OKULA GİDECEK ÖĞRENCİLER VE AİLELER TEDİRGİN! PEKİ BU TEDİRGİNLİKLE NASIL BAŞA ÇIKILIR? İŞTE ÖNERİLER…

Çin’den baş­la­ya­rak kü­re­sel bir sal­gı­na dö­nü­şen Co­vid-19, ha­ya­tın her ala­nın­da köklü de­ği­şik­lik­le­re yol açtı. Eko­no­mi­den si­ya­se­te, sos­yal ya­şam­dan spora ol­du­ğu gibi eği­tim – öğ­re­tim ala­nın­da da de­ği­şik­lik­le­re yol açan sal­gın bo­yun­ca ka­pan­ma­lar Dünya’nın bir­çok ye­rin­de ken­di­si­ni gös­ter­di. Kuş­ku­suz Tür­ki­ye’de de sal­gı­nın ken­di­si­ni gös­ter­me­ye baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te Mart 2020’de eği­ti­me ara ve­ril­me du­ru­mun­da ka­lın­dı. Bu sü­reç­te kimi zor­luk­la­ra rağ­men eği­tim – öğ­re­tim sü­re­ci ba­şa­rıy­la devam etmiş ve aşı­la­ma­lar­da kat edi­len yolla, Eylül 2021’de tek­rar yüz yüze eği­ti­me devam edi­le­ce­ği kısa süre önce Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan du­yu­rul­du.

Ye­ni­den okul­la­rı­na ka­vu­şa­cak olan öğ­ren­ci­le­rin de ve­li­le­rin de ya­şa­dık­la­rı te­dir­gin­lik­ler ka­çı­nıl­maz. Ve­li­ler­de­ki te­dir­gin­li­ğin en aza in­di­ril­me­si ve ço­cuk­la­rı bu yeni sü­re­ce ha­zır­lan­ma­sı için bi­lin­me­si ge­re­ken­le­ri İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di İdari ve Sos­yal Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Dekan Yar­dım­cı­sı Dr.Öğr.Üyesi Ar­ma­ğan Örki an­lat­tı.
‘’Önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da il­ko­kul­dan yük­se­köğ­re­ni­me kadar her ka­de­me­de ka­pı­la­rı­nı öğ­ren­ci­le­re aça­cak olan eği­tim ku­rum­la­rı, 1.5 sene ön­ce­ki du­ru­ma göre çok daha ted­bir­li ve sos­yal me­sa­fe­nin azami öl­çü­de uy­gu­la­na­ca­ğı yer­ler ola­cak­tır. Ço­cuk­la­rın kendi sağ­lık­la­rı­nı ko­ru­ya­bi­le­cek­le­ri­ne dair ye­ter­li­lik­le­ri­ne gü­ven­me­li­si­niz. Özel­lik­le yük­se­köğ­re­nim­de­ki genç­le­rin birer ye­tiş­kin ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Daha erken yaş­ta­ki ço­cuk­lar­la il­gi­li ola­rak bi­lin­me­si ge­re­ken ise, te­dir­gin­li­ği­ni­zi his­set­tik­le­rin­de, du­rum­la başa çı­ka­bil­me ko­nu­sun­da sorun ya­şa­ya­bi­le­cek­leri­dir. ‘’
Örki, söz­le­ri­ne şöyle devam etti:’’ 1,5 sene bo­yun­ca alı­şı­la­ge­len bir du­rum­dan yep­ye­ni bir du­ru­ma geçiş her zaman san­cı­lı­dır. Özel­lik­le nor­mal­den anor­ma­le, son­ra­sın­da ise Eylül 2021 iti­ba­riy­le tek­rar nor­ma­le dönüş dü­şü­nül­dü­ğün­de bu “yeni du­ru­mun” önemi daha iyi an­la­şı­la­bil­mek­te­dir.
Do­la­yı­sıy­la tek te­dir­gin ola­nın kendi ço­cu­ğu­nuz veya ken­di­niz ol­ma­dı­ğı­nı, bunun top­lum­sal bir bo­yut­ta ol­du­ğu­nu unut­ma­mak­ta fayda var’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
ÇO­CU­ĞU­NU­ZUN YA­NIN­DA OL­DU­ĞU­NU­ZU HİSSETTİRİN
Yaşı kaç olur­sa olsun, ço­cuk­la­rı­nı­za, yan­la­rın­da ol­du­ğu­nu­zu his­set­ti­rin diyen Örki.’’ Sal­gın ve sağ­lık ko­nu­la­rı dı­şın­da da, diğer so­run­la­rı bü­yüt­me eği­li­min­de bu­lu­na­bi­lir­ler.
Sos­yal sı­kın­tı­la­rın­dan ge­li­şim­sel sı­kın­tı­la­rı­na kadar her ko­nu­da si­zin­le ko­nu­şa­bi­le­cek­le­ri ve siz­den des­tek gö­re­bi­le­cek­le­ri his­si­ni on­la­ra tel­kin et­me­li­si­niz’’ dedi.
İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di İdari ve Sos­yal Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Dekan Yar­dım­cı­sı Dr. Öğr. Üyesi Ar­ma­ğan Örki: ’’Ço­cuk­la­rın zorlu ko­şul­la­ra daha kolay uyum sağ­la­ya­bi­le­ce­ği ve sos­yal or­tam­la­rın­da sal­gı­na dair so­run­la­rı gör­mez­den ge­le­bi­le­ce­ği­ni göz önün­de bu­lun­dur­mak­ta fayda var. Bu­nun­la bir­lik­te, on­la­ra da­yat­ma yap­mak­sı­zın, daha uygun dille ki­şi­sel hij­yen­le­ri­ne dik­kat et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni pay­la­şa­bi­lir­si­niz. Sos­yal ge­li­şim­le­ri­nin ak­ran­la­rıy­la daha sağ­lık­lı ola­ca­ğı­nı ve bunun için kro­nik bir ra­hat­sız­lı­ğı bu­lun­ma­yan ço­cuk­la­rın okula gön­de­ril­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni de ha­tır­lat­mak is­te­rim’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen