Uçuruma Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ardeşen’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, il­çe­ye bağlı Ye­ni­yol kö­yün­de mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Tun­cay Es­ki­çı­rak yö­ne­ti­min­de­ki 53 FN 887 pla­ka­lı hafif ti­ca­ri araç, sü­rü­cü­sü­nün henüz bi­lin­me­yen ne­den­le di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu uçu­ru­ma yu­var­lan­dı. Çev­re­de­ki­ler ta­ra­fın­dan haber ve­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne 112 acil ser­vis ekip­le­ri sevk edi­lir­ken, ka­za­da ya­ra­la­nan sü­rü­cü sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si’ne daha sonra Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne sevk edil­di.
Bu­ra­da te­da­vi al­tı­na alı­nan Es­ki­çı­rak ya­pı­lan bütün müda­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­zay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma sü­rü­yor.


Haber Merkezi