“30 Ağustos Zaferi’nin bir kahramanlık destanıdır”

AKES-DER GENEL BAŞKAN HASAN KANSIZOĞLU yaptığı açıklamada;

“30 Ağustos Zaferi’nin bir kahramanlık destanıdır”

Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dim­laş­ma Der­ne­ği AKES-DER Genel Baş­ka­ni Hasan Kan­sı­zoğ­lu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da 30 Ağus­tos Za­fe­ri’nin bir kah­ra­man­lık des­ta­nı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Bu büyük zafer; va­ta­nı­na göz diken, hain emel­ler bes­le­yen iç ve dış mih­rak­la­ra karşı Türk mil­le­ti ve kah­ra­man or­du­su­nun “Ya is­tik­lal ya ölüm” pa­ro­la­sıy­la ver­di­ği ce­vap­tır, kutlu olsun” dedi.

KUTLU OLSUN
Kan­sı­zoğ­lu, 30 Ağus­tos Za­fe­ri’nin top­rak­la­rı işgal al­tın­da olan bir mil­le­te ka­yıt­sız şart­sız ba­ğım­sız­lı­ğı, hür­ri­ye­ti ve millî ha­ki­mi­ye­ti müj­de­le­di­ği­ni söy­le­ye­rek “Zafer Bay­ra­mı’nın 99. yıl dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın haklı gurur ve mut­lu­lu­ğu için­de­yiz. Yü­re­ğin­de­ki vatan sev­gi­si, sar­sıl­maz azim, irade ve üstün ce­sa­re­ti diri tu­ta­rak ül­ke­si­ni ka­nı­nın son dam­la­sı­na kadar ko­ru­yan kah­ra­man Türk or­du­su­nun elde et­ti­ği bu zafer aziz mil­le­ti­mi­zin hangi şart­lar­da olur­sa olsun öz­gür­lü­ğü­ne ve ba­ğım­sız­lı­ğı­na olan düş­kün­lü­ğü­nün ni­şa­ne­si­dir. Kuş­ku­suz bu ha­re­ke­tin ba­şa­rı­sın­da aziz mil­le­ti­mi­zin ve onun kah­ra­man or­du­su­nun tek vücut ola­rak, bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ol­ma­sı­nın çok önem­li bir rolü var­dır.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
GE­RE­KEN CEVAP VERİLMİŞTİR
Tarih bo­yun­ca hain emel­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek is­te­yen ha­ri­ci ve da­hi­li düş­man­la­ra Türk mil­le­ti­nin ge­re­ken ce­va­bı ver­di­ği­ni kay­de­den Kan­sı­zoğ­lu, “Ta­rih­ler de­ği­şi­yor fakat va­ta­nı­mı­zın üze­rin­de­ki emel­ler de­ğiş­me­mek­te­dir. Dün ol­du­ğun gibi bugün de ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si­ni, re­fa­hı­nı bir türlü içe­ri­si­ne sin­di­re­me­yen­ler ha­in­ce plan­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­mek için fır­sat kol­la­mak­ta­dır­lar. İyice bi­lin­me­li­dir ki, bu aziz mil­let, daha önce ol­du­ğu gibi hain plan­la­rı ta­ru­mar et­me­ye, tu­zak­la­rı boz­ma­ya azim­li­dir, muk­te­dir­dir. Tarih bo­yun­ca elde et­ti­ği­miz ba­şa­rı­lar ve ka­zan­dı­ğı za­fer­ler, ge­le­cek­te ya­pa­bi­le­cek­le­ri­mi­zin te­mi­na­tı­dır.” diye ko­nuş­tu.
RUH­LA­RI ŞÂD OLSUN

Kan­sı­zoğ­lu söz­le­ri­ni şu şe­kil­de ta­mam­la­dı: “Şanlı za­fe­rin mi­ma­rı Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk başta olmak üzere bay­ra­ğı­mı­zın va­ta­nı­mı­zın her kö­şe­sin­de gu­rur­la dal­ga­lan­ma­sı için can­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi, ahi­re­te ir­ti­hal eden ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le yâd edi­yor, tüm im­kan­sız­lık­la­ra rağ­men elin­de ne varsa kah­ra­man or­du­su­nun em­ri­ne veren, top­ye­kûn bir mü­ca­de­le­de üze­ri­ne dü­şe­ni ye­ri­ne ge­ti­ren aziz mil­le­ti­mi­ze şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Ruh­la­rı şâd olsun.”


Haber: Mus­ta­fa SAKLI