HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEDİLER

Yayla yo­lun­da teh­li­ke­li kı­sım­lar ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le uyarı işa­ret­le­ri ko­yul­du. Yay­la­ya çıkan köy­lü­le­rin yap­tı­ğı bu ça­lış­ma tak­dir­le kar­şı­lan­dı.

İkiz­de­re’nin en ka­la­ba­lık ve büyük yay­la­sı olan,4 köy in­sa­nı­nın fay­da­lan­dı­ğı Çağ­ran­ka­yay yayla yo­lun­da bil­has­sa sisli ha­va­lar­da teh­li­ke arz eden gü­zer­gâh­ta Yayla he­ye­ti ola­rak ça­lış­ma yapan eki­bin ça­lış­ma­sı tak­dir­le kar­şı­lan­dı.
Çağ­ran­ka­ya kaf­ka­me yayla he­ye­ti ola­rak bir ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen heyet üyesi Hasan Kuy’ Çağ­ran­ka­ya yayla yo­lu­nun teh­li­ke­li olan bö­lüm­le­ri­ne sisli ha­va­da sü­rü­cü­le­ri uya­ran ve dik­kat çeken 30 ref­lek­tör yer­leş­tir­dik.
Yolda se­ya­hat eden sü­rü­cü­le­re yar­dım­cı olmak is­te­dik.
Yay­la­mı­za ilk kez ge­lecek sü­rü­cü­ler için çok ye­rin­de bir uy­gu­la­ma oldu.
Bu ça­lış­ma­mız ay­rı­ca far­kın­da­lık ol­ma­sı ba­kı­mın­dan önem­li bir ça­lış­ma oldu ’dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU