MEB Bakanı Mahmut Özer’den son dakika mazeret tayini müjdesi

MEB Ba­ka­nı Mah­mut Özer “2021 Yaz Ta­ti­li Ma­ze­ret Ata­ma­sı kap­sa­mın­da iller arası yer de­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­me­yen öğ­ret­men­le­ri­miz, ma­ze­ret­le­ri­nin bu­lun­du­ğu il millî eği­tim mü­dür­lük­le­ri­nin em­ri­ne ata­na­cak­lar­dır.” dedi.

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di;
Öğ­ret­men­le­ri­mi­ze Ma­ze­ret Ta­yi­ni Müj­de­si
“2021 Yaz Ta­ti­li Ma­ze­ret Ata­ma­sı kap­sa­mın­da iller arası yer de­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­me­yen öğ­ret­men­le­ri­miz, ma­ze­ret­le­ri­nin bu­lun­du­ğu il millî eği­tim mü­dür­lük­le­ri­nin em­ri­ne ata­na­cak­lar­dır. Ha­yır­lı olsun.”

Haber Merkezi