Rize’de Büyük bir Afet ve Facia Görmek İstemiyorsak Bütün Derelerin Üzeri Açılmalıdır

Rize mer­kez­de 24 Eylül 2011 yı­lın­da et­ki­li olan ve Dal­yan de­re­si­nin taş­ma­sı so­nu­cu kent mer­ke­zi sular al­tın­da ka­lır­ken, şid­det­li yağ­mur son­ra­sı mey­da­na gelen ve 1 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği sel fe­la­ke­tin­de yak­la­şık dö­ne­min pa­ra­sıy­la 30 Mil­yon lira maddi zarar mey­da­na ge­lir­ken, şehir için­de­ki bal­çık çamur 1 ayda te­miz­le­miş­ti

Rize mer­kez­de 24 Eylül 2011 yı­lın­da et­ki­li olan ve Dal­yan de­re­si­nin taş­ma­sı so­nu­cu kent mer­ke­zi sular al­tın­da ka­lır­ken, şid­det­li yağ­mur son­ra­sı mey­da­na gelen ve 1 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği sel fe­la­ke­tin­de yak­la­şık dö­ne­min pa­ra­sıy­la 30 Mil­yon lira maddi zarar mey­da­na ge­lir­ken, şehir için­de­ki bal­çık çamur 1 ayda te­miz­le­miş­ti.

Aynı se­nar­yo 2019 yı­lın­da yine tek­rar­lan­mış, başta ku­yum­cu­lar so­ka­ğı olmak üzere Rize’deki cad­de­ler adeta açık bir ha­vu­za dön­müş­tü !..
Yine ön­ce­ki gün mey­da­na gelen aşırı ya­ğış­lar se­be­biy­le Rize’de bir­çok iş­ye­ri sular al­tın­da ka­lır­ken, Rize Gül­ba­har Ma­hal­le­si’ndeki Dağ­di­bi yolu adeta bir çamur ha­vu­zu­na dö­ne­rek yol bir gün ula­şı­ma ka­pan­mış­tı. Yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­la­ra göre Rize mer­kez­den geçip de­ni­ze dö­kü­len yak­la­şık 17 -18 tane irili ufak­lı dere mev­cut­tur. Bu de­re­ler­den De­ğir­men­de­re’nin üstü bir ön­ce­ki dönem Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan Baş­kan Reşat Kasap dö­ne­min­de üstü açı­lıp güzel bir gö­rü­nü­me ka­vu­şup, hatta An­ka­ra’da ödüle bile layık gö­rül­müş­tü!. Aynı şe­kilde Müftü Ma­hal­le­si’ndeki Dere ya­ta­ğa­nın­da üzeri açı­lıp as­lı­na uygun şe­kil­de ya­pıl­mış­tı. Yine Gül­ba­har ma­hal­le­sin­de Ca­mi­inin hemen karşı­sın­da DSİ ta­ra­fın­dan dere ıslah ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak ,üzeri açıl­mak şar­tıy­la, yu­ka­rı­dan ge­le­bi­lecek sel ve he­ye­lan teh­li­ke­le­ri­ne karşı önlem alın­ma­sı ma­hal­le adına güzel bir ça­lış­ma. Ancak Rize’de özel­lik­le dere ya­tak­la­rı­nın üzeri o kadar büyük bir ranta dö­nüş­tü ki, bı­ra­kın dere ya­tak­la­rı­nın üze­ri­ni aç­ma­yı, hatta Rize li­ma­nı­nın kar­şı­sın­da nor­mal dere ya­ta­ğı­nın akışı de­ğiş­ti­ri­le­rek, bütün ma­hal­le­nin karşı çık­ma­sı­na rağ­men, üze­ri­ne bir AVM ya­pı­la­rak adeta sel fe­la­ke­ti­ne da­ve­ti­ye çı­kar­tı­la­rak büyük bir skan­da­la imza atıl­mış­tır!! Olay mah­ke­me­ye ta­şın­mış olup süreç halen devam et­mek­te­dir. Şayet Rize’de işgal edi­lip ranta çev­ri­len ve üzer­le­ri­ne ev iş­ye­ri AVM ya­pı­lan tüm dere ya­tak­la­rı ıslah edil­mez­se Rize için çok daha büyük fe­la­ket bizi bek­li­yor ! Rize’yi yö­ne­ten­ler, hiç kim­se­nin et­ki­si te­si­ri al­tın­da kal­ma­dan, Rize’yi dü­şü­nü­yor­lar­sa, Rize mer­kez­de kent­sel dö­nü­şüm­le bir­lik­te bütün dere ya­tak­la­rı ıslah edil­me­li iş­gal­den kur­ta­rıl­ma­lı­dır !.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu