BBP Çayeli İlçe Başkanlığına Âdem İmdat Kesici Atandı

Ça­ye­li Büyük Bir­lik Par­ti­si ilçe baş­kan­lı­ğı­na Âdem İmdat Ke­si­ci atan­dı.

Ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma yapan Büyük Bir­lik Par­ti­si Rize il Baş­ka­nı Ensar Öz­çe­lik, “BBP ola­rak Rize’de kısa süre önce teş­ki­lat­lan­ma­ya baş­la­dık. Yoğun bir ça­lış­ma tem­po­muz var. Kısa süre içe­ri­sin­de 400 üyeye ulaş­tık. He­de­fi­miz bu ayın so­nu­na kadar bin üyeye ulaş­mak­tır. Üye ça­lış­ma­la­rı ya­par­ken il­çe­ler­de de teş­ki­lat­lan­ma­ya baş­la­dık. Ça­ye­li BBP ilçe Baş­kan­lı­ğı­na Âdem İmdat Ke­si­ci’ yi ata­dık” dedi.
Ça­ye­li BBP ilçe baş­kan­lı­ğı­na ata­nan Âdem İmdat Ke­si­ci ise, “Bugün iti­ba­riy­le BBP Genel Mer­ke­zi­nin ten­sip­le­ri ve BBP Rize İl Baş­ka­nı Sn. Ensar Öz­çe­lik Beyin tak­dir­le­riy­le BBP Ça­ye­li Ku­ru­cu İlçe Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi ta­ra­fı­ma tevdi edil­miş­tir. Bu ve­si­le ile ken­di­le­ri­ne en kalbi şük­ran­la­rı­mı ifade edi­yo­rum. Yüce Allah ha­yır­lı hiz­met­ler yap­ma­yı nasip ey­le­sin. En kısa sü­re­de yö­ne­ti­mi­mi oluş­tur­ma­yı plan­lı­yo­rum” dedi.

Haber Merkezi