İlçemiz Kaymakamı Değişti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çayeli Kaymakamı değişti.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile Muş Vali Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­ten Mu­ham­met Fatih De­mi­rel, Ça­ye­li Kay­ma­kam­lı­ğı­na atan­dı.
Mev­cut Kay­ma­kam Bay­ram Tür­ker ise Mül­ki­ye Mü­fet­tiş­li­ği­ne atan­dı­ğı resmi ga­ze­te­de ya­yım­lan­dı.
Mu­ham­met Fatih De­mi­rel Kim­dir?
Hatay’ın Kı­rık­han İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni Kı­rık­han’da, lise eği­ti­mi­ni An­tak­ya’da ta­mam­la­dı. 2011 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si İşlet­me Bö­lü­mü’nden mezun oldu.
2012 yı­lın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın aç­tı­ğı Kay­ma­kam­lık sı­na­vı­nı ka­za­na­rak, 2013 yı­lın­da Mülki İdare Amir­li­ği mes­le­ği­ne in­ti­sap etti. Konya Kay­ma­kam Adayı ola­rak mes­le­ğe baş­la­yan Mu­ham­met Fatih DEMİREL il sta­jı­nı Konya’da, tef­tiş sta­jı­nı Sam­sun mer­kez ve Bafra İlçesi’nde ta­mam­la­dı. Ar­dın­dan Konya Bey­şe­hir ve Ça­nak­ka­le Lap­se­ki il­çe­le­rin­de Re­fik­lik sta­jı­nı ta­mam­la­dı. Aka­bin­de yurt dışı stajı çer­çe­ve­sin­de İngil­te­re’nin Shef­fi­eld Üni­ver­si­te­sin­de dil eği­ti­mi aldı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da dü­zen­le­nen pro­to­kol ge­re­ği T.C. Lond­ra Baş­kon­so­los­lu­ğu’nda Dı­şiş­le­ri sta­jı­nı ye­ri­ne ge­tir­di. Bunun ya­nın­da İngi­liz Yö­ne­tim Sis­te­mi’ni öğ­ren­mek ama­cıy­la İngi­liz Kamu ve Kurum ve Ku­ru­luş­la­rın­da gezi ve in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Yurda dön­dük­ten sonra Is­par­ta-Ke­çi­bor­lu Kay­ma­kam Ve­kil­li­ği, Ka­ra­bük-Ye­ni­ce Kay­ma­kam­lı­ğı ve Or­du-Ka­ba­taş Kay­ma­kam­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. Or­du-Ka­ba­taş Kay­ma­ka­mı iken 14 Tem­muz 2020 ta­rih­li ve 2020/362 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile Muş Vali Yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­nan Mu­ham­met Fatih DEMİREL, evli ve 1 çocuk ba­ba­sı olup İngi­liz­ce bil­mek­te­dir.

Haber Merkezi