RİZE SPOR CAMİASININ HAMİT HOCASI HAMİT SADİ SARAÇ

Rize fut­bo­lu­nun Hamit Ho­ca­sı Hamit Sadi Saraç’ın vefat ha­be­ri­ni üzün­tüy­le öğ­ren­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Hamit Sadi Saraç, Ri­ze­li­le­rin de­yi­mi ile Hamit Hoca fut­bo­lu­nun en zirve dö­nem­le­rin­de ken­di­si­ne gö­tü­rü­len trans­fer tek­lif­le­ri­ni geri çe­vi­re­rek Rize’de kal­mış ve Rize Spo­ru­na büyük kat­kı­lar sağ­la­mış­tı. 7 Tem­muz 2008 ta­ri­hin­de Rize Ter­mi­na­lin­de bir çay oca­ğın­da tav­şan­ka­nı çay­lar eş­li­ğin­de söy­leş­ti­ği­miz Hamit Hoca bizi an­lat­tık­la­rı ile çok es­ki­le­re gö­tür­müş­tü.
BA­BA­SI RİZE İLİNİN İLK FO­TOĞ­RAF­ÇI­LA­RIN­DAN­DIR
-Ha­mit Hoca’m Ri­ze­li­ler spor­cu kim­li­ği­niz­le sizi ya­kın­dan ta­nı­yor­dur. Ama biz sizi birde sizin ağ­zın­dan ta­nı­mak is­te­riz..
1945 yı­lın­da Rize Ra­şa­di­ye Ma­hal­le­si’nde doğ­dum. Rize’nin ta­nın­mış fo­toğ­raf­çı­la­rın­dan Mu­ham­met Sa­ra­çoğ­lu’nun oğ­lu­yum. Babam Rize’nin kur­tu­lu­şu­na canlı ola­rak ta­nık­lık et­miş­tir. Bir yan­dan Rize’nin sa­yı­lı bak­ka­li­ye­si olan de­de­me yar­dım eder, bir yan­dan da çok güzel fo­toğ­raf­lar çe­ker­di. Bir süre Rize hü­kü­met ko­na­ğı kar­şı­sın­da “Foto Mu­am­mer” adlı dük­kâ­nı­nı iş­le­tir­ken çek­ti­ği fo­toğ­raf­lar gü­nü­müz­de Rize ta­ri­hi­ne ışık tu­tu­yor.
Annem Rize’nin emek­li öğ­ret­men­le­rin­den Me­di­ha ha­nım­dır. Sü­rey­ya, Osman Altan, Hamit Sadi, Ali Sadi, Hesna ve Sul­tan Ahmet olmak üzere yedi kar­de­şiz.
13 YA­ŞIN­DA FUT­BO­LA BAŞ­LA­DI
Fut­bol­la ta­nı­şık­lı­ğı­nız ve Ri­zes­por ma­ce­ra­nız nasıl baş­la­dı?
Kur­tu­luş İlko­ku­lu’nun ar­dan­dan Rize Erkek Sanat Okulu’ndan mezun oldum. Fut­bo­la Erkek Sanat Okul’unda baş­la­dım. Sınıf ve okul maç­la­rın­da or­ta­ya koy­du­ğum fut­bol­la Rize’deki bütün fut­bol ku­lüp­le­rin­den tek­lif­ler al­ma­ya baş­la­dım.
13 ya­şın­day­ken Sü­rey­ya ağa­be­yim beni Ri­zes­por’a gö­tür­dü. O za­man­lar Ri­zes­por Ama­tör ola­rak fa­ali­yet gös­te­ri­yor­du. Ri­zes­por Ama­tör ta­kı­mı for­ma­sı al­tın­da ilk ma­çı­mı Trab­zon Necmi Atı ta­kı­mı­na karşı oy­na­dım. Orada ser­gi­le­dim şa­ha­ne fut­bol sa­ye­sin­de genç ta­kı­ma ça­ğı­rıl­dım. Gru­bu­muz­da şam­pi­yon olduk. An­ka­ra’da genç ta­kım­lar şam­pi­yo­na­sın­da üçün­cü olduk. Bu­ra­da kı oy­na­dı­ğım fut­bo­lu be­ğe­nen An­ka­ra Gücü Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa Ertan bana 6600 lira üc­ret­le trans­fer tek­li­fin­de bu­lun­du. Bu para o zaman için çok büyük bir mik­tar­dı. Bazı aile­vi du­rum­lar­dan do­la­yı bu tek­li­fi kabul ede­me­dim. 1962 yı­lın­da Sü­rey­ya ağa­be­yi­mi ve beni Trab­zon İdman Ocağı trans­fer etmek is­te­di. Ri­zes­por Ca­mi­ası­nın bas­kı­sı ve is­te­ği ile yine Rize’de kal­dım.

GENÇ MİLLİ TA­KI­MA SEÇİLDİ
Ba­şa­rı­la­rı­nız göz­ler­den kaç­mı­yor Genç Milli olu­yor­su­nuz.
1964-65 se­zo­nun­da Tür­ki­ye Genç Ta­kın­lar Şam­pi­yo­na­sın­da ikin­ci olduk. Bizi Genç Milli Ta­kı­ma ça­ğır­dı­lar. Be­nim­le bir­lik­te Zafer Kan­bu­roğ­lu ve Erkan Birol da genç milli ta­kı­ma se­çil­di­ler. O za­man­ki hocam Sabri Kiraz’dı. Er­zin­can Şe­kers­por’dan trans­fer tek­li­fi aldım. Bu tek­li­fi kabul ede­rek, 1967 yı­lın­da oku­lu­mu bi­ti­rip Er­zin­can Şe­kers­por’a trans­fer oldum. Orada bir yıl fut­bol oy­na­dım.
KA­RA­GÜ­CÜ’NDE FUT­BOL OY­NA­DI
As­ker­li­ği­niz fut­bo­lu­nu­zun en güzel dö­nem­le­ri­ne rast­lı­yor. Bu sü­reç­te fut­bol oy­na­ma şansı bu­la­bil­di­niz mi ?
Evet İsken­de­run’a as­ke­re git­tim. As­ker­li­ğim sü­re­sin­ce İsken­de­run Deniz Gücü’nde fut­bol oy­na­dım. Usta bir­li­ği için ta­yi­nim İstan­bul Ka­sım­pa­şa’ya çıktı. Trab­ya Ta­kı­mın­da iki yıl fut­bol oy­na­dım. Bu sı­ra­da Ka­sım­pa­şa, Be­yoğ­lu, De­niz­lis­por’dan trans­fer tek­lif­le­ri aldım.
RİZES­POR’UN İLK FUT­BOL­CU­LA­RIN­DAN­DI
Pro­fes­yo­nel Ri­zes­por’un ilk ta­kımın­da yer al­dı­nız
As­ker­lik dö­nü­şü Rize’de yeni oluş­tu­ru­lan Ri­zes­por pro­fes­yo­nel ta­kım­da yer aldım. Bu­ra­da bir yıl fut­bol oy­na­dık­tan sonra tek­rar ama­tö­re dön­düm.
YILIN FUT­BOL­CU­SU SEÇİLDİ
Yılın fut­bol­cu­su se­çi­li­yor­su­nuz.
1969-70 se­zo­nun­da çı­kar­dı­ğım güzel oyun­dan do­la­yı Rize’de yılın spor­cu­su se­çil­dim. Ama­tör­de ola­rak Rize Gücü ta­kı­mın­da iki yıl fut­bol oy­na­dım. Es­nafs­por for­ma­sı­nı giy­dim.
De­re­pa­za­rıs­por’a trans­fer oldum. Bu­ra­da oy­nar­ken Çays­por ile yap­tı­ğı­mız Vali Ku­pa­sı ma­çın­da ser­gi­le­di­ğim fut­bol­dan do­la­yı Ma­lat­yas­por’dan trans­fer tek­li­fi aldım. De­re­pa­za­rı Genç­lik Ku­lü­bü’nün kap­tan­lı­ğı­nı yü­rüt­tüm. Bu ta­kım­da fut­bol oy­nar­ken Rize Güneş Ga­ze­te­si’nin dü­zen­le­di­ği ya­rış­ma­da yılın spor­cu­su se­çil­dim.
KOMP­LO FUT­BOL­CU
Fut­bol­cu, takım kap­ta­nı ve Ant­re­nör: Hamit Sadi Saraç
De­re­pa­za­rı (iki yıl) hem fut­bol­cu, hem takım kap­ta­nı hem de ant­re­nör ola­rak görev yap­tım. Ka­les­por’da bir yıl, Köy Hiz­met­le­ri’nde bir yıl ça­lış­tı­rı­cı ola­rak görev yap­tım. Ta­kı­mı­mız hiç ye­nil­me­di­ği halde şam­pi­yon ola­ma­dı. Fut­bo­lu De­re­pa­za­rı’nda bı­rak­tım. 1973-74 se­zo­nun­da. 1980 yı­lın­da Sam­sun’a git­tim. Orada fut­bol ha­kem­li­ği yap­tım. 1995’den 2001 yı­lı­na kadar Rize Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­li­ği gö­re­vin­den bu­lun­dum. Ay­rı­ca be­le­di­ye­nin fut­bol ta­kı­mı­nın tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nü yap­tım. On beş yıl Mimar Sinan Mes­lek Li­se­si fut­bol ta­kı­mı­nı ça­lış­tır­dım. Bu ta­kı­mı sekiz kez Rize şam­pi­yo­nu yap­tım. Fut­bol oy­na­dı­ğım sü­re­ce gol kralı ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dım. Rize Gücü 1970-71 se­zo­nun­da Rize’de ye­nil­me­den şam­pi­yon olur­ken 29 golle gol kralı oldum.
DÖNEMİNİN EN İYİ ON BİRİ
Tüm za­man­la­rın Rize’deki ideal on bi­ri­ni nasıl be­lir­ler­si­niz ?
Sabri Gü­ve­li – Ahmet Sa­rı­baş, Kam­yon Ahmet, Sedat Hü­se­yi­noğ­lu, Ayhan, Hamit Ka­zan­cı, Sü­rey­ya Saraç, İshak, Sami Tali, Şenol Birol ve Aynur Çolak Fut­bol­cu­lu­ğum, Ant­re­nör­lü­ğüm ve ha­kem­li­ğim dö­ne­min­de hep ili­miz fut­bo­lu­na bir şey­ler kat­ma­nın uğ­ra­şı içe­ri­sin­de oldum. Ça­lış­tır­dı­ğım ta­kım­lar­da sa­yı­sız fut­bol­cu­lar ye­tiş­tir­dim. Ba­şa­rı­nın genç­le­re gü­ven­le ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Rize’yi çok se­vi­yo­rum.
Ve sev­di­ğim top­rak­la­ra hiz­me­tin mut­lu­lu­ğu­nu ta­şı­yo­rum. Bütün Ri­ze­li­le­re say­gı­lar su­nu­yo­rum… Rah­met­le anı­yo­rum. Me­kâ­nı cen­net olsun.