 tona, 2019 yı­lın­da yüzde 33,1 ar­ta­rak 836 bin 524 tona yük­sel­di.
2020 yı­lın­da ise bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 6,1 aza­la­rak 785 bin 811 ton ola­rak ger­çek­leş­ti.
Top­lam üre­ti­min yüzde 46,3’ün av­cı­lık yo­luy­la ve yüzde 53,6’sı ye­tiş­ti­ri­ci­lik yo­luy­la elde edil­mek­te­dir.”
“Su ürün­le­ri av­cı­lık üre­ti­mi son 10 yılda yüzde 25 azal­dı”
Bay­rak­tar, 2010 yı­lın­da 485 bin 939 ton olan top­lam su ürün­le­ri av­cı­lı­ğı­mı­zın 2020 yı­lın­da yüzde 25 aza­la­rak 364 bin 400 tona ge­ri­le­di­ği­ni be­lir­te­rek söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Av­cı­lık yo­luy­la ya­pı­lan top­lam üre­tim 364 bin 400 ton, ye­tiş­ti­ri­ci­lik üre­ti­mi de 421 bin 411 ton ola­rak ger­çek­leş­ti.
Su ürün­le­ri av­cı­lık üre­ti­mi 2020 yı­lın­da bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 23,2 aza­lır­ken, ye­tiş­ti­ri­ci­lik yüzde 4,8 artış gös­ter­di.
2020 yı­lın­da deniz ba­lık­la­rı­nın tür­le­ri­ne göre da­ğı­lı­mı in­ce­len­di­ğin­de, hamsi ba­lı­ğı 171 bin 253 ton ve yüzde 58,6 payla en yük­sek mik­tar­da av­la­nan balık ol­muş­tur. Hamsi ba­lı­ğı­nı 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton ile sar­dal­ya takip et­mek­te­dir.”
“Kişi ba­şı­na tü­ke­tim dünya or­ta­la­ma­sı­nın üze­ri­ne çı­ka­rıl­ma­lı”
Ül­ke­miz­de kişi başı su ürün­le­ri tü­ke­ti­mi­nin dünya or­ta­la­ma­sı­nın al­tın­da ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Bay­rak­tar, “2020 yı­lın­da hamsi av­cı­lı­ğı da bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 37,7 azal­dı. Aynı yıl kişi ba­şı­na balık tü­ke­ti­mi­miz 6,2 ki­log­ram­dan 6,7 ki­log­ra­ma çı­ka­rak yüzde 8 arttı ancak ül­ke­miz­de kişi başı su ürün­le­ri tü­ke­ti­mi dünya or­ta­la­ma­sı­nın al­tın­da­dır. Ba­lık­çı­lık­ta arz-ta­lep den­ge­si oluş­tu­ru­la­rak, sür­dü­rü­le­bi­lir ba­lık­çı­lı­ğın sağ­lan­ma­sı ge­re­kir.
Tü­ke­ti­min ar­tı­rıl­ma­sı için başta fiyat is­tik­ra­rı sağ­lan­ma­lı, eği­tim ve ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rı yay­gın­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.
Hay­van­sal pro­te­in te­mi­nin­de önem­li yeri olan balık av­cı­lı­ğı­nın çev­re­ye olum­suz et­ki­le­ri­nin en düşük se­vi­ye­ler­de tu­tul­ma­sı önem­li­dir.
Çünkü eko­sis­tem­de­ki tah­ri­bat­lar ge­lecek ne­sil­le­rin re­fa­hı­nı teh­li­ke­ye sok­mak­ta­dır” dedi.
“Ül­ke­miz­de­ki su ürün­le­ri av­cı­lı­ğı kıyı ba­lık­çı­lı­ğı­na da­ya­nır”
Ül­ke­miz­de­ki su ürün­le­ri av­cı­lı­ğı­nın kıyı ba­lık­çı­lı­ğı­na da­yan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan TZOB Genel Baş­ka­nı Bay­rak­tar, “Ye­ter­li alt­ya­pı oluş­tu­ru­la­ma­dı­ğı için açık deniz ba­lık­çı­lı­ğı ya­pı­la­ma­mak­ta bu ne­den­le de av bas­kı­sı kıyı su­la­rı­mız­da yo­ğun­laş­mak­ta­dır.
Son yıl­lar­da av­cı­lık üre­tim mik­ta­rı aza­lı­yor.
Sek­tö­rün ge­le­ce­ği açı­sın­dan sür­dü­rü­le­bi­lir av­cı­lı­ğın sağ­lan­ma­sı şart­tır.
Bu amaç­la stok­la­rı ko­ru­yu­cu ve ge­liş­ti­ri­ci yönde ça­lış­ma­la­rın ve araş­tır­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ve ko­ru­ma kont­rol ça­lış­ma­la­rı­na ön­ce­lik ve­ril­me­si ge­re­kir” diye ko­nuş­tu.
“Ku­ral­la­ra mut­la­ka uyul­ma­lı”
Su ürün­le­ri üre­ti­mi­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği için av­cı­la­rın ku­ral­la­ra uy­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin de al­tı­nı çizen Bay­rak­tar, uyul­ma­sı ge­re­ken ku­ral­la­rı şöyle ak­tar­dı:
“De­niz­ler­de ve iç su­lar­da ya­pı­la­cak ti­ca­ri ve ama­tör amaç­lı su ürün­le­ri av­cı­lı­ğı­na yö­ne­lik dü­zen­le­me­le­ri içe­ren teb­liğ­ler­le Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı bu ko­nu­da önem­li ça­lış­ma­lar yap­mış­tır. Su ürün­le­ri av­cı­lı­ğın­da yer, zaman, tür, boy, ışık kul­la­nı­mı ve av­lan­ma me­sa­fe­si gibi ge­ti­ri­len ya­sak­lar ve kont­rol­ler su ürün­le­ri üre­ti­mi­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği açı­sın­dan büyük önem ta­şı­mak­ta­dır.
1380 sa­yı­lı Su Ürün­le­ri Ka­nu­nu’nda yer alan zapt ve mü­sa­de­re (El Koyma ve Mül­ki­ye­tin Ka­mu­ya Ge­çi­ril­me­si) yap­tı­rım­la­rı­nın, ce­za­nın ka­nu­nun mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si sat­hın­da de­ğer­len­di­ri­le­me­me­si ne­de­niy­le uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği­ni/cay­dı­rı­cı­lı­ğı­nı yi­tir­me­si söz ko­nu­su­dur.
Su Ürün­le­ri Ka­nu­nu ile Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu’nun uyum­lu­laş­tı­rıl­ma­sı­na ih­ti­yaç ol­du­ğu her fır­sat­ta açık­ça be­lirt­mek­te­dir.
Su Ürün­le­ri Ka­nu­nu’nda ‘Zapt ve Mü­sa­de­re Edil­me’ te­rim­le­ri­nin Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu’na uyum için ‘El Koyma’ ve ‘Mül­ki­ye­tin Ka­mu­ya Ge­çi­ril­me­si’ şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­me­si ya­sa­lar ara­sın­da­ki uyum­suz­lu­ğu gi­de­re­cek­tir.
Hay­van­sal pro­te­in te­mi­nin­de önem­li yeri olan su ürün­le­ri­ni sof­ra­la­rı­mı­za ta­şı­yan ba­lık­çı­la­rı­mı­zın av ya­sak­la­rı­na ve teb­liğ ile ge­ti­ri­len dü­zen­le­me­le­re ti­tiz­lik­le uy­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.”
“Ba­lık­çı­lık ve mo­dern te­sis­ler daha fazla des­tek­len­me­li”
“Sür­dü­rü­le­bi­lir su ürün­le­ri üre­ti­mi için ge­rek­li st­ra­te­ji­ler ile kısa, orta, uzun va­de­li eylem plan­la­rı ve he­def­ler be­lir­len­me­li­dir” diyen Bay­rak­tar, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
“Kay­nak­la­rın ve­rim­li kul­la­nı­la­bil­me­si için su ürün­le­ri eği­tim mer­kez­le­ri ku­rul­ma­lı, ye­tiş­ti­ri­ci­lik, av­cı­lık ve Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı daha fazla des­tek­len­me­li, sek­tör­de ör­güt­len­me ya­pı­sı mut­la­ka güç­len­di­ril­me­li­dir.
r Ba­lık­çı­lık sek­tö­rün­de ürün­le­re yö­ne­lik don­dur­ma, tuz­la­ma, kon­ser­ve, pa­ket­le­me ve iş­le­me te­sis­le­ri­nin sa­yı­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı sek­tö­re eko­no­mik katkı sağ­la­ya­cak­tır.
Yeni av­lan­ma dö­ne­mi­nin bol ve be­re­ket­li ka­zanç­lar ge­tir­me­si­ni di­li­yo­um.”

Kaynak: TÜİK

Haber-Foto: TZOB Basın Ofisi

TANINMIŞ RİZELİ GAZETECİ TUZCU’NUN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Çay­kur genel Mü­dür­lü­ğü, Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Şu­be­sin­den emek­li, Rize’nin en eski ga­ze­te­ci­le­rin­den bi­ri­si olan Ne­ca­tı TUZCU’nun ge­çir­miş ol­du­ğu sağ­lık so­ru­nu Rize ge­ne­lin­de ve basın ca­mi­asın­da üzün­tü­ye neden oldu.

Ta­nın­mış ga­ze­te­ci Ne­ca­ti Tuz­cu­nun, Recep Tay­yip Er­do­ğan Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si yoğun bakım üni­te­sin­de devam eden te­da­vi­siy­le il­gi­li ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­ren, iş in­sa­nı ve YRP Rize İl Baş­ka­nı ve ga­ze­te­ci Ne­ca­ti Tuzcu’nun ka­yın­bi­ra­de­ri Meh­met Akif ZER­DECİ; “Rize’nin se­vi­len si­ma­la­rın­dan uzun yıl­lar­dır ba­sı­na hiz­met etmiş de­ğer­li dos­tu­muz ve eniş­te­miz Ne­ca­ti Tuzcu bey geç­ti­ği­miz cuma günü ya­şa­mış ol­du­ğu ta­lih­siz bir kaza ne­ti­ce­si, yemek es­na­sın­da ne­fe­si­ne kaçan ye­mek­ten so­lu­nu­mu dur­muş, aci­len Am­bu­lans­la Rize dev­let has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­mış Am­bü­lans­ta kalbi duran Tuzcu’ya ya­pı­lan mü­da­ha­le ile tek­rar ha­ya­ta dön­dü­rül­müş ve Ye­ni­den te­da­vi sü­re­ci­ne baş­lan­mış­tır. Daha sonra kal­dı­rıl­mış ol­du­ğu Rize Araş­tır­ma has­ta­ne­si Yoğun Bakım Ser­vi­sin­de’ so­lu­num ci­ha­zı­na bağlı en­tü­be ola­rak yaşam mü­ca­de­le­si ver­me­ye devam et­mek­te­dir. Olayı duyan tüm se­ven­le­ri üzül­müş­tür. İnşal­lah en kısa za­man­da tek­rar sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­sı­nı di­li­yo­ruz. Du­ala­rı­nı­zı is­tir­ham edi­yo­ruz. Tüm ya­kın­la­rı­na, se­ven­le­ri­ne ve basın ca­mi­ası­na geç­miş olsun.” diye ko­nuş­tu.

Haber ve Foto: Bay­ram Ali Ka­val­cı

KAÇKARLARDA DAĞCILARDAN İPSİZ RECEP ZİRVESİ

Rize VER­ÇENİK Dağ­cı­lık ku­lü­bü üye­le­ri ta­ra­fın­dan 3711 metre ra­kım­da İpsiz Recep adı ve­ri­len zirve ya­pıl­dı.

22-26 Ağus­tos 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ver­çe­nik Dağ­cı­lık Ku­lü­bü­nün 16. dü­zen­le­nen ve İpsiz Recep adını ver­dik­le­ri Ver­çe­nik dağı tır­ma­nı­şı­na 29 kişi ola­rak ka­tıl­dı.
Ver­çe­nik Dağ­cı­lık Ku­lü­bü Baş­ka­nı Emin Ali Kal­cı­oğ­lu zirve hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da’’2020 yı­lın­da hava mu­ha­le­fe­ti do­la­yı­sıy­la ya­pa­ma­dı­ğı­mız fa­ali­ye­ti­mi­zi bu yıl yap­tık. 16 kez Kaç­kar­la­rın Ver­çe­nik te­pe­sin­de zirve yap­tık. Dağcı ar­ka­daş­la­rım al­dık­la­rı ye­rin­de ka­rar­lar ile önce 24 Ağus­tos 2021 Ka­pı­lı Göl­le­rin nefis man­za­ra­la­rı eş­li­ğin­de LEŞ Dağı (3471 m) çı­kı­şı ile ba­şa­rıy­la baş­la­mış, 25 Ağus­tos 2021 de Tür­ki­ye’nin K2 si ola­rak ad­lan­dı­rı­lan VER­ÇENİK dağı (3711 mt) ile taç­lan­dı­rıl­mış­tır.
Leş dağı fa­ali­ye­ti 8, Ver­çe­nik dağı 12 saat sürdü
Bu fa­ali­yet­te başta 2.​başka­nı­mız de­ne­yim­li dağcı Metin Çolak kar­deş­le­ri­me, can dost­la­rı­ma ba­şa­rı­lı zirve yap­tı­ğı­mız için te­şek­kür edi­yo­rum. İyiki var­sı­nız, iyiki bu et­kin­lik­te ku­lü­bü­nüz­den ve hep bir­lik­te, gü­ven­le, em­ni­yet­le, kim­se­ye sı­kın­tı ya­rat­ma­dan ba­şa­rı­ya koş­ma­mız­da görev alan gizli kah­ra­man­la­rı­mız var. Bir dağ­cı­lık fa­ali­ye­tin­de ol­ma­sı ge­re­ken­le­rin en doğ­ru­su­nu ya­pa­rak, ka­tı­lım­cı­la­ra ver­di­ği­miz eği­tim ve mo­ti­vas­yon­la 16.​zir­ve­yi yap­tık’’ dedi.
Zir­ve­ye çıkan 29 dağcı Bay­rak asa­rak 10.yıl mar­şı­nı söy­le­di­ler.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İman ve cesaret en büyük şiarımızdır

Ta­ri­hi­miz, ec­da­dı­mı­zın uğ­run­da büyük be­del­ler öde­ye­rek ka­zan­dı­ğı des­tan­sı za­fer­ler­le do­lu­dur.
30 Ağus­tos, mil­let ola­rak zulme di­ren­me­nin, ezel­den beri esa­re­te karşı çık­ma­nın adı; kadim ta­ri­hi­miz­de müs­tes­na bir yeri olan önem­li za­fer­ler­den bi­ri­dir.
Ma­laz­girt, Ot­luk­be­li, Çal­dı­ran, Mohaç ve 30 Ağus­tos 1922’deki Baş­ko­mu­tan­lık Mey­dan Mu­ha­re­be­si, millî var­lı­ğı­mız açı­sın­dan bir­bi­ri­ni tah­kim etmiş, Ana­do­lu’yu bizim için muh­kem kale hâ­li­ne ge­tir­miş­tir.
Ma­laz­girt’le ka­pı­la­rı bize açı­lan Ana­do­lu’nun ebedi va­ta­nı­mız ol­du­ğu­nun tüm dün­ya­ya ilanı 30 Ağus­tos Za­fe­ri’yle ol­muş­tur.
Ta­ri­hi bo­yun­ca sa­va­şı­nı ‘ya is­tik­lal ya ölüm’ pa­ro­la­sıy­la veren mil­le­ti­miz, hiç­bir esa­ret ve ta­hak­kü­me tes­lim ol­ma­mış, ‘zafer benim ka­rak­te­rim­dir’ an­la­yı­şı­nı her daim ya­şa­mış ve ya­şat­mış­tır.
Mil­let ola­rak, iman ve ce­sa­ret en büyük şi­arı­mız ol­muş­tur, ol­ma­ya da devam ede­cek­tir.
Tarih bo­yun­ca ege­men­li­ği­miz ve is­tik­la­li­miz için ver­di­ği­miz mü­ca­de­le, inanç, azim ve ce­sa­re­tin­den hiç­bir şey kay­bet­me­den gü­nü­müz em­per­ya­list­le­ri­ne karşı da sür­mek­te; za­fer­le­ri­miz, dün­ya­nın bir­çok ye­rin­de işgal ve sö­mü­rü­ye karşı sür­dü­rü­len öz­gür­lük mü­ca­de­le­si­ne örnek ve ilham kay­na­ğı ol­mak­ta­dır.
Bu za­fer­le­rin ço­cuk­la­rı­mı­zın zih­ni­ne nak­şe­dil­me­si, genç­le­ri­mi­zin bunu te­va­rüs et­me­si için eği­tim, kül­tür ve sanat ala­nın­da he­pi­mi­ze ödev­ler düş­mek­te­dir.
Eği­tim-Bir-Sen ola­rak, mil­le­ti­mi­zin 30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, bu va­ta­nı ko­ru­mak için can­la­rı­nı feda eden şe­hit­le­ri­mi­zi min­net ve du­ay­la yâd edi­yo­ruz.