Helal Olsun Size…

İlçemizde hizmet veren Hem­şin Taksi Durağı, şehit aile­le­ri­ne üc­ret­siz ta­şı­ma hiz­me­ti verme ka­ra­rı aldı.

Hem­şin Taksi Durağı şo­för­le­ri taksi du­ra­ğı­na ve araç­la­rı­nın ar­ka­sı­na yaz­dık­la­rı “Şehit aile­le­ri­ne üc­ret­siz­dir” ya­zı­la­rıy­la va­tan­daş­lar­dan tak­dir top­la­dı­lar.
Konu ile il­gi­li olum­lu tep­ki­ler al­dık­la­rı­nı be­lir­ten durak baş­ka­nı İbra­him Yıl­dız, va­tan­daş­la­rın ken­di­le­ri­ne te­şek­kür et­tik­le­ri­ni, tra­fik­te seyir ha­lin­dey­ken alkış al­dık­la­rı­nı, ya­zı­yı gö­ren­le­rin araç­la­rı­nın pen­ce­re­le­ri­ni aça­rak ken­di­le­ri­ni kut­la­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Amaç­la­rı­nın, şehit ve gazi ya­kın­la­rı­na vefa borç­la­rı­nı öde­mek ol­du­ğu­nu ak­ta­ran İbra­him Yıl­dız, “Biz bunu çıkar ya da rek­lam amaç­lı yap­mı­yo­ruz. Bu ül­ke­nin va­tan­daş­la­rı ola­rak şehit ve gazi ya­kın­la­rı­na vefa bor­cu­mu­zu öde­mek için ya­pı­yo­ruz” dedi.


Haber Merkezi