SEÇMELER

Siv­ri­ka­ya Köy­lü­le­ri, ‘’Vali bey se­si­mi­zi duy’’
Siv­ri­ka­ya köyü İlçe­nin en uzak kö­yü­dür, Ovit Tü­ne­li bu köy­den de­li­ne­rek ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı.
Siv­ri­ka­ya kö­yün­de İl Tarım Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan köy­den ol­ma­yan bi­ri­si­ne 51 Hek­tar­lık otlak ara­zi­nin ki­ra­lan­ma­sı­na tep­ki­ler var.
Köyü için ba­şa­rı­lı ça­lış­ma yapan Muh­tar Oktay Aksu ko­nu­nun çö­züm­len­me­si için Va­li­li­ğe baş­vur­du, Va­li­lik­ten olum­lu sonuç çık­ma­yın­ca Yar­gı­ya gitti. Mah­ke­me ay­lar­dır henüz bir karar ver­me­di ama bu­ra­da mağ­dur ol­duk­la­rı ko­nu­sun­da Muh­tar ve köy­lü­ler çok id­di­alı.
Kö­yü­mü­zün me­ra­sı­nı köy­den ve kom­şu­lar­dan ol­ma­yan bi­ri­le­ri­ne ki­ra­lan­ma­sı­nı kabul et­mi­yo­ruz di­yor­lar.
De­ğer­li Valim, bu ki­ra­la­ma­yı köy­lü­ler is­te­mi­yor. Ka­ra­rı göz­den ge­çi­ri­niz. Köy­lü­ler derki bu arazi kö­yü­mü­zün çok ya­kı­nın­da ve köyün me­ra­sı bizim hay­van­la­rı­mı­za lazım. Eğer ve­ri­le­cek­se köyün uzak yer­le­rin­de arazi var ora­dan ve­ril­sin. Konu has­sas, asa­yiş ge­rek­ti­recek bir du­ru­ma sebep ol­ma­mak için köy­lü­nün se­si­ne kulak tı­ka­ma­yı­nız.
Po­li­se Ş…….diyen AK Parti‘li Vekil
Tra­fik po­li­si her­kes gibi kont­rol es­na­sın­da aracı dur­du­rur. Araç­ta Mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu­nu bilme mec­bu­ri­ye­ti yok sa­nı­rım.
Ara­cın arka ca­mı­nı açan bayan gö­re­vi­ni yapan Polis me­mu­ru­na niye dur­dur­du­nuz diye ver­yan­sın edi­yor. Ha­ber­le­re de yan­sı­yan söz­le­re göre Polis Me­mu­ru­na Ş….. diyen bu bayan hal­kın hak­la­rı­nı sa­vun­ma­sı için TBMM ne gön­de­ri­len bir Mil­let­ve­ki­li.
Şe….de­dik­ten sonra Polis me­mur­la­rı açığa alın­mış.
Söy­le­yecek söz bu­la­mı­yo­rum.
İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı de­ğiş­ti
Son çıkan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­siy­le 2 yıla yakın il­çe­de görev yapan Kay­ma­kam Cafer Kay­mak­çı Edir­ne Meriç Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nır­ken ye­ri­ne il­çe­de görev yapan asa­le­ten atan­mış 28.​Kay­ma­kam ola­rak Hacı Kerim Meral atan­dı.
Edir­ne’ye ata­nan Kay­ma­kam Cafer Kay­mak­çı ’ya yap­tı­ğı hiz­met­ler için te­şek­kür eder­ken gi­de­ce­ği yerde de ba­şa­rı­lar di­le­riz.
İkiz­de­re’nin 28. Kay­ma­ka­mı olan Hacı Kerim Meral’e hoş gel­di­niz ve ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Uma­rım Hacı Kerim Meral ma­kam­da otu­ran değil hal­kın dert ve sı­kın­tı­la­rıy­la il­gi­le­nen, köy­lü­le­rin ek­sik­le­ri­ne yar­dım eden dev­let adam­lı­ğı ce­sa­ret ve di­ra­ye­ti­ni gös­te­rir.
Ci­mil­li’nin ve­fa­tı
Cimil kül­tür ve ta­ri­hi ile böl­ge­de çok özel bir öneme haiz köy­dür. Bugün üç muh­tar­lık olan Cimil Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki en uzak güzel köy­le­rin­den­dir.
Cimil kö­yün­den çok ye­tiş­miş oku­muş in­san­lar var. Si­ya­set­te bü­rok­ra­si­de çok Ci­mil­li gö­rür­sü­nüz. Bir­çok şe­hir­de Pasta Simit ve Fı­rın­cı­lık Ci­mi­li dost­la­rın elin­de­dir. Kum­ba­sar ve Özer aile­si önem­li ak­ra­ba­lar­dır. Kabri Er­zu­rum’da bu­lu­nan Yetim Hoca’yı unu­ta­ma­yız..
Geçen hafta Rize’de ve böl­ge­de se­vi­len yerel sa­nat­çı Ci­mil­li İbo isim­li İbra­him Özer 49 ya­şın­da İstan­bul’da bir sü­re­dir te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de vefat et­miş­ti.
İkiz­de­re yay­la­la­rın­da ço­ban­lık ya­par­ken ke­men­çe ile tür­kü­ler söy­le­ye­rek müzik dün­ya­sı­na adım atan Ci­mil­li İbo köyü Cimil ve Rize ile ba­ğı­nı hiç ko­par­ma­yan bir şah­si­yet­ti.
Bu ce­na­ze­de sanat dün­ya­sı de­ni­len renk­li dünya in­san­la­rı­nın çok ve­fa­sız ol­du­ğu­nu biz­zat gör­düm. Ga­ze­te say­fa­la­rın­dan te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­dan şa­ta­fat­lı ha­yat­lar­dan bah­se­den renk­li dün­ya­nın si­ma­la­rın­dan yal­nız­ca iki sesin Cimil’deki ce­na­ze­de bu­lun­du­ğu­nu gö­rün­ce utan­dım, bu in­san­lar bu kadar mı ve­fa­sız, ne­re­de mes­le­ki da­ya­nış­ma veya ar­ka­daş se­ver­lik.
Vefa gös­te­re­rek köy­de­ki ce­na­ze­ye ka­tı­lan Ahmet Ek­şi­oğ­lu ve Şükrü Güler’e bölge in­sa­nı ola­rak te­şek­kür edi­yo­rum.