Okullar açılıyor! Çocuğunuzun bağışıklığını beslenme çantasıyla koruyun

Okul­lar 6 Eylül’de açı­lı­yor. Uz­man­lar sal­gın dö­ne­min­de ço­cuk­lar için bes­len­me­nin önem­li ol­du­ğu­nu ve hazır gı­da­lar­dan uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Dr.Öğr.Üyesi Aylin TÜRK­SE­VER TETİKER okul­la­rın açıl­ma­sıy­la ço­cuk­la­rın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin ko­run­ma­sı adına ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri an­lat­tı.

Dr.Öğr.Üyesi Aylin Türk­se­ver Te­ti­ker“ Sağ­lık­lı, ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me tüm yaş grup­la­rın­da ol­du­ğu gibi özel­lik­le ço­cuk­lar için daha da önem­li­dir. Hızlı bü­yü­me ve ge­liş­me se­be­biy­le okul çağı ço­cuk­la­rı­nın pek çok besin öğe­si­ne olan ih­ti­ya­cı tüm dö­nem­le­ri­ne oran­la daha faz­la­dır. Bu dö­nem­de ka­zan­dık­la­rı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı yaşam boyu sü­re­cek­tir.
Sü­rek­li bü­yü­me ge­liş­me sü­re­cin­de olan ço­cuk­lar, bes­len­me ye­ter­siz­lik­le­rin­den en çok et­ki­len­mek­te­dir­ler. Ço­cuk­luk dö­ne­min­de edi­ni­len yan­lış bes­len­me alış­kan­lık­la­rı kalp has­ta­lık­la­rı, di­ya­bet, obe­zi­te, diş çü­rük­le­ri gibi has­ta­lık­lar için temel risk fak­tö­rü oluş­tur­mak­ta­dır. Bu durum öğ­ren­ci­le­rin öğ­ren­me ka­pa­si­te­si­ni ve al­gı­la­ma per­for­man­sı­nı, iler­le­yen dö­nem­ler­de ise yaşam ka­li­te­si­ni olum­suz yönde et­ki­le­mek­te­dir. Ço­cuk­la­ra sağ­lık­lı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ka­zan­dı­ra­rak iler­le­yen yaş­lar­da be­den­sel ve zi­hin­sel ge­li­şim­le­ri­ni en iyi şe­kil­de ta­mam­la­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­bi­li­riz. Sağ­lık­lı bes­len­mey­le bir­lik­te ço­cuk­la­rın ha­re­ket­li bir yaşam tar­zı­nı be­nim­se­me­le­ri de sos­yal, zi­hin­sel ve be­den­sel ge­li­şim­le­ri­ne önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tır’’ diye ko­nuş­tu.
“ÇO­ÇUK­LA­RIN BES­LEN­ME ÇAN­TA­LA­RIN­DA NE­RE­DE ÜRETİLDİĞİ BELLİ OLAN GI­DA­LAR OL­MA­LI”
‘’Ana öğün­ler­de 4 temel besin gru­bu­nun (süt ve süt ürün­le­ri, et-yu­mur­ta-ku­ru bak­la­gil­ler, sebze -mey­ve, ek­mek-ta­hıl­lar) her bi­rin­den bir besin bu­lun­du­ğun­da, besin öğe­le­ri, vü­cut­ta­ki gö­rev­le­rini daha iyi ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lir­ler’’ diyen İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Dr.Öğr.Üyesi Aylin Türk­se­ver Te­ti­ker, ‘’Ço­cuk­lar kah­val­tı­da den­ge­li bes­len­me­li ve eğer okul­da yemek ve­ril­mi­yor­sa yan­la­rı­na bes­len­me çan­ta­la­rı­nı al­ma­lı­lar. Bes­len­me çan­ta­sı­nın için­de süt, mev­sim mey­ve­si, ceviz, fın­dık gibi ku­ru­ye­miş­ler, ev ya­pı­mı po­ğa­ça veya kek bu­lun­ma­lı.
Ço­cuk­lar okul bah­çe­sin­den çık­tık­la­rın­da çev­re­de­ki ham­bur­ger­ci, dö­ner­ci veya açık­ta sa­tı­lan gı­da­la­ra yö­nel­mek­te­dir­ler. Bunu ön­le­ye­bil­me­nin en doğru yolu temiz ve sağ­lık­lı gı­da­lar­dan olu­şan bir bes­len­me çan­ta­sı­nın ha­zır­lan­ma­sı­dır.
Okul ça­ğın­da­ki ço­cu­ğun bes­len­me­sin­de hij­ye­nik ve ne­re­de üre­til­di­ği belli olan gı­da­lar bu­lun­ma­lı­dır’’ dedi.
‘’SAL­GI­NA KARŞI ÇO­CU­ĞU­NU­ZUN BA­ĞI­ŞIK­LI­ĞI­NI GÜÇ­LENDİRMEK İÇİN BUN­LA­RA DİKKAT EDİN’’
Dr.Öğr.Üyesi Aylin Türk­se­ver Te­ti­ker, aile­le­re sal­gı­na karşı ço­cuk­la­rı­nın ba­ğı­şık­lık­la­rı­nı güç­len­dir­me­le­ri için öne­ri­ler­de bu­lun­du. Te­ti­ke­rin öne­ri­le­ri ise şöyle: ’’Ço­cu­ğu­nu­zun günde 3 ana, 2 ara öğün ola­rak bes­len­me­si­ne dik­kat edin. Ço­cu­ğu­nu­zu kah­val­tı ya­pa­rak güne baş­la­ma­sı­nı sağ­la­yın. Ye­mek­ler­de iyot­lu tuz kul­la­na­rak, aşırı tuz tü­ke­ti­min­den ka­çı­nın. Ço­cu­ğu­nu­zun vü­cu­du­nun dü­zen­li ça­lış­ma­sı için günde 1-1,5 litre su tü­ket­me­si­ni sağ­la­yın. Bes­len­me çan­ta­sın­da; süt, ayran, meyve suyu, pey­nir, meyve, ekmek, taze sebze, meyve, haş­lan­mış yu­mur­ta, et, kek, ku­ra­bi­ye veya po­ğa­ça gibi yi­ye­cek­le­rin bu­lun­ma­sı­nı ter­cih edin.
Bes­len­me çan­ta­sı­nın te­miz­li­ği­ne önem verin. Ço­cu­ğu­nu­zu, açık­ta sa­tı­lan be­sin­ler ko­nu­sun­da uya­rın. Ço­cu­ğu­nu­zun şeker ve yağ içe­ri­ği yük­sek be­sin­ler ye­ri­ne besin de­ğe­ri yük­sek be­sin­le­ri ter­cih et­me­si­ni sağ­la­yın. Ço­cuk­la­rın okul­da da evde ol­du­ğu gibi el­le­ri­ni sık sık su ve sa­bun­la yı­ka­ma­la­rı sağ­lan­ma­lı. Sağ­lık­lı bes­len­mey­le bir­lik­te ço­cuk­la­rın ha­re­ket­li yaşam tar­zı­nı be­nim­se­me­le­ri ko­nu­sun­da yar­dım­cı olun.’’


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen