Monthly Archives: Eylül 2021

RTEÜ’NDEN 2021-2022 AKADEMİK YILI DUYURUSU YAPILDI

Rize’de artış gös­te­ren Co­vit-19 va­ka­la­rı do­la­yı­sıy­la RTEÜ açı­lı­şın­da da er­te­le­me­ye gi­dil­di­ği açık­lan­dı.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan du­yu­ru aşa­ğı­da­ki gi­bi­dir.
‘’Sev­gi­li Öğ­ren­ci­le­ri­miz, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak 2021-2022 Aka­de­mik Yılı Güz Dö­ne­mi ders­le­ri­nin 20 Eylül 2021 Pa­zar­te­si günü baş­la­ya­ca­ğı­nı du­yur­muş­tuk. Ancak son dö­nem­de ili­miz­de ve ül­ke­miz­de COVİD-19 va­ka­la­rı­nın tek­rar art­mış ol­ma­sı ile bu sene ÖSYM ta­ra­fın­dan Üni­ver­si­te­le­re ikin­ci ek yer­leş­tir­me ya­pı­la­cak ol­ma­sı gibi se­bep­ler­den do­la­yı Se­na­to­muz, Güz Dö­ne­mi ders­le­ri­nin baş­la­ma ta­ri­hi­ni ye­ni­den gün­de­mi­ne ala­rak de­ğer­len­dir­miş­tir. Ya­pı­lan mü­za­ke­re­ler so­nu­cun­da, 2021-2022 Aka­de­mik Yılı Güz Dö­ne­mi ders­le­ri­nin 04 Ekim 2021 Pa­zar­te­si Günü (Tıp ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­le­ri hariç) baş­la­ma­sı­na karar ve­ril­miş­tir. Aka­de­mik Tak­vim­ler yeni du­ru­ma göre gün­cel­le­ne­rek Üni­ver­si­te­miz web say­fa­sın­da du­yu­ru­la­cak­tır.
Üni­ver­si­te­miz­de 2021-2022 aka­de­mik yı­lın­da eği­ti­min, Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu Ka­rar­la­rı ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ted­bir­le­ri dik­ka­te alı­na­rak, “hib­rit eği­tim” şek­lin­de (yüz yüze ve uzak­tan eği­tim kar­ma­sı) ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır. Bu plan­la­ma­da, kam­püs­le­ri­miz ile bi­na­la­rı­mız­da­ki yo­ğun­lu­ğu azalt­mak için bazı ders­ler uzak­tan eği­tim yön­te­mi ile bazı ders­ler de sınıf or­ta­mın­da yüz yüze ya­pı­la­cak­tır. Özel­lik­le yüz yüze eği­ti­min sağ­lık­lı bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­lar­la ir­ti­bat ha­lin­de her türlü önlem alın­mak­ta­dır. Eği­tim-öğ­re­tim sü­re­ci­nin iş­le­yi­şi­ne iliş­kin ay­rın­tı­lı ka­rar­lar ile hangi der­sin ne şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı ko­nu­su Se­na­to­muz ta­ra­fın­dan be­lir­len­dik­ten sonra siz­le­re en kısa sü­re­de du­yu­ru­la­cak­tır.

AŞI SÜRECİ TA­MAM­LAN­MA­LI
Yüz yüze eği­ti­me baş­la­ya­bil­me­miz, çok öz­le­di­ği­niz okul­la­rı­nı­za ka­vu­şa­bil­me­niz ve eği­tim-öğ­re­tim sü­re­ci­nin sağ­lık­lı bir şe­kil­de devam ede­bil­me­si için siz sev­gi­li öğ­ren­ci­le­ri­miz­den ri­ca­mız dönem baş­la­ma­dan önce aşı sü­re­ci­ni­zi ta­mam­la­ya­rak biz­le­re des­tek ol­ma­nız­dır. Aşı olmak aynı za­man­da bir top­lum­sal so­rum­lu­luk­tur, lüt­fen aşı­la­rı­nı­zı olu­nuz.
Se­na­to­mu­zun almış ol­du­ğu ka­ra­rı öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze sev­giy­le du­yu­rur, sağ­lık ve esen­lik için­de kam­püs­le­ri­mi­ze bek­le­riz.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü’’


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

DR. ESRA ÇABUK CÖMERT AÇIKLADI: GEBELİKTE HANGİ AŞI OLUNMALI? SİNOVAC MI BİONTECH Mİ?

Co­vid-19 ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ge­liş­ti­ri­len aşı­la­rın uy­gu­lan­ma­sıy­la bir­lik­te top­lum ba­ğı­şık­lı­ğı daha iyi se­vi­ye­le­re ulaş­tı. Yeni nor­mal­leş­me uy­gu­la­ma­la­rı son­ra­sın­da daha sos­yal bir ya­şa­ma ge­çi­len ül­ke­miz­de ge­be­ler için durum nasıl ol­ma­lı? Araş­tır­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ve “Ge­be­lik­te aşı olun­ma­lı mı?” so­ru­su­na cevap ara­yan anne aday­la­rı ve aile­ler için Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uz­ma­nı Op.​Dr. Esra Çabuk Cö­mert açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Her geçen gün daha fazla ve fark­lı yaş grup­la­rın­dan ki­şi­le­rin ol­ma­ya devam et­ti­ği Co­vid-19 aşı­la­rı ile bir­lik­te has­ta­lık­la mü­ca­de­le­de ol­duk­ça yol alın­dı. Bir çok ge­be­nin ak­lın­da ise ha­mi­le­lik­te aşı olmak ile il­gi­li so­ru­lar var. Aşı ol­ma­ya karar veren aile­ler ise Si­no­vac ve Pfi­zer – Bi­on­tech aşı­la­rı ara­sın­da ka­rar­sız­lık ya­şı­yor. Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uz­ma­nı Op. Dr. Esra Çabuk Cö­mert ge­be­lik­te aşı ko­nu­suy­la il­gi­li merak edi­len tüm so­ru­la­rın ce­vap­la­rı­nı açık­la­dı.
Ge­be­lik­te aşı olu­nur mu?
Bu dö­nem­de ken­di­si­ne da­nı­şan ge­be­le­rin de sık­lık­la sor­du­ğu bir soru olan ge­be­lik­te aşı olun­ma­sı ko­nu­su­na, olu­na­bi­lir şek­lin­de cevap veren Dr. Esra Çabuk Cö­mert; ge­be­lik sü­re­cin­de doğru za­man­da ve aşı­nın özel­lik­le­ri iyi in­ce­len­miş bir şe­kil­de ter­cih ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Ge­be­lik­te hangi aşı olun­ma­lı? Si­no­vac mı Bi­on­tech mi?
Co­vid-19 aşı­la­rın­da bir­çok yön­tem kul­la­nıl­mak­ta­dır. mRNA, inak­tif aşı ve rek­tör aşı me­tot­la­rı bun­lar­dan bir­kaç ta­ne­si­dir. Şu an Tür­ki­ye’de inak­tif aşı ile mRNA aşı­la­rı aktif ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bu aşı­lar­dan inak­tif ve mRNA aşı­la­rı kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da yani Si­no­vac mı, Bi­on­tech mi? so­ru­su­na cevap aran­dı­ğın­da Dr. Esra Çabuk Cö­mert ge­be­le­re şun­la­rı söy­lü­yor: “Şu an Bi­on­tech aşı­sı­nın yan et­ki­le­ri hak­kın­da bilgi veren ka­nıt­lan­mış bir araş­tır­ma bu­lun­mu­yor. Si­no­vac ise inak­tif ve te­tanoz aşısı gibi üre­ti­len bir aşı ol­du­ğu için ge­be­ler Si­no­vac aşı­sı­nı ola­bi­lir­ler gö­rü­şün­de­yim.”
Ge­be­ler ne zaman aşı ol­ma­lı?
Co­vid-19 has­ta­lı­ğı in­san­la­rı ha­ya­ti de­re­ce­de et­ki­le­ye­bi­len ve tüm dün­ya­nın baş et­mek­te zor­lan­dı­ğı bir has­ta­lık. Dr. Esra Çabuk Cö­mert bu se­bep­le “Ge­be­le­rin has­ta­lı­ğa ya­ka­la­nır­lar­sa hangi dü­zey­de ge­çi­re­cek­le­ri bi­lin­me­di­ği için; ge­be­ler ter­cih du­rum­la­rı­na göre Bi­on­tech veya Si­no­vac aşısı ola­bi­lir­ler fakat aşıyı 3 aydan sonra yap­tır­ma­la­rı­nı öne­ri­yo­rum.” dedi. Cö­mert söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Si­no­vac aşı­sı­nı inak­tif bir aşı ol­ma­sı se­be­biy­le is­ter­ler­se ge­be­li­ğin en ba­şın­dan iti­ba­ren de ola­bi­lir­ler, Bi­on­tech aşısı için ise ilk 3 aydan sonra ya­pıl­ma­lı şek­lin­de söy­le­ni­yor. Yan et­ki­ler ve aşı­nın be­bek­te oluş­tur­du­ğu bir tah­ri­bat olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da henüz be­lir­gin bir ça­lış­ma bu­lun­mu­yor.”
Em­zir­me dö­ne­min­de aşı olu­na­bi­lir mi?
Dr. Esra Çabuk Cö­mert em­zir­me dö­ne­min­de de aşı olu­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­ye­rek, aşı ol­ma­yı öner­di ve bu iki aşı son­ra­sın­da da be­bek­te de an­ti­kor­la­rın yük­sek gö­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Plan­lı ge­be­lik­ler­de aile­le­re aşı ol­ma­la­rı­nı ve üze­rin­den bir iki ay geç­tik­ten sonra ge­be­li­ğin de­nen­me­si­ni öner­di. Ge­be­lik sü­re­cin­de aşı­nın anne ve bebek üze­ri­ne olan veya ile­ri­de ola­bi­lecek et­ki­le­rin za­man­la ve ye­ter­li araş­tır­ma­lar son­ra­sın­da ve­ri­ler­le belli ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çizen Cö­mert, yeni araş­tır­ma­lar gel­dik­çe du­ru­mun gün­cel ge­liş­me­ler­le bir­lik­te ele alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.


Ha­ber-Fo­to: Esra Ata­ye­ter

OKULA GİDECEK ÖĞRENCİLER VE AİLELER TEDİRGİN! PEKİ BU TEDİRGİNLİKLE NASIL BAŞA ÇIKILIR? İŞTE ÖNERİLER…

Çin’den baş­la­ya­rak kü­re­sel bir sal­gı­na dö­nü­şen Co­vid-19, ha­ya­tın her ala­nın­da köklü de­ği­şik­lik­le­re yol açtı. Eko­no­mi­den si­ya­se­te, sos­yal ya­şam­dan spora ol­du­ğu gibi eği­tim – öğ­re­tim ala­nın­da da de­ği­şik­lik­le­re yol açan sal­gın bo­yun­ca ka­pan­ma­lar Dünya’nın bir­çok ye­rin­de ken­di­si­ni gös­ter­di. Kuş­ku­suz Tür­ki­ye’de de sal­gı­nın ken­di­si­ni gös­ter­me­ye baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te Mart 2020’de eği­ti­me ara ve­ril­me du­ru­mun­da ka­lın­dı. Bu sü­reç­te kimi zor­luk­la­ra rağ­men eği­tim – öğ­re­tim sü­re­ci ba­şa­rıy­la devam etmiş ve aşı­la­ma­lar­da kat edi­len yolla, Eylül 2021’de tek­rar yüz yüze eği­ti­me devam edi­le­ce­ği kısa süre önce Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan du­yu­rul­du.

Ye­ni­den okul­la­rı­na ka­vu­şa­cak olan öğ­ren­ci­le­rin de ve­li­le­rin de ya­şa­dık­la­rı te­dir­gin­lik­ler ka­çı­nıl­maz. Ve­li­ler­de­ki te­dir­gin­li­ğin en aza in­di­ril­me­si ve ço­cuk­la­rı bu yeni sü­re­ce ha­zır­lan­ma­sı için bi­lin­me­si ge­re­ken­le­ri İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di İdari ve Sos­yal Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Dekan Yar­dım­cı­sı Dr.Öğr.Üyesi Ar­ma­ğan Örki an­lat­tı.
‘’Önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da il­ko­kul­dan yük­se­köğ­re­ni­me kadar her ka­de­me­de ka­pı­la­rı­nı öğ­ren­ci­le­re aça­cak olan eği­tim ku­rum­la­rı, 1.5 sene ön­ce­ki du­ru­ma göre çok daha ted­bir­li ve sos­yal me­sa­fe­nin azami öl­çü­de uy­gu­la­na­ca­ğı yer­ler ola­cak­tır. Ço­cuk­la­rın kendi sağ­lık­la­rı­nı ko­ru­ya­bi­le­cek­le­ri­ne dair ye­ter­li­lik­le­ri­ne gü­ven­me­li­si­niz. Özel­lik­le yük­se­köğ­re­nim­de­ki genç­le­rin birer ye­tiş­kin ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Daha erken yaş­ta­ki ço­cuk­lar­la il­gi­li ola­rak bi­lin­me­si ge­re­ken ise, te­dir­gin­li­ği­ni­zi his­set­tik­le­rin­de, du­rum­la başa çı­ka­bil­me ko­nu­sun­da sorun ya­şa­ya­bi­le­cek­leri­dir. ‘’
Örki, söz­le­ri­ne şöyle devam etti:’’ 1,5 sene bo­yun­ca alı­şı­la­ge­len bir du­rum­dan yep­ye­ni bir du­ru­ma geçiş her zaman san­cı­lı­dır. Özel­lik­le nor­mal­den anor­ma­le, son­ra­sın­da ise Eylül 2021 iti­ba­riy­le tek­rar nor­ma­le dönüş dü­şü­nül­dü­ğün­de bu “yeni du­ru­mun” önemi daha iyi an­la­şı­la­bil­mek­te­dir.
Do­la­yı­sıy­la tek te­dir­gin ola­nın kendi ço­cu­ğu­nuz veya ken­di­niz ol­ma­dı­ğı­nı, bunun top­lum­sal bir bo­yut­ta ol­du­ğu­nu unut­ma­mak­ta fayda var’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
ÇO­CU­ĞU­NU­ZUN YA­NIN­DA OL­DU­ĞU­NU­ZU HİSSETTİRİN
Yaşı kaç olur­sa olsun, ço­cuk­la­rı­nı­za, yan­la­rın­da ol­du­ğu­nu­zu his­set­ti­rin diyen Örki.’’ Sal­gın ve sağ­lık ko­nu­la­rı dı­şın­da da, diğer so­run­la­rı bü­yüt­me eği­li­min­de bu­lu­na­bi­lir­ler.
Sos­yal sı­kın­tı­la­rın­dan ge­li­şim­sel sı­kın­tı­la­rı­na kadar her ko­nu­da si­zin­le ko­nu­şa­bi­le­cek­le­ri ve siz­den des­tek gö­re­bi­le­cek­le­ri his­si­ni on­la­ra tel­kin et­me­li­si­niz’’ dedi.
İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di İdari ve Sos­yal Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Dekan Yar­dım­cı­sı Dr. Öğr. Üyesi Ar­ma­ğan Örki: ’’Ço­cuk­la­rın zorlu ko­şul­la­ra daha kolay uyum sağ­la­ya­bi­le­ce­ği ve sos­yal or­tam­la­rın­da sal­gı­na dair so­run­la­rı gör­mez­den ge­le­bi­le­ce­ği­ni göz önün­de bu­lun­dur­mak­ta fayda var. Bu­nun­la bir­lik­te, on­la­ra da­yat­ma yap­mak­sı­zın, daha uygun dille ki­şi­sel hij­yen­le­ri­ne dik­kat et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni pay­la­şa­bi­lir­si­niz. Sos­yal ge­li­şim­le­ri­nin ak­ran­la­rıy­la daha sağ­lık­lı ola­ca­ğı­nı ve bunun için kro­nik bir ra­hat­sız­lı­ğı bu­lun­ma­yan ço­cuk­la­rın okula gön­de­ril­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni de ha­tır­lat­mak is­te­rim’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

İKİZDERE BELEDİYESİNİN İŞ MAKİNESİ 200 METRE YUVARLANDI

İkiz­de­re Be­le­di­ye­si­ne ait iş ma­ki­ne­si yayla yo­lun­da ça­lış­ma es­na­sın­da fren­le­ri­nin bo­şal­ma­sı so­nu­cu 200 metre or­man­lık alana kay­dı­ğı be­lir­til­di.

İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da’ ’Nazar Di­ye­lim. Can kay­bı­mız ve ya­ra­lı­mız yok şükür. İkiz­de­re Be­le­di­ye­si fen iş­le­ri ekip­le­ri­miz Çağ­ran­ka­ya yayla grup yolu ça­lış­ma­la­rı es­na­sın­da CAT 936 loder iş ma­ki­na­mı­zın fren­le­ri­nin bo­şal­ma­sı so­nu­cu yol­dan 150-200 metre aşa­ğı­ya kayıp ters döndü. Ope­ra­tö­rü­müz ma­ki­na­dan at­la­ya­rak ya­ra­lan­ma­ya se­be­bi­yet ver­me­di ham­dol­sun. İkiz­de­re be­le­di­ye­si fen iş­le­ri ekip­le­ri­mi­zin ko­or­di­ne­sin­de hemen kur­tar­ma ope­ras­yo­nu­na baş­la­dık ma­ki­na­mı­zın düş­tü­ğü yere yol aça­rak ma­ki­na­ya ulaş­tık en kısa za­man­da ma­ki­na­mı­zı ala­ca­ğız. Rab­bim tüm mesai ar­ka­daş­la­rı­mı­zı ko­ru­sun’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

“30 Ağustos Zaferi’nin bir kahramanlık destanıdır”

AKES-DER GENEL BAŞKAN HASAN KANSIZOĞLU yaptığı açıklamada;

“30 Ağustos Zaferi’nin bir kahramanlık destanıdır”

Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dim­laş­ma Der­ne­ği AKES-DER Genel Baş­ka­ni Hasan Kan­sı­zoğ­lu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da 30 Ağus­tos Za­fe­ri’nin bir kah­ra­man­lık des­ta­nı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Bu büyük zafer; va­ta­nı­na göz diken, hain emel­ler bes­le­yen iç ve dış mih­rak­la­ra karşı Türk mil­le­ti ve kah­ra­man or­du­su­nun “Ya is­tik­lal ya ölüm” pa­ro­la­sıy­la ver­di­ği ce­vap­tır, kutlu olsun” dedi.

KUTLU OLSUN
Kan­sı­zoğ­lu, 30 Ağus­tos Za­fe­ri’nin top­rak­la­rı işgal al­tın­da olan bir mil­le­te ka­yıt­sız şart­sız ba­ğım­sız­lı­ğı, hür­ri­ye­ti ve millî ha­ki­mi­ye­ti müj­de­le­di­ği­ni söy­le­ye­rek “Zafer Bay­ra­mı’nın 99. yıl dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın haklı gurur ve mut­lu­lu­ğu için­de­yiz. Yü­re­ğin­de­ki vatan sev­gi­si, sar­sıl­maz azim, irade ve üstün ce­sa­re­ti diri tu­ta­rak ül­ke­si­ni ka­nı­nın son dam­la­sı­na kadar ko­ru­yan kah­ra­man Türk or­du­su­nun elde et­ti­ği bu zafer aziz mil­le­ti­mi­zin hangi şart­lar­da olur­sa olsun öz­gür­lü­ğü­ne ve ba­ğım­sız­lı­ğı­na olan düş­kün­lü­ğü­nün ni­şa­ne­si­dir. Kuş­ku­suz bu ha­re­ke­tin ba­şa­rı­sın­da aziz mil­le­ti­mi­zin ve onun kah­ra­man or­du­su­nun tek vücut ola­rak, bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ol­ma­sı­nın çok önem­li bir rolü var­dır.” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
GE­RE­KEN CEVAP VERİLMİŞTİR
Tarih bo­yun­ca hain emel­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek is­te­yen ha­ri­ci ve da­hi­li düş­man­la­ra Türk mil­le­ti­nin ge­re­ken ce­va­bı ver­di­ği­ni kay­de­den Kan­sı­zoğ­lu, “Ta­rih­ler de­ği­şi­yor fakat va­ta­nı­mı­zın üze­rin­de­ki emel­ler de­ğiş­me­mek­te­dir. Dün ol­du­ğun gibi bugün de ül­ke­mi­zin ge­liş­me­si­ni, re­fa­hı­nı bir türlü içe­ri­si­ne sin­di­re­me­yen­ler ha­in­ce plan­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­mek için fır­sat kol­la­mak­ta­dır­lar. İyice bi­lin­me­li­dir ki, bu aziz mil­let, daha önce ol­du­ğu gibi hain plan­la­rı ta­ru­mar et­me­ye, tu­zak­la­rı boz­ma­ya azim­li­dir, muk­te­dir­dir. Tarih bo­yun­ca elde et­ti­ği­miz ba­şa­rı­lar ve ka­zan­dı­ğı za­fer­ler, ge­le­cek­te ya­pa­bi­le­cek­le­ri­mi­zin te­mi­na­tı­dır.” diye ko­nuş­tu.
RUH­LA­RI ŞÂD OLSUN

Kan­sı­zoğ­lu söz­le­ri­ni şu şe­kil­de ta­mam­la­dı: “Şanlı za­fe­rin mi­ma­rı Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk başta olmak üzere bay­ra­ğı­mı­zın va­ta­nı­mı­zın her kö­şe­sin­de gu­rur­la dal­ga­lan­ma­sı için can­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi, ahi­re­te ir­ti­hal eden ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le yâd edi­yor, tüm im­kan­sız­lık­la­ra rağ­men elin­de ne varsa kah­ra­man or­du­su­nun em­ri­ne veren, top­ye­kûn bir mü­ca­de­le­de üze­ri­ne dü­şe­ni ye­ri­ne ge­ti­ren aziz mil­le­ti­mi­ze şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Ruh­la­rı şâd olsun.”


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

RİZE SPOR CAMİASININ HAMİT HOCASI HAMİT SADİ SARAÇ

Rize fut­bo­lu­nun Hamit Ho­ca­sı Hamit Sadi Saraç’ın vefat ha­be­ri­ni üzün­tüy­le öğ­ren­miş bu­lu­nu­yo­ruz. Hamit Sadi Saraç, Ri­ze­li­le­rin de­yi­mi ile Hamit Hoca fut­bo­lu­nun en zirve dö­nem­le­rin­de ken­di­si­ne gö­tü­rü­len trans­fer tek­lif­le­ri­ni geri çe­vi­re­rek Rize’de kal­mış ve Rize Spo­ru­na büyük kat­kı­lar sağ­la­mış­tı. 7 Tem­muz 2008 ta­ri­hin­de Rize Ter­mi­na­lin­de bir çay oca­ğın­da tav­şan­ka­nı çay­lar eş­li­ğin­de söy­leş­ti­ği­miz Hamit Hoca bizi an­lat­tık­la­rı ile çok es­ki­le­re gö­tür­müş­tü.
BA­BA­SI RİZE İLİNİN İLK FO­TOĞ­RAF­ÇI­LA­RIN­DAN­DIR
-Ha­mit Hoca’m Ri­ze­li­ler spor­cu kim­li­ği­niz­le sizi ya­kın­dan ta­nı­yor­dur. Ama biz sizi birde sizin ağ­zın­dan ta­nı­mak is­te­riz..
1945 yı­lın­da Rize Ra­şa­di­ye Ma­hal­le­si’nde doğ­dum. Rize’nin ta­nın­mış fo­toğ­raf­çı­la­rın­dan Mu­ham­met Sa­ra­çoğ­lu’nun oğ­lu­yum. Babam Rize’nin kur­tu­lu­şu­na canlı ola­rak ta­nık­lık et­miş­tir. Bir yan­dan Rize’nin sa­yı­lı bak­ka­li­ye­si olan de­de­me yar­dım eder, bir yan­dan da çok güzel fo­toğ­raf­lar çe­ker­di. Bir süre Rize hü­kü­met ko­na­ğı kar­şı­sın­da “Foto Mu­am­mer” adlı dük­kâ­nı­nı iş­le­tir­ken çek­ti­ği fo­toğ­raf­lar gü­nü­müz­de Rize ta­ri­hi­ne ışık tu­tu­yor.
Annem Rize’nin emek­li öğ­ret­men­le­rin­den Me­di­ha ha­nım­dır. Sü­rey­ya, Osman Altan, Hamit Sadi, Ali Sadi, Hesna ve Sul­tan Ahmet olmak üzere yedi kar­de­şiz.
13 YA­ŞIN­DA FUT­BO­LA BAŞ­LA­DI
Fut­bol­la ta­nı­şık­lı­ğı­nız ve Ri­zes­por ma­ce­ra­nız nasıl baş­la­dı?
Kur­tu­luş İlko­ku­lu’nun ar­dan­dan Rize Erkek Sanat Okulu’ndan mezun oldum. Fut­bo­la Erkek Sanat Okul’unda baş­la­dım. Sınıf ve okul maç­la­rın­da or­ta­ya koy­du­ğum fut­bol­la Rize’deki bütün fut­bol ku­lüp­le­rin­den tek­lif­ler al­ma­ya baş­la­dım.
13 ya­şın­day­ken Sü­rey­ya ağa­be­yim beni Ri­zes­por’a gö­tür­dü. O za­man­lar Ri­zes­por Ama­tör ola­rak fa­ali­yet gös­te­ri­yor­du. Ri­zes­por Ama­tör ta­kı­mı for­ma­sı al­tın­da ilk ma­çı­mı Trab­zon Necmi Atı ta­kı­mı­na karşı oy­na­dım. Orada ser­gi­le­dim şa­ha­ne fut­bol sa­ye­sin­de genç ta­kı­ma ça­ğı­rıl­dım. Gru­bu­muz­da şam­pi­yon olduk. An­ka­ra’da genç ta­kım­lar şam­pi­yo­na­sın­da üçün­cü olduk. Bu­ra­da kı oy­na­dı­ğım fut­bo­lu be­ğe­nen An­ka­ra Gücü Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa Ertan bana 6600 lira üc­ret­le trans­fer tek­li­fin­de bu­lun­du. Bu para o zaman için çok büyük bir mik­tar­dı. Bazı aile­vi du­rum­lar­dan do­la­yı bu tek­li­fi kabul ede­me­dim. 1962 yı­lın­da Sü­rey­ya ağa­be­yi­mi ve beni Trab­zon İdman Ocağı trans­fer etmek is­te­di. Ri­zes­por Ca­mi­ası­nın bas­kı­sı ve is­te­ği ile yine Rize’de kal­dım.

GENÇ MİLLİ TA­KI­MA SEÇİLDİ
Ba­şa­rı­la­rı­nız göz­ler­den kaç­mı­yor Genç Milli olu­yor­su­nuz.
1964-65 se­zo­nun­da Tür­ki­ye Genç Ta­kın­lar Şam­pi­yo­na­sın­da ikin­ci olduk. Bizi Genç Milli Ta­kı­ma ça­ğır­dı­lar. Be­nim­le bir­lik­te Zafer Kan­bu­roğ­lu ve Erkan Birol da genç milli ta­kı­ma se­çil­di­ler. O za­man­ki hocam Sabri Kiraz’dı. Er­zin­can Şe­kers­por’dan trans­fer tek­li­fi aldım. Bu tek­li­fi kabul ede­rek, 1967 yı­lın­da oku­lu­mu bi­ti­rip Er­zin­can Şe­kers­por’a trans­fer oldum. Orada bir yıl fut­bol oy­na­dım.
KA­RA­GÜ­CÜ’NDE FUT­BOL OY­NA­DI
As­ker­li­ği­niz fut­bo­lu­nu­zun en güzel dö­nem­le­ri­ne rast­lı­yor. Bu sü­reç­te fut­bol oy­na­ma şansı bu­la­bil­di­niz mi ?
Evet İsken­de­run’a as­ke­re git­tim. As­ker­li­ğim sü­re­sin­ce İsken­de­run Deniz Gücü’nde fut­bol oy­na­dım. Usta bir­li­ği için ta­yi­nim İstan­bul Ka­sım­pa­şa’ya çıktı. Trab­ya Ta­kı­mın­da iki yıl fut­bol oy­na­dım. Bu sı­ra­da Ka­sım­pa­şa, Be­yoğ­lu, De­niz­lis­por’dan trans­fer tek­lif­le­ri aldım.
RİZES­POR’UN İLK FUT­BOL­CU­LA­RIN­DAN­DI
Pro­fes­yo­nel Ri­zes­por’un ilk ta­kımın­da yer al­dı­nız
As­ker­lik dö­nü­şü Rize’de yeni oluş­tu­ru­lan Ri­zes­por pro­fes­yo­nel ta­kım­da yer aldım. Bu­ra­da bir yıl fut­bol oy­na­dık­tan sonra tek­rar ama­tö­re dön­düm.
YILIN FUT­BOL­CU­SU SEÇİLDİ
Yılın fut­bol­cu­su se­çi­li­yor­su­nuz.
1969-70 se­zo­nun­da çı­kar­dı­ğım güzel oyun­dan do­la­yı Rize’de yılın spor­cu­su se­çil­dim. Ama­tör­de ola­rak Rize Gücü ta­kı­mın­da iki yıl fut­bol oy­na­dım. Es­nafs­por for­ma­sı­nı giy­dim.
De­re­pa­za­rıs­por’a trans­fer oldum. Bu­ra­da oy­nar­ken Çays­por ile yap­tı­ğı­mız Vali Ku­pa­sı ma­çın­da ser­gi­le­di­ğim fut­bol­dan do­la­yı Ma­lat­yas­por’dan trans­fer tek­li­fi aldım. De­re­pa­za­rı Genç­lik Ku­lü­bü’nün kap­tan­lı­ğı­nı yü­rüt­tüm. Bu ta­kım­da fut­bol oy­nar­ken Rize Güneş Ga­ze­te­si’nin dü­zen­le­di­ği ya­rış­ma­da yılın spor­cu­su se­çil­dim.
KOMP­LO FUT­BOL­CU
Fut­bol­cu, takım kap­ta­nı ve Ant­re­nör: Hamit Sadi Saraç
De­re­pa­za­rı (iki yıl) hem fut­bol­cu, hem takım kap­ta­nı hem de ant­re­nör ola­rak görev yap­tım. Ka­les­por’da bir yıl, Köy Hiz­met­le­ri’nde bir yıl ça­lış­tı­rı­cı ola­rak görev yap­tım. Ta­kı­mı­mız hiç ye­nil­me­di­ği halde şam­pi­yon ola­ma­dı. Fut­bo­lu De­re­pa­za­rı’nda bı­rak­tım. 1973-74 se­zo­nun­da. 1980 yı­lın­da Sam­sun’a git­tim. Orada fut­bol ha­kem­li­ği yap­tım. 1995’den 2001 yı­lı­na kadar Rize Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­li­ği gö­re­vin­den bu­lun­dum. Ay­rı­ca be­le­di­ye­nin fut­bol ta­kı­mı­nın tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nü yap­tım. On beş yıl Mimar Sinan Mes­lek Li­se­si fut­bol ta­kı­mı­nı ça­lış­tır­dım. Bu ta­kı­mı sekiz kez Rize şam­pi­yo­nu yap­tım. Fut­bol oy­na­dı­ğım sü­re­ce gol kralı ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dım. Rize Gücü 1970-71 se­zo­nun­da Rize’de ye­nil­me­den şam­pi­yon olur­ken 29 golle gol kralı oldum.
DÖNEMİNİN EN İYİ ON BİRİ
Tüm za­man­la­rın Rize’deki ideal on bi­ri­ni nasıl be­lir­ler­si­niz ?
Sabri Gü­ve­li – Ahmet Sa­rı­baş, Kam­yon Ahmet, Sedat Hü­se­yi­noğ­lu, Ayhan, Hamit Ka­zan­cı, Sü­rey­ya Saraç, İshak, Sami Tali, Şenol Birol ve Aynur Çolak Fut­bol­cu­lu­ğum, Ant­re­nör­lü­ğüm ve ha­kem­li­ğim dö­ne­min­de hep ili­miz fut­bo­lu­na bir şey­ler kat­ma­nın uğ­ra­şı içe­ri­sin­de oldum. Ça­lış­tır­dı­ğım ta­kım­lar­da sa­yı­sız fut­bol­cu­lar ye­tiş­tir­dim. Ba­şa­rı­nın genç­le­re gü­ven­le ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Rize’yi çok se­vi­yo­rum.
Ve sev­di­ğim top­rak­la­ra hiz­me­tin mut­lu­lu­ğu­nu ta­şı­yo­rum. Bütün Ri­ze­li­le­re say­gı­lar su­nu­yo­rum… Rah­met­le anı­yo­rum. Me­kâ­nı cen­net olsun.

AYI YİNE KOVANLARA SALDIRDI

Boz ayı­la­rın arı ko­van­la­rı­na sal­dı­rı­sı devam edi­yor.

Ci­mil-Baş­köy­de Cihan Sa­roğ­lu’nun ko­van­la­rı­na sal­dı­ran ayı veya ayı­lar 5 ko­va­nı par­ça­la­ya­rak telef etti.
Kul­la­nı­la­ma­ya­cak du­ru­ma gelen ko­van­la­rı hak­kın­da ko­nu­şan arıcı Cihan Sa­roğ­lu’ boz ayı­lar bizi her­hal­de çok se­vi­yor.
Her mev­sim­de arı­la­rı­ma sal­dı­rı var. Ne yap­sam ko­ru­ya­mı­yo­rum.Cimil çıp­lak bir arazi ağaç yok.
Mu­ha­fa­za ola­rak et­ra­fı­nı sa­rı­yo­rum ama ye­ter­li ol­mu­yor ga­li­ba bu kez yine gel­di­ler.
5 ko­va­nı­mı par­ça­la­ya­rak kul­la­nı­la­ma­ya­cak du­ru­ma ge­tir­di­ler.
Ayı öl­dür­mek yasak ama bizim ko­van­la­ra zarar çok.
Za­ra­rı­mı­zı kim kar­şı­la­ya­cak’ dedi.
Cihan Sa­roğ­lu’nu ko­van­la­rı­nı par­ça­la­yan Boz ayı sa­yı­sı bi­lin­mi­yor.
5 ko­va­nı par­ça­la­dık­tan sonra ka­yıp­la­ra ka­rış­tı­lar.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Antalyaspor’a 90+10’da hakem hayat verdi

Süper Lig’de 3. haf­ta­sı­nın açı­lış ma­çın­da Fra­port TAV An­tal­yas­por, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Mü­sa­ba­ka ev sa­hi­bi eki­bin 3-2 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

5. da­ki­ka­da Sabo’nun ceza sa­ha­sı dı­şın­dan şu­tun­da, ka­le­ci Bof­fin gole izin ver­me­di. 18. da­ki­ka­da Fra­port TAV An­tal­yas­por öne geçti. Vey­sel Sarı’nın pa­sın­da ceza sa­ha­sın­da topla bu­lu­şan Wright, meşin yu­var­la­ğı ağ­la­ra gön­der­di: 1-0. 26. da­ki­ka­da Poli’nin Gök­han Gönül’ün mü­da­ha­le­siy­le ceza yayı üze­rin­de yerde kal­dı­ğı po­zis­yon­da, hakem Özgür Yan­ka­ya ser­best vu­ru­şu işa­ret etti. Mi­lo­se­vic’in kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş­ta, top yan­dan auta çıktı.

 1. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı için­den Djo­ko­vic’in şu­tun­da, ka­le­ci Bof­fin topu kur­tar­dı. Kar­şı­laş­ma­nın ilk ya­rı­sı, Fra­port TAV An­tal­yas­por’un 1-0 üs­tün­lü­ğüy­le ta­mam­lan­dı.
 2. da­ki­ka­da Gök­de­niz Bay­rak­dar’ın ceza sa­ha­sı için­den şu­tun­da Gök­han Gönül’ün al­tı­pas üze­rin­de topa elle mü­da­ha­le et­ti­ği­ne karar veren hakem Özgür Yan­ka­ya, pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di.
 3. da­ki­ka­da pe­nal­tı atı­şı­nı kul­la­nan Wright, ka­le­ci Gök­han Akkan’ın sa­ğın­dan meşin yu­var­la­ğı fi­le­ler­le bu­luş­tur­du: 2-0.
 4. da­ki­ka­da konuk ekip farkı 1’e in­dir­di. Ceza sa­ha­sı dı­şın­dan Çay­kur Ri­zes­por’un ka­zan­dı­ğı ser­best vu­ru­şu kul­la­nan Djo­ko­vic, ka­le­yi cep­he­den gören nok­ta­dan yer­den şu­tun­da, meşin yu­var­la­ğı ka­le­ci Bof­fin’in sa­ğın­dan ağ­la­ra gön­der­di: 1-2.
 5. da­ki­ka­da Dabo’nun ceza sa­ha­sı dışı sağ çap­raz­dan şu­tun­da ka­le­ci Bof­fin, topu kor­ne­re çeldi.
 6. da­ki­ka­da Wright’in ceza sa­ha­sı dı­şın­dan şu­tun­da ka­le­ci Gök­han Akkan, meşin yu­var­la­ğı dı­şa­rı­ya gön­der­di.
 7. da­ki­ka­da Ghac­ha’nın şu­tun­da ka­le­ci Gök­han Akkan topu kur­tar­dı. Dönen topu önün­de bulan Wright’in şu­tun­da meşin yu­var­lak yan­dan auta çıktı.
  90+2. da­ki­ka­da Fredy’nin Eren Ka­ra­dağ’a ceza alanı için­de yap­tı­ğı ha­re­ke­tin ar­dın­dan VAR ha­ke­mi­nin uya­rı­sı ile hakem Özgür Yan­ka­ya pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di.
  90+3 da­ki­ka­da pe­nal­tı atı­şı­nı kul­la­nan Djo­ko­vic, topu ağ­lar­la bu­luş­tur­du: 2-2.
  90+4. da­ki­ka­da Dabo’nun Wright’a mü­da­ha­le­si­ni faul ola­rak de­ğer­len­di­ren hakem Özgür Yan­ka­ya bir kez daha pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Pe­nal­tı atı­şın­da yine topun ba­şı­na geçen Wright, ta­kı­mı­nın ve ken­di­si­nin üçün­cü go­lü­nü attı: 3-2. Fra­port TAV An­tal­yas­por, sa­ha­dan 3-2 galip ay­rıl­dı. Haber Merkezi

Helal Olsun Size…

İlçemizde hizmet veren Hem­şin Taksi Durağı, şehit aile­le­ri­ne üc­ret­siz ta­şı­ma hiz­me­ti verme ka­ra­rı aldı.

Hem­şin Taksi Durağı şo­för­le­ri taksi du­ra­ğı­na ve araç­la­rı­nın ar­ka­sı­na yaz­dık­la­rı “Şehit aile­le­ri­ne üc­ret­siz­dir” ya­zı­la­rıy­la va­tan­daş­lar­dan tak­dir top­la­dı­lar.
Konu ile il­gi­li olum­lu tep­ki­ler al­dık­la­rı­nı be­lir­ten durak baş­ka­nı İbra­him Yıl­dız, va­tan­daş­la­rın ken­di­le­ri­ne te­şek­kür et­tik­le­ri­ni, tra­fik­te seyir ha­lin­dey­ken alkış al­dık­la­rı­nı, ya­zı­yı gö­ren­le­rin araç­la­rı­nın pen­ce­re­le­ri­ni aça­rak ken­di­le­ri­ni kut­la­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Amaç­la­rı­nın, şehit ve gazi ya­kın­la­rı­na vefa borç­la­rı­nı öde­mek ol­du­ğu­nu ak­ta­ran İbra­him Yıl­dız, “Biz bunu çıkar ya da rek­lam amaç­lı yap­mı­yo­ruz. Bu ül­ke­nin va­tan­daş­la­rı ola­rak şehit ve gazi ya­kın­la­rı­na vefa bor­cu­mu­zu öde­mek için ya­pı­yo­ruz” dedi.


Haber Merkezi

BBP Çayeli İlçe Başkanlığına Âdem İmdat Kesici Atandı

Ça­ye­li Büyük Bir­lik Par­ti­si ilçe baş­kan­lı­ğı­na Âdem İmdat Ke­si­ci atan­dı.

Ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma yapan Büyük Bir­lik Par­ti­si Rize il Baş­ka­nı Ensar Öz­çe­lik, “BBP ola­rak Rize’de kısa süre önce teş­ki­lat­lan­ma­ya baş­la­dık. Yoğun bir ça­lış­ma tem­po­muz var. Kısa süre içe­ri­sin­de 400 üyeye ulaş­tık. He­de­fi­miz bu ayın so­nu­na kadar bin üyeye ulaş­mak­tır. Üye ça­lış­ma­la­rı ya­par­ken il­çe­ler­de de teş­ki­lat­lan­ma­ya baş­la­dık. Ça­ye­li BBP ilçe Baş­kan­lı­ğı­na Âdem İmdat Ke­si­ci’ yi ata­dık” dedi.
Ça­ye­li BBP ilçe baş­kan­lı­ğı­na ata­nan Âdem İmdat Ke­si­ci ise, “Bugün iti­ba­riy­le BBP Genel Mer­ke­zi­nin ten­sip­le­ri ve BBP Rize İl Baş­ka­nı Sn. Ensar Öz­çe­lik Beyin tak­dir­le­riy­le BBP Ça­ye­li Ku­ru­cu İlçe Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi ta­ra­fı­ma tevdi edil­miş­tir. Bu ve­si­le ile ken­di­le­ri­ne en kalbi şük­ran­la­rı­mı ifade edi­yo­rum. Yüce Allah ha­yır­lı hiz­met­ler yap­ma­yı nasip ey­le­sin. En kısa sü­re­de yö­ne­ti­mi­mi oluş­tur­ma­yı plan­lı­yo­rum” dedi.

Haber Merkezi

İlçemiz Kaymakamı Değişti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çayeli Kaymakamı değişti.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile Muş Vali Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­ten Mu­ham­met Fatih De­mi­rel, Ça­ye­li Kay­ma­kam­lı­ğı­na atan­dı.
Mev­cut Kay­ma­kam Bay­ram Tür­ker ise Mül­ki­ye Mü­fet­tiş­li­ği­ne atan­dı­ğı resmi ga­ze­te­de ya­yım­lan­dı.
Mu­ham­met Fatih De­mi­rel Kim­dir?
Hatay’ın Kı­rık­han İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğ­re­ni­mi­ni Kı­rık­han’da, lise eği­ti­mi­ni An­tak­ya’da ta­mam­la­dı. 2011 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di ve İdari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si İşlet­me Bö­lü­mü’nden mezun oldu.
2012 yı­lın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın aç­tı­ğı Kay­ma­kam­lık sı­na­vı­nı ka­za­na­rak, 2013 yı­lın­da Mülki İdare Amir­li­ği mes­le­ği­ne in­ti­sap etti. Konya Kay­ma­kam Adayı ola­rak mes­le­ğe baş­la­yan Mu­ham­met Fatih DEMİREL il sta­jı­nı Konya’da, tef­tiş sta­jı­nı Sam­sun mer­kez ve Bafra İlçesi’nde ta­mam­la­dı. Ar­dın­dan Konya Bey­şe­hir ve Ça­nak­ka­le Lap­se­ki il­çe­le­rin­de Re­fik­lik sta­jı­nı ta­mam­la­dı. Aka­bin­de yurt dışı stajı çer­çe­ve­sin­de İngil­te­re’nin Shef­fi­eld Üni­ver­si­te­sin­de dil eği­ti­mi aldı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da dü­zen­le­nen pro­to­kol ge­re­ği T.C. Lond­ra Baş­kon­so­los­lu­ğu’nda Dı­şiş­le­ri sta­jı­nı ye­ri­ne ge­tir­di. Bunun ya­nın­da İngi­liz Yö­ne­tim Sis­te­mi’ni öğ­ren­mek ama­cıy­la İngi­liz Kamu ve Kurum ve Ku­ru­luş­la­rın­da gezi ve in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Yurda dön­dük­ten sonra Is­par­ta-Ke­çi­bor­lu Kay­ma­kam Ve­kil­li­ği, Ka­ra­bük-Ye­ni­ce Kay­ma­kam­lı­ğı ve Or­du-Ka­ba­taş Kay­ma­kam­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. Or­du-Ka­ba­taş Kay­ma­ka­mı iken 14 Tem­muz 2020 ta­rih­li ve 2020/362 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile Muş Vali Yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­nan Mu­ham­met Fatih DEMİREL, evli ve 1 çocuk ba­ba­sı olup İngi­liz­ce bil­mek­te­dir.

Haber Merkezi

“DESTEK DEVLETTEN ÜRETİM BİZDEN”

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK:

“DESTEK DEVLETTEN ÜRETİM BİZDEN”

Tür­ki­ye Da­mız­lık Koyun Keçi Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Mer­kez Bir­li­ği (TÜDKİYEB) Genel Baş­ka­nı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı­nın ye­tiş­ti­ri­ci­le­re ver­di­ği des­te­ğin ar­tı­rı­la­rak devam et­me­si­ni is­te­di. Çelik, “Des­tek dev­let­ten üre­tim biz­den. Girdi ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek­li­ği­ne rağ­men, şart­lar ne olur­sa olsun hay­van sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­rak üre­ti­me devam et­me­li­yiz” dedi.

TÜDKİYEB Mar­ma­ra Böl­ge­si İl Bir­lik Baş­kan­la­rı İsti­şa­re ve Da­ya­nış­ma Top­lan­tı­sı Bursa’da ya­pıl­dı. Genel Baş­kan Nihat Çelik Baş­kan­lı­ğın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­da, kü­çük­baş hay­van­cı­lık sek­tö­rü­nün so­run­la­rı ve çözüm öne­ri­le­ri gö­rü­şül­dü. Baş­kan Çelik, “Orman yan­gın­la­rı, sel fe­la­ket­le­ri ve diğer afet­ler­de dev­le­tin var­lı­ğı­nı bir kez daha ha­tır­la­tan, mağ­dur­la­rı yal­nız bı­rak­ma­yan, ya­ra­la­rı saran Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Bekir Pak­de­mir­li’yi 276 bin üye­miz adına kut­lu­yo­rum. Olay­la­rı ya­kın­dan takip eden Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ile yan­gın ve sel fe­la­ket­le­riy­le mü­ca­de­le­de sevk ve ida­re­yi biz­zat yapan, mağ­dur­la­rın acı­la­rı­na ortak ola­rak ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için emek ve çaba sarf eden, it­fa­iye ve kur­tar­ma ekip­le­ri­nin ya­nın­da olan Sayın Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mı­za te­şek­kür­le eme­ği­nin öden­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yo­ruz. Ay­rı­ca fe­la­ket böl­ge­le­rin­de hal­kı­mı­zı yal­nız bı­rak­ma­ya­rak acı­la­rı­na ortak olan diğer ba­kan­la­rı­mı­za da te­şek­kür edi­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Dev­let des­tek­le­riy­le nefes alan ye­tiş­ti­ri­ci­le­rin, ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­ra rağ­men şart­lar ne olur­sa olsun üre­ti­me devam et­ti­ği­ni be­lir­ten TÜDKİYEB Genel Baş­ka­nı Nihat Çelik, “Sayın Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız çe­şit­li des­tek­le­me ka­rar­la­rı ge­tir­di. Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne kadar ilk kez bir yem des­te­ği aldık” dedi. Tarım sek­tö­rü­nün üstü açık bir fab­ri­ka ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le diğer sek­tör­le­re göre doğal risk­le­re karşı ko­ru­ma­sız kal­dı­ğı­nı ifade eden Çelik, “Ye­tiş­ti­ri­ci­mi­ze ve­ri­len ta­rım­sal hibe des­tek­le­ri, ta­rım­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı­nı, re­ka­bet gü­cü­nün yük­sel­til­me­si­ni ve ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­zin re­fa­hı­na katkı sağ­la­ma­sı­nı amaç­la­mak­ta­dır” diye ko­nuş­tu.
Kü­çük­baş hay­van­cı­lık­ta yeni ko­nu­lan des­tek­ler ve bazı des­tek ka­lem­le­ri­ne ya­pı­lan ila­ve­le­rin kü­çük­baş hay­van sa­yı­sı­nın ar­tı­şın­da et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çelik, “Bu ge­liş­me­den do­la­yı Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Bekir Pak­de­mir­li’ye te­şek­kür ede­riz. Özel­lik­le pan­de­mi dö­ne­min­de Tarım Ba­ka­nı­mız her zaman ya­nı­mız­da olmuş, ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­zi ce­sa­ret­len­dir­miş ve ver­di­ği des­tek­ler­le üre­ti­mi devam et­tir­miş­tir. Yem fi­yat­la­rı­nın yük­sek ol­du­ğu dö­nem­de ilk kez bir yem des­te­ği aldık. Allah nasip eder­se biz bu des­tek­le­rin bun­dan sonra da ar­ta­rak devam et­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Des­tek­le­rin, ka­yıt­lı tüm hay­van­la­rı kap­sa­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Kü­çük­baş hay­van­cı­lı­ğı­mı­zın sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği için des­tek­len­me­si önem arz et­mek­te­dir. Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­miz zan­ne­dil­me­sin ki sa­de­ce kü­çük­baş hay­van üre­ti­yor. Tüm ta­rım­sal ürün­le­rin üre­tim­de de büyük paya sa­hip­tir­ler. Bizde şart­lar ne olur­sa olsun üre­ti­me devam ede­ce­ğiz” dedi.
ÜRETİME DEĞER VER­MELİYİZ
“Ye­tiş­ti­ri­ci­ler ola­rak üre­ti­me daha çok değer ver­me­li­yiz” diyen Çelik, “Üre­tim­de­ki en önem­li besin mad­de­le­rin­den bir ta­ne­si de koyun, keçi, oğlak eti­dir. Özel­lik­le bizim kır­mı­zı et açı­ğı­nı ka­pat­ma­mız için çok üret­me­miz lazım. Şu an yüzde 22 olan kır­mı­zı et üre­ti­min­de­ki he­de­fi­mi­zi yüzde 25’in üze­ri­ne çı­kar­ma­lı­yız. Bizim kendi he­sap­la­rı­mı­za göre 265 bin tonun üze­rin­de kır­mı­zı et üre­ti­mi­ne sa­hi­biz. Şu anda 55 mil­yon koyun ve ke­çi­den bah­se­di­yo­ruz. Her hay­van­dan 1 kilo et ve­ri­mi art­tır­dı­ğı­mız zaman kır­mı­zı et üre­ti­mi­ni 320 bin tonun üze­ri­ne çı­kar­mış ola­ca­ğız. Bunu ger­çek­leş­tir­di­ği­miz zaman kır­mı­zı et açı­ğı­nı da ka­pat­mış ola­ca­ğız. Bu, sütte de, yağda da, pey­nir­de de artış sağ­la­ya­cak­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu.
GÖÇ TERSİNE DÖNDÜ
Göç rüz­gâ­rı­nın kent­ten köye ter­si­ne dön­dü­ğü­nü be­lir­ten Çelik, “Covid 19 vi­rü­sü­nün ya­yıl­ma­sı ile bir­lik­te artık in­san­lar kent­ten köye dön­me­ye baş­la­dı. Kır­sal­da ya­şa­mak is­te­yen in­san­la­rın da ko­yun­cu­luk­tan başka bir işi ter­cih et­me­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu ne­den­le de genç­le­ri de kü­çük­baş hay­van­cı­lı­ğa özen­dir­me­li­yiz ve teş­vik et­me­li­yiz” dedi.
Küçük aile iş­let­me­le­ri­nin de daha çok des­tek­len­me­si­ni ve sahip çı­kıl­ma­sı­nı is­te­yen Çelik, “Ta­rım­da aile iş­let­me­le­ri dün­ya­da­ki tüm ta­rım­sal iş­let­me­le­rin yak­la­şık yüzde 98’ini oluş­tur­mak­ta ve ta­rım­sal üre­ti­min yüzde 56’sını ger­çek­leş­tir­mek­te­dir. Ül­ke­miz­de de iş­let­me­le­ri­mi­zin yak­la­şık yüzde 85’ini oluş­tu­ran küçük aile iş­let­me­le­ri ta­rı­mı­mı­zın si­gor­ta­sı du­ru­mun­da­dır. Bu ne­den­le küçük aile iş­let­me­le­ri daha çok des­tek­len­me­li ve sahip çı­kıl­ma­lı” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

MEB Bakanı Mahmut Özer’den son dakika mazeret tayini müjdesi

MEB Ba­ka­nı Mah­mut Özer “2021 Yaz Ta­ti­li Ma­ze­ret Ata­ma­sı kap­sa­mın­da iller arası yer de­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­me­yen öğ­ret­men­le­ri­miz, ma­ze­ret­le­ri­nin bu­lun­du­ğu il millî eği­tim mü­dür­lük­le­ri­nin em­ri­ne ata­na­cak­lar­dır.” dedi.

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di;
Öğ­ret­men­le­ri­mi­ze Ma­ze­ret Ta­yi­ni Müj­de­si
“2021 Yaz Ta­ti­li Ma­ze­ret Ata­ma­sı kap­sa­mın­da iller arası yer de­ği­şik­li­ği ger­çek­leş­me­yen öğ­ret­men­le­ri­miz, ma­ze­ret­le­ri­nin bu­lun­du­ğu il millî eği­tim mü­dür­lük­le­ri­nin em­ri­ne ata­na­cak­lar­dır. Ha­yır­lı olsun.”

Haber Merkezi

SEÇMELER

Siv­ri­ka­ya Köy­lü­le­ri, ‘’Vali bey se­si­mi­zi duy’’
Siv­ri­ka­ya köyü İlçe­nin en uzak kö­yü­dür, Ovit Tü­ne­li bu köy­den de­li­ne­rek ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı.
Siv­ri­ka­ya kö­yün­de İl Tarım Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan köy­den ol­ma­yan bi­ri­si­ne 51 Hek­tar­lık otlak ara­zi­nin ki­ra­lan­ma­sı­na tep­ki­ler var.
Köyü için ba­şa­rı­lı ça­lış­ma yapan Muh­tar Oktay Aksu ko­nu­nun çö­züm­len­me­si için Va­li­li­ğe baş­vur­du, Va­li­lik­ten olum­lu sonuç çık­ma­yın­ca Yar­gı­ya gitti. Mah­ke­me ay­lar­dır henüz bir karar ver­me­di ama bu­ra­da mağ­dur ol­duk­la­rı ko­nu­sun­da Muh­tar ve köy­lü­ler çok id­di­alı.
Kö­yü­mü­zün me­ra­sı­nı köy­den ve kom­şu­lar­dan ol­ma­yan bi­ri­le­ri­ne ki­ra­lan­ma­sı­nı kabul et­mi­yo­ruz di­yor­lar.
De­ğer­li Valim, bu ki­ra­la­ma­yı köy­lü­ler is­te­mi­yor. Ka­ra­rı göz­den ge­çi­ri­niz. Köy­lü­ler derki bu arazi kö­yü­mü­zün çok ya­kı­nın­da ve köyün me­ra­sı bizim hay­van­la­rı­mı­za lazım. Eğer ve­ri­le­cek­se köyün uzak yer­le­rin­de arazi var ora­dan ve­ril­sin. Konu has­sas, asa­yiş ge­rek­ti­recek bir du­ru­ma sebep ol­ma­mak için köy­lü­nün se­si­ne kulak tı­ka­ma­yı­nız.
Po­li­se Ş…….diyen AK Parti‘li Vekil
Tra­fik po­li­si her­kes gibi kont­rol es­na­sın­da aracı dur­du­rur. Araç­ta Mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu­nu bilme mec­bu­ri­ye­ti yok sa­nı­rım.
Ara­cın arka ca­mı­nı açan bayan gö­re­vi­ni yapan Polis me­mu­ru­na niye dur­dur­du­nuz diye ver­yan­sın edi­yor. Ha­ber­le­re de yan­sı­yan söz­le­re göre Polis Me­mu­ru­na Ş….. diyen bu bayan hal­kın hak­la­rı­nı sa­vun­ma­sı için TBMM ne gön­de­ri­len bir Mil­let­ve­ki­li.
Şe….de­dik­ten sonra Polis me­mur­la­rı açığa alın­mış.
Söy­le­yecek söz bu­la­mı­yo­rum.
İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı de­ğiş­ti
Son çıkan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­siy­le 2 yıla yakın il­çe­de görev yapan Kay­ma­kam Cafer Kay­mak­çı Edir­ne Meriç Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nır­ken ye­ri­ne il­çe­de görev yapan asa­le­ten atan­mış 28.​Kay­ma­kam ola­rak Hacı Kerim Meral atan­dı.
Edir­ne’ye ata­nan Kay­ma­kam Cafer Kay­mak­çı ’ya yap­tı­ğı hiz­met­ler için te­şek­kür eder­ken gi­de­ce­ği yerde de ba­şa­rı­lar di­le­riz.
İkiz­de­re’nin 28. Kay­ma­ka­mı olan Hacı Kerim Meral’e hoş gel­di­niz ve ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Uma­rım Hacı Kerim Meral ma­kam­da otu­ran değil hal­kın dert ve sı­kın­tı­la­rıy­la il­gi­le­nen, köy­lü­le­rin ek­sik­le­ri­ne yar­dım eden dev­let adam­lı­ğı ce­sa­ret ve di­ra­ye­ti­ni gös­te­rir.
Ci­mil­li’nin ve­fa­tı
Cimil kül­tür ve ta­ri­hi ile böl­ge­de çok özel bir öneme haiz köy­dür. Bugün üç muh­tar­lık olan Cimil Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki en uzak güzel köy­le­rin­den­dir.
Cimil kö­yün­den çok ye­tiş­miş oku­muş in­san­lar var. Si­ya­set­te bü­rok­ra­si­de çok Ci­mil­li gö­rür­sü­nüz. Bir­çok şe­hir­de Pasta Simit ve Fı­rın­cı­lık Ci­mi­li dost­la­rın elin­de­dir. Kum­ba­sar ve Özer aile­si önem­li ak­ra­ba­lar­dır. Kabri Er­zu­rum’da bu­lu­nan Yetim Hoca’yı unu­ta­ma­yız..
Geçen hafta Rize’de ve böl­ge­de se­vi­len yerel sa­nat­çı Ci­mil­li İbo isim­li İbra­him Özer 49 ya­şın­da İstan­bul’da bir sü­re­dir te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de vefat et­miş­ti.
İkiz­de­re yay­la­la­rın­da ço­ban­lık ya­par­ken ke­men­çe ile tür­kü­ler söy­le­ye­rek müzik dün­ya­sı­na adım atan Ci­mil­li İbo köyü Cimil ve Rize ile ba­ğı­nı hiç ko­par­ma­yan bir şah­si­yet­ti.
Bu ce­na­ze­de sanat dün­ya­sı de­ni­len renk­li dünya in­san­la­rı­nın çok ve­fa­sız ol­du­ğu­nu biz­zat gör­düm. Ga­ze­te say­fa­la­rın­dan te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­dan şa­ta­fat­lı ha­yat­lar­dan bah­se­den renk­li dün­ya­nın si­ma­la­rın­dan yal­nız­ca iki sesin Cimil’deki ce­na­ze­de bu­lun­du­ğu­nu gö­rün­ce utan­dım, bu in­san­lar bu kadar mı ve­fa­sız, ne­re­de mes­le­ki da­ya­nış­ma veya ar­ka­daş se­ver­lik.
Vefa gös­te­re­rek köy­de­ki ce­na­ze­ye ka­tı­lan Ahmet Ek­şi­oğ­lu ve Şükrü Güler’e bölge in­sa­nı ola­rak te­şek­kür edi­yo­rum.

İlimizde Millet Bahçesi Projesi Hızla Devam Ediyor

İnşa­atı devam eden Mil­let Bah­çe­si pro­je­si ile şeh­rin sos­yal ha­ya­tı­nın Rize sa­hi­li­ne ta­şı­na­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı, “Rize mer­ke­zin adeta bu­ra­ya ta­şı­na­bi­le­ce­ği, sos­yal za­man­la­rı­nı bu­ra­da ge­çi­re­bi­le­ce­ği bir alan oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” dedi.

Rize’de hal­kın za­man­la­rı­nı ge­çi­re­bi­le­ce­ği sos­yal alan­la­rın açıl­ma­sı için baş­la­tı­lan pro­je­ler devam edi­yor. Rize sa­hi­lin­de in­şa­atı devam eden, içe­ri­sin­de dün­ya­nın en büyük çay bar­da­ğı olma özel­li­ği­ni ta­şı­yan bir ya­pı­nın yer al­dı­ğı Çay Çar­şı­sı pro­je­si­nin yanı sıra Mil­let Bah­çe­si’nin in­şa­atı da devam edi­yor. 100 metre de­rin­li­ğin­de 1 ki­lo­met­re­ye yakın bir dolgu ile 400 dö­nüm­lük bir ara­zi­de ya­pı­la­cak olan Mil­let Bah­çe­si için de­ni­ze dolgu iş­le­mi devam eder­ken, AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı, proje içe­ri­sin­de hal­kın sa­hi­le daha kolay ula­şa­bil­me­si şehir ile sahil ara­sın­da­ki Ka­ra­de­niz Sahil Yolu ile ala­ka­lı ça­lış­ma­la­rın da ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.
Daha önce plan­la­nan Mil­let Bah­çe­si pro­je­sin­de bazı de­ği­şik­lik­ler yap­tık­la­rı­nı ve 400 dö­nüm­lük bir ara­zi­de pro­je­nin ger­çek­le­şe­ce­ği­ni dile ge­ti­ren Avcı, “Mil­let Bah­çe­si ile il­gi­li esa­sın­da pro­je­miz çık­mış­tı ama çok be­ğen­me­dik. Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­la da üze­rin­de mü­za­ke­re ettik. Eleş­tir­diği­miz ko­nu­lar vardı. Tek­rar yeni bir proje çi­zil­mek üzere il­gi­li yere gön­de­ril­di. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mız da üze­rin­de ça­lı­şı­yor şu anda. Yeni pro­je­miz son nok­ta­ya geldi. Tabi onun ön­ce­sin­de bu­ra­da yeni bir dolgu alanı inşa et­me­miz ge­ri­yor. Yak­la­şık 100 metre de­rin­li­ğin­de 1 ki­lo­met­re­ye yakın uzun­lu­ğun­da da bir dolgu alanı inşa edi­yo­ruz. Oraya de­ni­ze sıfır bir tah­ki­mat alanı oluş­tu­ra­ca­ğız ve yü­rü­yüş alan­la­rı oluş­tu­ra­ca­ğız. Yeni bir sahil ko­ri­do­ru oluş­tu­ru­yo­ruz. Hemen o ko­ri­do­run içe­ri­sin­de de yak­la­şık 400 dö­nüm­lük bir arazi içe­ri­sin­de bir mil­let bah­çe­si inşa ede­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.
“2 yıl içe­ri­sin­de pro­je­nin ta­mam­la­na­rak hal­kın kul­la­nı­ma açı­la­cak”
2 yıl içe­ri­sin­de pro­je­nin ta­mam­la­na­rak hal­kın kul­la­nı­ma açı­la­ca­ğı­nın al­tı­nı çizen Avcı, “Rize’nin en önem­li prob­lem­le­rin­den bir ta­ne­si sahil ile en­teg­ras­yo­nuy­du. Sa­hil­de­ki yaşam alan­la­rı hem­şe­ri­le­ri­miz ta­ra­fın­dan sü­rek­li eleş­ti­ri­ye tabi tu­tu­lu­yor­du. Şu anki yaşam ala­nı­nı çok daha ni­te­lik­li bir hale ge­ti­ri­yo­ruz, aile­le­rin çok ra­hat­lık­la ge­le­bi­le­ce­ği. Rize mer­ke­zin adeta bu­ra­ya ta­şı­na­bi­le­ce­ği, sos­yal za­man­la­rı­nı bu­ra­da ge­çi­re­bi­le­ce­ği bir alan oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bir buçuk 2 yıl içe­ri­sin­de de in­şal­lah bi­tir­me­yi plan­lı­yo­ruz. Bu­ra­sı bir çekim ala­nı­na dö­nü­şü­yor. En önem­li me­se­le­le­ri­miz­den bir ta­ne­si sahil yo­lu­mu­zun şehir ile sahil ara­sın­dan geç­me­sin­den do­la­yı bir ko­puk­luk var. Bu ko­puk­lu­ğu te­la­fi etmek ba­bın­da bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yo­ruz. Bu­ra­yı ha­zır­la­dık­tan sonra aile­le­rin, in­san­la­rın bu­ra­ya çok rahat ge­le­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. İnşal­lah onu da en kısa za­man­da ta­mam­la­ya­ca­ğız. Rize sa­hi­li çok önem­li bir yaşam ala­nı­na dö­nüş­müş ola­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Tek­no­lo­ji ile deniz su­yu­na da­ya­nık­lı bir dolgu iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz”
Geç­miş­te deniz dol­gu­su­na ya­pıl­dı­ğı için kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­lan be­le­di­ye blok­la­rı gibi bir ça­lış­ma ol­ma­ya­ca­ğı­nın, tek­no­lo­ji ile deniz su­yu­na da­ya­nık­lı bir dolgu iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Avcı, “O bi­na­la­rın ya­pı­lış ta­ri­hi 1960’lara da­ya­nı­yor. Tabii ki o za­ma­nın tek­no­lo­ji­siy­le şim­di­ki tek­no­lo­ji bir değil. Yani deniz su­yun­dan ko­ru­na­bil­mek için yı­ğın­la mal­ze­me var. Ger­çek­ten de mü­hen­dis­lik çok iler­le­di. Alt­mış yıl ön­ce­sin­den bah­se­di­yo­ruz. Şu anda biz de­ni­zin üs­tün­de has­ta­ne­ler ya­pı­yo­ruz, de­ni­zin al­tın­da tüp ge­çit­ler ya­pı­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la bir prob­lem olmaz. Zaten bu­ra­sı sos­yal bir alan ola­ca­ğı için ya­pı­ya açık ol­ma­ya­cak. Bu­ra­da yapı ol­ma­ya­cak. İnsan­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak kafe ve res­to­ran­lar ol­du­ğu, küçük alan­lar dı­şın­da ya­pı­ya mü­sa­ade edil­me­yecek bir yeşil alan hem­şe­ri­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi