Riskli binaların yıkımına başlandı

İli­miz­de geçen ay ya­şa­nan sel ve he­ye­lan­lar ne­de­niy­le hasar gören ve risk ta­şı­yan bi­na­la­rın yı­kı­mı­na baş­lan­dı.

İli­miz­de 14 ve 22 Tem­muz ta­rih­le­rin­de mer­ke­ze bağlı Mu­ra­di­ye Bel­de­si başta olmak üzere, Gü­ney­su ve Ça­ye­li il­çe­le­rin­de mey­da­na gelen şid­det­li yağış so­nu­cu olu­şan sel ve he­ye­lan­la­rın ar­dın­dan hasar gören bi­na­lar ile he­ye­lan riski al­tın­da­ki ya­pı­la­rın yı­kıl­ma­sı için baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar sür­dü­rü­lü­yor.
Böl­ge­de ger­çek­leş­ti­ri­len in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan mer­ke­ze bağlı Mu­ra­di­ye bel­de­si ile Gü­zel­yurt kö­yün­de­ki acil yıkım ka­ra­rı alı­nan risk­li 17 bi­na­nın yı­kı­mı­na baş­lan­dı.
Rize’deki sel ve he­ye­lan­la­rın ar­dın­dan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­ca 1217 bina ve 3 bin 98 ba­ğım­sız bö­lüm­de in­ce­le­me ya­pıl­mış, 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık ba­ğım­sız bölüm tes­pit edil­miş­ti.


Haber Merkezi