Çay ve Biz Karikatür Yarışması’nın kazananları açıklandı

Fın­dık­lı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Viçe Fest kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Çay ve Biz Ka­ri­ka­tür Ya­rış­ma­sı’nın ka­za­nan­la­rı açık­lan­dı. Ya­rış­ma­da Fah­ri­ye Çı­tak­lı 1’inci, Özcan Ça­lış­kan 2’nci ve Ömer Çam 3’üncü olur­ken, Meh­met Ata­mer, Musa Kek­lik ve Meh­met Zeber Man­si­yon ödülü aldı. 18 Yaş Altı Özen­dir­me Ödül­le­ri ka­za­nan­la­rı ise Ar­da­han Eröt­çü, Beren Kaya ve Nehir Özal­tan oldu.