İlimizde Karantina Kurallarını İhlal Eden 24 Kişi Hakkında Yasal İşlem Yapıldı

İlimizde kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len HES Kodu de­ne­tim­le­rin­de, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­nı ihlal et­ti­ği tes­pit edi­len 24 kişi hak­la­rın­da ge­rek­li adli ve idari iş­lem­ler ya­pı­la­rak ka­ran­ti­na­ya alın­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
Rize il ge­ne­lin­de şeh­ri­mi­zin muh­te­lif yer­le­rin­de, kol­luk kuv­vet­le­ri­ne bağlı güven tim­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ya­pı­lan şok de­ne­tim­ler­de, 24 şah­sın ya­pı­lan HES kodu sor­gu­la­ma­la­rın­da ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­nı ihlal et­ti­ği tes­pit edil­miş­tir. Bu va­tan­daş­la­rı­mız hak­kın­da ge­rek­li adli ve idari iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sı­nın ar­dın­dan 112 ve fil­yas­yon ekip­le­ri­ne tes­lim edi­le­rek üc­ret­le­ri­ni ken­di­le­ri öde­mek üzere be­lir­le­nen yer­ler­de ka­ran­ti­na al­tı­na alın­mış­tır.
Top­lum sağ­lı­ğı­mı­zı ko­ru­ma adına de­ne­tim­le­ri­miz ar­ta­rak yoğun bir şe­kil­de de ka­rar­lı­lık­la devam ede­cek­tir. Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı bir kez daha aşı ol­ma­ya, maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uy­ma­ya davet edi­yo­ruz.


Haber Merkezi