RTEÜ’NDEN 2021-2022 AKADEMİK YILI DUYURUSU YAPILDI

Rize’de artış gös­te­ren Co­vit-19 va­ka­la­rı do­la­yı­sıy­la RTEÜ açı­lı­şın­da da er­te­le­me­ye gi­dil­di­ği açık­lan­dı.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan du­yu­ru aşa­ğı­da­ki gi­bi­dir.
‘’Sev­gi­li Öğ­ren­ci­le­ri­miz, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak 2021-2022 Aka­de­mik Yılı Güz Dö­ne­mi ders­le­ri­nin 20 Eylül 2021 Pa­zar­te­si günü baş­la­ya­ca­ğı­nı du­yur­muş­tuk. Ancak son dö­nem­de ili­miz­de ve ül­ke­miz­de COVİD-19 va­ka­la­rı­nın tek­rar art­mış ol­ma­sı ile bu sene ÖSYM ta­ra­fın­dan Üni­ver­si­te­le­re ikin­ci ek yer­leş­tir­me ya­pı­la­cak ol­ma­sı gibi se­bep­ler­den do­la­yı Se­na­to­muz, Güz Dö­ne­mi ders­le­ri­nin baş­la­ma ta­ri­hi­ni ye­ni­den gün­de­mi­ne ala­rak de­ğer­len­dir­miş­tir. Ya­pı­lan mü­za­ke­re­ler so­nu­cun­da, 2021-2022 Aka­de­mik Yılı Güz Dö­ne­mi ders­le­ri­nin 04 Ekim 2021 Pa­zar­te­si Günü (Tıp ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­le­ri hariç) baş­la­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir. Aka­de­mik Tak­vim­ler yeni du­ru­ma göre gün­cel­le­ne­rek Üni­ver­si­te­miz web say­fa­sın­da du­yu­ru­la­cak­tır.
Üni­ver­si­te­miz­de 2021-2022 aka­de­mik yı­lın­da eği­ti­min, Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu Ka­rar­la­rı ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ted­bir­le­ri dik­ka­te alı­na­rak, “hib­rit eği­tim” şek­lin­de (yüz yüze ve uzak­tan eği­tim kar­ma­sı) ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır. Bu plan­la­ma­da, kam­püs­le­ri­miz ile bi­na­la­rı­mız­da­ki yo­ğun­lu­ğu azalt­mak için bazı ders­ler uzak­tan eği­tim yön­te­mi ile bazı ders­ler de sınıf or­ta­mın­da yüz yüze ya­pı­la­cak­tır. Özel­lik­le yüz yüze eği­ti­min sağ­lık­lı bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­lar­la ir­ti­bat ha­lin­de her türlü önlem alın­mak­ta­dır. Eği­tim-öğ­re­tim sü­re­ci­nin iş­le­yi­şi­ne iliş­kin ay­rın­tı­lı ka­rar­lar ile hangi der­sin ne şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı ko­nu­su Se­na­to­muz ta­ra­fın­dan be­lir­len­dik­ten sonra siz­le­re en kısa sü­re­de du­yu­ru­la­cak­tır.

AŞI SÜRECİ TA­MAM­LAN­MA­LI
Yüz yüze eği­ti­me baş­la­ya­bil­me­miz, çok öz­le­di­ği­niz okul­la­rı­nı­za ka­vu­şa­bil­me­niz ve eği­tim-öğ­re­tim sü­re­ci­nin sağ­lık­lı bir şe­kil­de devam ede­bil­me­si için siz sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­miz­den ri­ca­mız dönem baş­la­ma­dan önce aşı sü­re­ci­ni­zi ta­mam­la­ya­rak biz­le­re des­tek ol­ma­nız­dır. Aşı olmak aynı za­man­da bir top­lum­sal so­rum­lu­luk­tur, lüt­fen aşı­la­rı­nı­zı olu­nuz.
Se­na­to­mu­zun almış ol­du­ğu ka­ra­rı öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze sev­giy­le du­yu­rur, sağ­lık ve esen­lik için­de kam­püs­le­ri­mi­ze bek­le­riz.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü’’


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU