YİNE FİYASKO YİNE HAYAL KIRIKLIĞI

 1. Dönem Toplu Söz­leş­me­si ni­ha­ye­te erdi.
  2022 için %12, 2023 için %14 ücret ar­tı­şı, enf­las­yon farkı ve 400 TL Toplu Söz­leş­me ik­ra­mi­ye­si be­lir­len­di.
  Bir kaç hu­sus­ta ka­na­ati­mi siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum:
  1)Ta­lep­le­rin or­tak­laş­tı­rıl­ma­sı hu­su­su Tür­ki­ye Kamu Sen’in yet­ki­li ol­du­ğu dö­nem­ler­de uy­gu­la­dı­ğı bir usül, yet­ki­yi kay­bet­tik­ten sonra da Memur Sen’e yap­tı­ğı çağ­rı­dır. Do­la­yı­sıy­la bu dönem için Memur Sen’in bu yön­de­ki tek­li­fi­ne hayır de­me­miz söz­ko­nu­su ola­ma­ya­cak­tı. Ni­te­kim çağ­rı­ya olum­lu ce­va­bı­mız­dan sonra 51 mad­de­de ortak talep or­ta­ya koy­duk. Bun­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da ta­ma­mı­nın Tür­ki­ye Kamu Sen’in id­di­ala­rı ve kamu ça­lı­şan­la­rı­nın bek­len­ti­le­ri­ni kar­şı­la­yan ta­lep­ler ol­du­ğu gö­rü­le­cek­tir.
  Do­la­yı­sıy­la “Memur Sen ile ortak ta­lep­le ma­sa­ya otur­mak doğru ol­ma­dı” ya da “Memur Senle ortak tek­lif­le­ri­miz tepki top­lu­yor” eleş­ti­ri­le­ri­nin ge­çer­ler­li­li­ği yok­tur. 51 mad­de­nin han­gi­si­nin ça­lı­şan­lar­da kar­şı­lı­ğı yok­tur ki tepki oluş­tur­sun. Bu tek­lif­le­rin her bi­ri­si yük­sek sesle sa­hip­len­di­ği­miz ve yıl­lar­dır gün­de­me ge­tir­di­ği­miz kendi ta­lep­le­ri­miz­dir.
  Aksi bir durum Tür­ki­ye Ka­mu­Sen’in kendi id­di­ala­rı ve çağ­rı­la­rıy­la çe­liş­me­si an­la­mı­na ge­lir­di.
  2) Bir kısım çev­re­ler­ler­ce 400 TL Toplu Söz­leş­me ik­ra­mi­ye­si üze­rin­den ge­ti­ri­len eleş­ti­ri­le­rin hiç­bir kıy­me­ti yok­tur ve cid­di­ye dahi alın­ma­ma­lı­dır. Sen­di­kal mü­ca­de­le­nin ta­bi­atı ge­re­ği sen­di­ka­lı ça­lı­şan­la­ra ilave ka­za­nım­lar elde edil­me­si doğal ve hatta elzem bir du­rum­dur. Kaldı ki, TKS ola­rak ma­sa­ya ta­şı­dı­ğı­mız ta­lep­ler­den bi­ri­si de 2022 için bu ik­ra­mi­ye­nin 449 TL ol­ma­sı idi. Kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın ki, toplu söz­leş­me ik­ra­mi­ye­sin­de­ki bu artış, kamu ça­lı­şan­la­rı­nın ör­güt­len­me­si­ne çok olum­lu katkı sağ­la­ya­cak­tır. Hali ha­zır­da bazı sen­di­ka­la­rın ve sen­di­ka­sız­la­rın buna dair eleş­ti­ri­le­ri­ni de­ğer­len­dir­me­ye bile almak ge­rek­siz­dir.
  3)Dün gece geç sa­at­le­re kadar Ba­kan­lık­ta gö­rüş­me­ler devam etmiş Genel Baş­ka­nı­mız Önder Kah­ve­ci özel­lik­le refah payı ve­ril­me­si­nin kır­mı­zı çiz­gi­miz ol­du­ğu­nu, ancak bu şart­la mu­ta­ba­ka­ta rıza gös­te­re­ce­ği­mi­zi ifade et­miş­tir. Çünkü % 1 dahi olsa refah payı alın­mış ol­ma­sı demek, her ha­lü­kar­da enf­las­yo­nun üze­rin­de ücret ar­tı­şı an­la­mı­na gel­mek­te­dir.
  Ki, bu da TKS’nin “Enf­las­yon kadar zam, sıfır zam de­mek­tir” id­di­asıy­la uyum­lu bir ge­liş­me ola­cak­tı. Ancak gece sayın Bakan ta­ra­fın­dan makul kar­şı­la­nan bu ta­le­bi­miz bugün Ma­li­ye’nin di­ren­ciy­le kar­şı­lık bul­ma­mış­tır. Ni­te­kim bugün bu ge­rek­çe­den do­la­yı son otu­ru­ma iş­ti­rak edil­me­miş­tir. Ka­mu­oyu­na bu­gün­kü top­lan­tı­nın 14.30 da ya­pı­la­ca­ğı du­yu­rul­muş ancak iki defa ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ten sonra ancak 16.00’da açık­la­ma ya­pıl­mış­tır. Bu ge­cik­me­nin ne­de­ni de TKS’nin ıs­rar­la ma­sa­ya davet edil­me­si­dir. Ancak sey­ya­nen artış ve refah payı ko­nu­sun­da olum­lu ge­liş­me ol­ma­dı­ğı için ta­ra­fı­mız­ca davet red­de­dil­miş­tir.
  4) Toplu Söz­leş­me sü­re­ci­nin ha­zır­lık aşa­ma­sı ve devam eden gö­rüş­me­ler­de TKS hak­kıy­la sü­re­ci yü­rüt­müş­tür. Sen­di­ka­mız, Memur Sen’in türlü be­ce­rik­siz­lik ve iş bil­mez­lik­le­ri­ne rağ­men yet­ki­li sen­di­kay­mış­ça­sı­na ça­lış­ma­la­rı yön­len­dir­miş ve yö­net­miş­tir. Sa­de­ce kamu iş­ve­re­ni değil yet­ki­li sen­di­ka­nın tem­sil­ci­le­ri dahi TKS’nin bi­ri­kim ve ka­bi­li­ye­ti­ni tak­dir ede­rek fay­da­lan­mış­lar­dır. Bir kısım çev­re­le­rin ma­ni­pü­la­tif pro­pa­gan­da ve sal­dı­rı­la­rı­na iti­bar et­me­mek la­zım­dır. TKS ola­rak ekşi ye­me­dik ki, kar­nı­mız ağ­rı­sın. Sü­re­cin ba­şın­dan bu güne kadar kamu ça­lı­şan­la­rı­nın hak­kı­nı di­bi­ne kadar sahip çık­tık. Onur­lu du­ru­şu­mu­zu her saf­ha­da ser­gi­le­dik. Geç­miş yıl­lar­da­ki tüm Toplu Gö­rüş­me/Toplu Söz­leş­me­ler­de ol­du­ğu gibi son güne kadar pa­zar­lık ma­sa­sı­nın im­kan­la­rı­nı kul­lan­dık. Son düz­lük­te de bek­len­ti­le­ri­miz kar­şı­lık bul­ma­dı­ğı için mu­ta­ba­kat top­lan­tı­sı­na iş­ti­rak et­me­dik.
  5) Memur Sen’in yap­mış ol­du­ğu geç­miş 5 toplu söz­leş­mey­le mu­ka­ye­se edil­di­ğin­de, bu son sü­reç­te; gö­rüş­me­ler bo­yun­ca kamu ça­lı­şan­la­rı­nın bek­len­ti­le­ri mü­za­ke­re edi­le­bil­miş­se, toplu söz­leş­me ik­ra­mi­ye­sin­de kayda değer artış sağ­lan­mış­sa, ek gös­ter­ge ve söz­leş­me­li­ler ko­nu­sun­da süreç baş­la­tıl­mış ise ve (bize göre ye­ter­siz ol­mak­la bir­lik­te) memur senin 3,5’lara imza at­tı­ğı dö­nem­le­re göre bariz bir ar­tış­la zam tek­lif edil­miş­se; bun­lar ta­ma­men TKS’nin irade des­te­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.
  Memur Sen, TKS gibi, refah payı ve sey­ya­nen artış ko­nu­sun­da taviz ver­me­se ve di­ra­yet­li duruş ser­gi­le­sey­di, belki de Hü­kü­met bu iki ko­nu­da da po­zis­yo­nu­nu de­ğiş­ti­re­cek­ti. Ancak ma­ale­sef sen­di­kal ka­lib­re­le­ri bu ka­dar­mış!
  Bu fo­toğ­ra­fın, önü­müz­de­ki sü­reç­te kamu ça­lı­şan­la­rı­na iyi an­la­tıl­ma­sı la­zım­dır. Me­mur­la­rı­mız, yet­ki­li ol­ma­dı­ğı halde TKS’nin irade des­te­ğiy­le bile bazı şey­le­rin de­ği­şe­bil­di­ği bir du­rum­da, yet­ki­nin ehil el­le­re ve­ril­di­ğin­de neler ka­za­nı­la­bi­le­ce­ği­ni gö­re­bil­me­li­dir­ler.
  6)Bugün ya­pı­lan açık­la­ma ilk de­ğer­len­dir­me­dir. İlk de­ğer­len­dir­me­miz­de bir kısım adım­la­rı olum­lu bul­mak­la bir­lik­te ücret ar­tı­şı (refah payı ve sey­ya­nen artış ol­ma­ma­sı iti­ba­riy­le), vergi di­li­mi, yar­dım­cı hiz­met­li­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­me­si gibi ek­sik­ler­den do­la­yı Toplu Söz­leş­me­nin ye­ter­siz­li­ği­ni ve ta­ra­fı­mız­dan kabul edil­me­di­ği­ni ka­mu­oyu ile pay­laş­tık. Ve özel­lik­le, ka­yıp­la­rı­mı­zın te­la­fi­si ama­cıy­la sey­ya­nen artış ta­le­bi­mi­zi gün­dem­de tu­ta­ca­ğı­mı­zı da ifade ettik.
  Önü­müz­de­ki sü­reç­te yü­rü­te­ce­ği­miz eylem ve et­kin­lik­le­ri tabii ki plan­la­ya­ca­ğız ve fakat özel­lik­le Memur Sen’in 51 madde içe­ri­sin­de­ki me­mu­run kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­ne rağ­men tek­li­fe evet demiş ol­ma­sı­nı kamu ça­lı­şan­la­rı­na gös­te­re­ce­ğiz.
  Bi­ri­le­ri­nin sen­di­kal ve si­ya­sal ma­ni­pü­las­yon­la­rı is­ti­ka­me­ti­mi­ze yön ve­re­mez, mo­ti­vas­yo­nu­mu­zu et­ki­le­ye­mez. Sanki ge­ti­ri­len tek­li­fi kabul et­mi­şiz ya da rıza gös­ter­mi­şiz gibi, bi­ri­le­ri­nin olu­şan tep­ki­le­ri sen­di­ka­mı­za yö­nelt­me­si­ne mü­sa­ade et­me­me­li­yiz.
  Gelen eleş­ti­ri­le­re di­ra­yet­le ve ka­rar­lı­lık­la cevap ver­me­li, sen­di­ka­mı­zın du­ru­şu­nu net şe­kil­de ifade et­me­li­yiz. Bu taz­yik­ler kar­şı­sın­da kendi du­ru­şu­mu­zu sor­gu­lar­ca­sı­na mah­cup ve düşük tonla kar­şı­lık ve­ri­yor ol­ma­mız sal­dı­ran­la­rın ni­ye­ti­ne hiz­met ede­cek­tir. TKS ola­rak müs­te­ri­hiz, ba­şı­mız dik, al­nı­mız açık. Yan­lış yap­ma­dık, kamu ça­lı­şan­la­rı­nın ver­di­ği gücü peş­keş çek­me­dik, bek­len­ti­le­ri­ne sır­tı­mı­zı dön­me­dik.
  Se­lam­la­rım­la…