İlimizde Millet Bahçesi Projesi Hızla Devam Ediyor

İnşa­atı devam eden Mil­let Bah­çe­si pro­je­si ile şeh­rin sos­yal ha­ya­tı­nın Rize sa­hi­li­ne ta­şı­na­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı, “Rize mer­ke­zin adeta bu­ra­ya ta­şı­na­bi­le­ce­ği, sos­yal za­man­la­rı­nı bu­ra­da ge­çi­re­bi­le­ce­ği bir alan oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” dedi.

Rize’de hal­kın za­man­la­rı­nı ge­çi­re­bi­le­ce­ği sos­yal alan­la­rın açıl­ma­sı için baş­la­tı­lan pro­je­ler devam edi­yor. Rize sa­hi­lin­de in­şa­atı devam eden, içe­ri­sin­de dün­ya­nın en büyük çay bar­da­ğı olma özel­li­ği­ni ta­şı­yan bir ya­pı­nın yer al­dı­ğı Çay Çar­şı­sı pro­je­si­nin yanı sıra Mil­let Bah­çe­si’nin in­şa­atı da devam edi­yor. 100 metre de­rin­li­ğin­de 1 ki­lo­met­re­ye yakın bir dolgu ile 400 dö­nüm­lük bir ara­zi­de ya­pı­la­cak olan Mil­let Bah­çe­si için de­ni­ze dolgu iş­le­mi devam eder­ken, AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı, proje içe­ri­sin­de hal­kın sa­hi­le daha kolay ula­şa­bil­me­si şehir ile sahil ara­sın­da­ki Ka­ra­de­niz Sahil Yolu ile ala­ka­lı ça­lış­ma­la­rın da ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.
Daha önce plan­la­nan Mil­let Bah­çe­si pro­je­sin­de bazı de­ği­şik­lik­ler yap­tık­la­rı­nı ve 400 dö­nüm­lük bir ara­zi­de pro­je­nin ger­çek­le­şe­ce­ği­ni dile ge­ti­ren Avcı, “Mil­let Bah­çe­si ile il­gi­li esa­sın­da pro­je­miz çık­mış­tı ama çok be­ğen­me­dik. Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­la da üze­rin­de mü­za­ke­re ettik. Eleş­tir­diği­miz ko­nu­lar vardı. Tek­rar yeni bir proje çi­zil­mek üzere il­gi­li yere gön­de­ril­di. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mız da üze­rin­de ça­lı­şı­yor şu anda. Yeni pro­je­miz son nok­ta­ya geldi. Tabi onun ön­ce­sin­de bu­ra­da yeni bir dolgu alanı inşa et­me­miz ge­ri­yor. Yak­la­şık 100 metre de­rin­li­ğin­de 1 ki­lo­met­re­ye yakın uzun­lu­ğun­da da bir dolgu alanı inşa edi­yo­ruz. Oraya de­ni­ze sıfır bir tah­ki­mat alanı oluş­tu­ra­ca­ğız ve yü­rü­yüş alan­la­rı oluş­tu­ra­ca­ğız. Yeni bir sahil ko­ri­do­ru oluş­tu­ru­yo­ruz. Hemen o ko­ri­do­run içe­ri­sin­de de yak­la­şık 400 dö­nüm­lük bir arazi içe­ri­sin­de bir mil­let bah­çe­si inşa ede­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.
“2 yıl içe­ri­sin­de pro­je­nin ta­mam­la­na­rak hal­kın kul­la­nı­ma açı­la­cak”
2 yıl içe­ri­sin­de pro­je­nin ta­mam­la­na­rak hal­kın kul­la­nı­ma açı­la­ca­ğı­nın al­tı­nı çizen Avcı, “Rize’nin en önem­li prob­lem­le­rin­den bir ta­ne­si sahil ile en­teg­ras­yo­nuy­du. Sa­hil­de­ki yaşam alan­la­rı hem­şe­ri­le­ri­miz ta­ra­fın­dan sü­rek­li eleş­ti­ri­ye tabi tu­tu­lu­yor­du. Şu anki yaşam ala­nı­nı çok daha ni­te­lik­li bir hale ge­ti­ri­yo­ruz, aile­le­rin çok ra­hat­lık­la ge­le­bi­le­ce­ği. Rize mer­ke­zin adeta bu­ra­ya ta­şı­na­bi­le­ce­ği, sos­yal za­man­la­rı­nı bu­ra­da ge­çi­re­bi­le­ce­ği bir alan oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bir buçuk 2 yıl içe­ri­sin­de de in­şal­lah bi­tir­me­yi plan­lı­yo­ruz. Bu­ra­sı bir çekim ala­nı­na dö­nü­şü­yor. En önem­li me­se­le­le­ri­miz­den bir ta­ne­si sahil yo­lu­mu­zun şehir ile sahil ara­sın­dan geç­me­sin­den do­la­yı bir ko­puk­luk var. Bu ko­puk­lu­ğu te­la­fi etmek ba­bın­da bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yo­ruz. Bu­ra­yı ha­zır­la­dık­tan sonra aile­le­rin, in­san­la­rın bu­ra­ya çok rahat ge­le­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. İnşal­lah onu da en kısa za­man­da ta­mam­la­ya­ca­ğız. Rize sa­hi­li çok önem­li bir yaşam ala­nı­na dö­nüş­müş ola­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Tek­no­lo­ji ile deniz su­yu­na da­ya­nık­lı bir dolgu iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz”
Geç­miş­te deniz dol­gu­su­na ya­pıl­dı­ğı için kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­lan be­le­di­ye blok­la­rı gibi bir ça­lış­ma ol­ma­ya­ca­ğı­nın, tek­no­lo­ji ile deniz su­yu­na da­ya­nık­lı bir dolgu iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Avcı, “O bi­na­la­rın ya­pı­lış ta­ri­hi 1960’lara da­ya­nı­yor. Tabii ki o za­ma­nın tek­no­lo­ji­siy­le şim­di­ki tek­no­lo­ji bir değil. Yani deniz su­yun­dan ko­ru­na­bil­mek için yı­ğın­la mal­ze­me var. Ger­çek­ten de mü­hen­dis­lik çok iler­le­di. Alt­mış yıl ön­ce­sin­den bah­se­di­yo­ruz. Şu anda biz de­ni­zin üs­tün­de has­ta­ne­ler ya­pı­yo­ruz, de­ni­zin al­tın­da tüp ge­çit­ler ya­pı­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la bir prob­lem olmaz. Zaten bu­ra­sı sos­yal bir alan ola­ca­ğı için ya­pı­ya açık ol­ma­ya­cak. Bu­ra­da yapı ol­ma­ya­cak. İnsan­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak kafe ve res­to­ran­lar ol­du­ğu, küçük alan­lar dı­şın­da ya­pı­ya mü­sa­ade edil­me­yecek bir yeşil alan hem­şe­ri­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi