“DESTEK DEVLETTEN ÜRETİM BİZDEN”

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK:

“DESTEK DEVLETTEN ÜRETİM BİZDEN”

Tür­ki­ye Da­mız­lık Koyun Keçi Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Mer­kez Bir­li­ği (TÜDKİYEB) Genel Baş­ka­nı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı­nın ye­tiş­ti­ri­ci­le­re ver­di­ği des­te­ğin ar­tı­rı­la­rak devam et­me­si­ni is­te­di. Çelik, “Des­tek dev­let­ten üre­tim biz­den. Girdi ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek­li­ği­ne rağ­men, şart­lar ne olur­sa olsun hay­van sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­rak üre­ti­me devam et­me­li­yiz” dedi.

TÜDKİYEB Mar­ma­ra Böl­ge­si İl Bir­lik Baş­kan­la­rı İsti­şa­re ve Da­ya­nış­ma Top­lan­tı­sı Bursa’da ya­pıl­dı. Genel Baş­kan Nihat Çelik Baş­kan­lı­ğın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­da, kü­çük­baş hay­van­cı­lık sek­tö­rü­nün so­run­la­rı ve çözüm öne­ri­le­ri gö­rü­şül­dü. Baş­kan Çelik, “Orman yan­gın­la­rı, sel fe­la­ket­le­ri ve diğer afet­ler­de dev­le­tin var­lı­ğı­nı bir kez daha ha­tır­la­tan, mağ­dur­la­rı yal­nız bı­rak­ma­yan, ya­ra­la­rı saran Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Bekir Pak­de­mir­li’yi 276 bin üye­miz adına kut­lu­yo­rum. Olay­la­rı ya­kın­dan takip eden Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ile yan­gın ve sel fe­la­ket­le­riy­le mü­ca­de­le­de sevk ve ida­re­yi biz­zat yapan, mağ­dur­la­rın acı­la­rı­na ortak ola­rak ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için emek ve çaba sarf eden, it­fa­iye ve kur­tar­ma ekip­le­ri­nin ya­nın­da olan Sayın Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mı­za te­şek­kür­le eme­ği­nin öden­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yo­ruz. Ay­rı­ca fe­la­ket böl­ge­le­rin­de hal­kı­mı­zı yal­nız bı­rak­ma­ya­rak acı­la­rı­na ortak olan diğer ba­kan­la­rı­mı­za da te­şek­kür edi­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Dev­let des­tek­le­riy­le nefes alan ye­tiş­ti­ri­ci­le­rin, ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­ra rağ­men şart­lar ne olur­sa olsun üre­ti­me devam et­ti­ği­ni be­lir­ten TÜDKİYEB Genel Baş­ka­nı Nihat Çelik, “Sayın Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız çe­şit­li des­tek­le­me ka­rar­la­rı ge­tir­di. Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne kadar ilk kez bir yem des­te­ği aldık” dedi. Tarım sek­tö­rü­nün üstü açık bir fab­ri­ka ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le diğer sek­tör­le­re göre doğal risk­le­re karşı ko­ru­ma­sız kal­dı­ğı­nı ifade eden Çelik, “Ye­tiş­ti­ri­ci­mi­ze ve­ri­len ta­rım­sal hibe des­tek­le­ri, ta­rım­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı­nı, re­ka­bet gü­cü­nün yük­sel­til­me­si­ni ve ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­zin re­fa­hı­na katkı sağ­la­ma­sı­nı amaç­la­mak­ta­dır” diye ko­nuş­tu.
Kü­çük­baş hay­van­cı­lık­ta yeni ko­nu­lan des­tek­ler ve bazı des­tek ka­lem­le­ri­ne ya­pı­lan ila­ve­le­rin kü­çük­baş hay­van sa­yı­sı­nın ar­tı­şın­da et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çelik, “Bu ge­liş­me­den do­la­yı Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Bekir Pak­de­mir­li’ye te­şek­kür ede­riz. Özel­lik­le pan­de­mi dö­ne­min­de Tarım Ba­ka­nı­mız her zaman ya­nı­mız­da olmuş, ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­zi ce­sa­ret­len­dir­miş ve ver­di­ği des­tek­ler­le üre­ti­mi devam et­tir­miş­tir. Yem fi­yat­la­rı­nın yük­sek ol­du­ğu dö­nem­de ilk kez bir yem des­te­ği aldık. Allah nasip eder­se biz bu des­tek­le­rin bun­dan sonra da ar­ta­rak devam et­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Des­tek­le­rin, ka­yıt­lı tüm hay­van­la­rı kap­sa­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Kü­çük­baş hay­van­cı­lı­ğı­mı­zın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği için des­tek­len­me­si önem arz et­mek­te­dir. Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­miz zan­ne­dil­me­sin ki sa­de­ce kü­çük­baş hay­van üre­ti­yor. Tüm ta­rım­sal ürün­le­rin üre­tim­de de büyük paya sa­hip­tir­ler. Bizde şart­lar ne olur­sa olsun üre­ti­me devam ede­ce­ğiz” dedi.
ÜRETİME DEĞER VER­MELİYİZ
“Ye­tiş­ti­ri­ci­ler ola­rak üre­ti­me daha çok değer ver­me­li­yiz” diyen Çelik, “Üre­tim­de­ki en önem­li besin mad­de­le­rin­den bir ta­ne­si de koyun, keçi, oğlak eti­dir. Özel­lik­le bizim kır­mı­zı et açı­ğı­nı ka­pat­ma­mız için çok üret­me­miz lazım. Şu an yüzde 22 olan kır­mı­zı et üre­ti­min­de­ki he­de­fi­mi­zi yüzde 25’in üze­ri­ne çı­kar­ma­lı­yız. Bizim kendi he­sap­la­rı­mı­za göre 265 bin tonun üze­rin­de kır­mı­zı et üre­ti­mi­ne sa­hi­biz. Şu anda 55 mil­yon koyun ve ke­çi­den bah­se­di­yo­ruz. Her hay­van­dan 1 kilo et ve­ri­mi art­tır­dı­ğı­mız zaman kır­mı­zı et üre­ti­mi­ni 320 bin tonun üze­ri­ne çı­kar­mış ola­ca­ğız. Bunu ger­çek­leş­tir­di­ği­miz zaman kır­mı­zı et açı­ğı­nı da ka­pat­mış ola­ca­ğız. Bu, sütte de, yağda da, pey­nir­de de artış sağ­la­ya­cak­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu.
GÖÇ TERSİNE DÖNDÜ
Göç rüz­gâ­rı­nın kent­ten köye ter­si­ne dön­dü­ğü­nü be­lir­ten Çelik, “Covid 19 vi­rü­sü­nün ya­yıl­ma­sı ile bir­lik­te artık in­san­lar kent­ten köye dön­me­ye baş­la­dı. Kır­sal­da ya­şa­mak is­te­yen in­san­la­rın da ko­yun­cu­luk­tan başka bir işi ter­cih et­me­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu ne­den­le de genç­le­ri de kü­çük­baş hay­van­cı­lı­ğa özen­dir­me­li­yiz ve teş­vik et­me­li­yiz” dedi.
Küçük aile iş­let­me­le­ri­nin de daha çok des­tek­len­me­si­ni ve sahip çı­kıl­ma­sı­nı is­te­yen Çelik, “Ta­rım­da aile iş­let­me­le­ri dün­ya­da­ki tüm ta­rım­sal iş­let­me­le­rin yak­la­şık yüzde 98’ini oluş­tur­mak­ta ve ta­rım­sal üre­ti­min yüzde 56’sını ger­çek­leş­tir­mek­te­dir. Ül­ke­miz­de de iş­let­me­le­ri­mi­zin yak­la­şık yüzde 85’ini oluş­tu­ran küçük aile iş­let­me­le­ri ta­rı­mı­mı­zın si­gor­ta­sı du­ru­mun­da­dır. Bu ne­den­le küçük aile iş­let­me­le­ri daha çok des­tek­len­me­li ve sahip çı­kıl­ma­lı” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI