AYI YİNE KOVANLARA SALDIRDI

Boz ayı­la­rın arı ko­van­la­rı­na sal­dı­rı­sı devam edi­yor.

Ci­mil-Baş­köy­de Cihan Sa­roğ­lu’nun ko­van­la­rı­na sal­dı­ran ayı veya ayı­lar 5 ko­va­nı par­ça­la­ya­rak telef etti.
Kul­la­nı­la­ma­ya­cak du­ru­ma gelen ko­van­la­rı hak­kın­da ko­nu­şan arıcı Cihan Sa­roğ­lu’ boz ayı­lar bizi her­hal­de çok se­vi­yor.
Her mev­sim­de arı­la­rı­ma sal­dı­rı var. Ne yap­sam ko­ru­ya­mı­yo­rum.Cimil çıp­lak bir arazi ağaç yok.
Mu­ha­fa­za ola­rak et­ra­fı­nı sa­rı­yo­rum ama ye­ter­li ol­mu­yor ga­li­ba bu kez yine gel­di­ler.
5 ko­va­nı­mı par­ça­la­ya­rak kul­la­nı­la­ma­ya­cak du­ru­ma ge­tir­di­ler.
Ayı öl­dür­mek yasak ama bizim ko­van­la­ra zarar çok.
Za­ra­rı­mı­zı kim kar­şı­la­ya­cak’ dedi.
Cihan Sa­roğ­lu’nu ko­van­la­rı­nı par­ça­la­yan Boz ayı sa­yı­sı bi­lin­mi­yor.
5 ko­va­nı par­ça­la­dık­tan sonra ka­yıp­la­ra ka­rış­tı­lar.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU