Monthly Archives: Ağustos 2021

İlimizde Karantina Kurallarını İhlal Eden 24 Kişi Hakkında Yasal İşlem Yapıldı

İlimizde kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len HES Kodu de­ne­tim­le­rin­de, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­nı ihlal et­ti­ği tes­pit edi­len 24 kişi hak­la­rın­da ge­rek­li adli ve idari iş­lem­ler ya­pı­la­rak ka­ran­ti­na­ya alın­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
Rize il ge­ne­lin­de şeh­ri­mi­zin muh­te­lif yer­le­rin­de, kol­luk kuv­vet­le­ri­ne bağlı güven tim­le­ri­miz ta­ra­fın­dan ya­pı­lan şok de­ne­tim­ler­de, 24 şah­sın ya­pı­lan HES kodu sor­gu­la­ma­la­rın­da ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­nı ihlal et­ti­ği tes­pit edil­miş­tir. Bu va­tan­daş­la­rı­mız hak­kın­da ge­rek­li adli ve idari iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sı­nın ar­dın­dan 112 ve fil­yas­yon ekip­le­ri­ne tes­lim edi­le­rek üc­ret­le­ri­ni ken­di­le­ri öde­mek üzere be­lir­le­nen yer­ler­de ka­ran­ti­na al­tı­na alın­mış­tır.
Top­lum sağ­lı­ğı­mı­zı ko­ru­ma adına de­ne­tim­le­ri­miz ar­ta­rak yoğun bir şe­kil­de de ka­rar­lı­lık­la devam ede­cek­tir. Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı bir kez daha aşı ol­ma­ya, maske, me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uy­ma­ya davet edi­yo­ruz.


Haber Merkezi

Riskli binaların yıkımına başlandı

İli­miz­de geçen ay ya­şa­nan sel ve he­ye­lan­lar ne­de­niy­le hasar gören ve risk ta­şı­yan bi­na­la­rın yı­kı­mı­na baş­lan­dı.

İli­miz­de 14 ve 22 Tem­muz ta­rih­le­rin­de mer­ke­ze bağlı Mu­ra­di­ye Bel­de­si başta olmak üzere, Gü­ney­su ve Ça­ye­li il­çe­le­rin­de mey­da­na gelen şid­det­li yağış so­nu­cu olu­şan sel ve he­ye­lan­la­rın ar­dın­dan hasar gören bi­na­lar ile he­ye­lan riski al­tın­da­ki ya­pı­la­rın yı­kıl­ma­sı için baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar sür­dü­rü­lü­yor.
Böl­ge­de ger­çek­leş­ti­ri­len in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan mer­ke­ze bağlı Mu­ra­di­ye bel­de­si ile Gü­zel­yurt kö­yün­de­ki acil yıkım ka­ra­rı alı­nan risk­li 17 bi­na­nın yı­kı­mı­na baş­lan­dı.
Rize’deki sel ve he­ye­lan­la­rın ar­dın­dan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­ca 1217 bina ve 3 bin 98 ba­ğım­sız bö­lüm­de in­ce­le­me ya­pıl­mış, 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık ba­ğım­sız bölüm tes­pit edil­miş­ti.


Haber Merkezi

Uçuruma Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ardeşen’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, il­çe­ye bağlı Ye­ni­yol kö­yün­de mey­da­na geldi. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Tun­cay Es­ki­çı­rak yö­ne­ti­min­de­ki 53 FN 887 pla­ka­lı hafif ti­ca­ri araç, sü­rü­cü­sü­nün henüz bi­lin­me­yen ne­den­le di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu uçu­ru­ma yu­var­lan­dı. Çev­re­de­ki­ler ta­ra­fın­dan haber ve­ril­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne 112 acil ser­vis ekip­le­ri sevk edi­lir­ken, ka­za­da ya­ra­la­nan sü­rü­cü sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si’ne daha sonra Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne sevk edil­di.
Bu­ra­da te­da­vi al­tı­na alı­nan Es­ki­çı­rak ya­pı­lan bütün müda­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­zay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma sü­rü­yor.


Haber Merkezi

Çay ve Biz Karikatür Yarışması’nın kazananları açıklandı

Fın­dık­lı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Viçe Fest kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Çay ve Biz Ka­ri­ka­tür Ya­rış­ma­sı’nın ka­za­nan­la­rı açık­lan­dı. Ya­rış­ma­da Fah­ri­ye Çı­tak­lı 1’inci, Özcan Ça­lış­kan 2’nci ve Ömer Çam 3’üncü olur­ken, Meh­met Ata­mer, Musa Kek­lik ve Meh­met Zeber Man­si­yon ödülü aldı. 18 Yaş Altı Özen­dir­me Ödül­le­ri ka­za­nan­la­rı ise Ar­da­han Eröt­çü, Beren Kaya ve Nehir Özal­tan oldu.

HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEDİLER

Yayla yo­lun­da teh­li­ke­li kı­sım­lar ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le uyarı işa­ret­le­ri ko­yul­du. Yay­la­ya çıkan köy­lü­le­rin yap­tı­ğı bu ça­lış­ma tak­dir­le kar­şı­lan­dı.

İkiz­de­re’nin en ka­la­ba­lık ve büyük yay­la­sı olan,4 köy in­sa­nı­nın fay­da­lan­dı­ğı Çağ­ran­ka­yay yayla yo­lun­da bil­has­sa sisli ha­va­lar­da teh­li­ke arz eden gü­zer­gâh­ta Yayla he­ye­ti ola­rak ça­lış­ma yapan eki­bin ça­lış­ma­sı tak­dir­le kar­şı­lan­dı.
Çağ­ran­ka­ya kaf­ka­me yayla he­ye­ti ola­rak bir ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen heyet üyesi Hasan Kuy’ Çağ­ran­ka­ya yayla yo­lu­nun teh­li­ke­li olan bö­lüm­le­ri­ne sisli ha­va­da sü­rü­cü­le­ri uya­ran ve dik­kat çeken 30 ref­lek­tör yer­leş­tir­dik.
Yolda se­ya­hat eden sü­rü­cü­le­re yar­dım­cı olmak is­te­dik.
Yay­la­mı­za ilk kez ge­lecek sü­rü­cü­ler için çok ye­rin­de bir uy­gu­la­ma oldu.
Bu ça­lış­ma­mız ay­rı­ca far­kın­da­lık ol­ma­sı ba­kı­mın­dan önem­li bir ça­lış­ma oldu ’dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Okullar açılıyor! Çocuğunuzun bağışıklığını beslenme çantasıyla koruyun

Okul­lar 6 Eylül’de açı­lı­yor. Uz­man­lar sal­gın dö­ne­min­de ço­cuk­lar için bes­len­me­nin önem­li ol­du­ğu­nu ve hazır gı­da­lar­dan uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Dr.Öğr.Üyesi Aylin TÜRK­SE­VER TETİKER okul­la­rın açıl­ma­sıy­la ço­cuk­la­rın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin ko­run­ma­sı adına ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri an­lat­tı.

Dr.Öğr.Üyesi Aylin Türk­se­ver Te­ti­ker“ Sağ­lık­lı, ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me tüm yaş grup­la­rın­da ol­du­ğu gibi özel­lik­le ço­cuk­lar için daha da önem­li­dir. Hızlı bü­yü­me ve ge­liş­me se­be­biy­le okul çağı ço­cuk­la­rı­nın pek çok besin öğe­si­ne olan ih­ti­ya­cı tüm dö­nem­le­ri­ne oran­la daha faz­la­dır. Bu dö­nem­de ka­zan­dık­la­rı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı yaşam boyu sü­re­cek­tir.
Sü­rek­li bü­yü­me ge­liş­me sü­re­cin­de olan ço­cuk­lar, bes­len­me ye­ter­siz­lik­le­rin­den en çok et­ki­len­mek­te­dir­ler. Ço­cuk­luk dö­ne­min­de edi­ni­len yan­lış bes­len­me alış­kan­lık­la­rı kalp has­ta­lık­la­rı, di­ya­bet, obe­zi­te, diş çü­rük­le­ri gibi has­ta­lık­lar için temel risk fak­tö­rü oluş­tur­mak­ta­dır. Bu durum öğ­ren­ci­le­rin öğ­ren­me ka­pa­si­te­si­ni ve al­gı­la­ma per­for­man­sı­nı, iler­le­yen dö­nem­ler­de ise yaşam ka­li­te­si­ni olum­suz yönde et­ki­le­mek­te­dir. Ço­cuk­la­ra sağ­lık­lı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ka­zan­dı­ra­rak iler­le­yen yaş­lar­da be­den­sel ve zi­hin­sel ge­li­şim­le­ri­ni en iyi şe­kil­de ta­mam­la­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­bi­li­riz. Sağ­lık­lı bes­len­mey­le bir­lik­te ço­cuk­la­rın ha­re­ket­li bir yaşam tar­zı­nı be­nim­se­me­le­ri de sos­yal, zi­hin­sel ve be­den­sel ge­li­şim­le­ri­ne önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tır’’ diye ko­nuş­tu.
“ÇO­ÇUK­LA­RIN BES­LEN­ME ÇAN­TA­LA­RIN­DA NE­RE­DE ÜRETİLDİĞİ BELLİ OLAN GI­DA­LAR OL­MA­LI”
‘’Ana öğün­ler­de 4 temel besin gru­bu­nun (süt ve süt ürün­le­ri, et-yu­mur­ta-ku­ru bak­la­gil­ler, sebze -mey­ve, ek­mek-ta­hıl­lar) her bi­rin­den bir besin bu­lun­du­ğun­da, besin öğe­le­ri, vü­cut­ta­ki gö­rev­le­rini daha iyi ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lir­ler’’ diyen İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Dr.Öğr.Üyesi Aylin Türk­se­ver Te­ti­ker, ‘’Ço­cuk­lar kah­val­tı­da den­ge­li bes­len­me­li ve eğer okul­da yemek ve­ril­mi­yor­sa yan­la­rı­na bes­len­me çan­ta­la­rı­nı al­ma­lı­lar. Bes­len­me çan­ta­sı­nın için­de süt, mev­sim mey­ve­si, ceviz, fın­dık gibi ku­ru­ye­miş­ler, ev ya­pı­mı po­ğa­ça veya kek bu­lun­ma­lı.
Ço­cuk­lar okul bah­çe­sin­den çık­tık­la­rın­da çev­re­de­ki ham­bur­ger­ci, dö­ner­ci veya açık­ta sa­tı­lan gı­da­la­ra yö­nel­mek­te­dir­ler. Bunu ön­le­ye­bil­me­nin en doğru yolu temiz ve sağ­lık­lı gı­da­lar­dan olu­şan bir bes­len­me çan­ta­sı­nın ha­zır­lan­ma­sı­dır.
Okul ça­ğın­da­ki ço­cu­ğun bes­len­me­sin­de hij­ye­nik ve ne­re­de üre­til­di­ği belli olan gı­da­lar bu­lun­ma­lı­dır’’ dedi.
‘’SAL­GI­NA KARŞI ÇO­CU­ĞU­NU­ZUN BA­ĞI­ŞIK­LI­ĞI­NI GÜÇ­LENDİRMEK İÇİN BUN­LA­RA DİKKAT EDİN’’
Dr.Öğr.Üyesi Aylin Türk­se­ver Te­ti­ker, aile­le­re sal­gı­na karşı ço­cuk­la­rı­nın ba­ğı­şık­lık­la­rı­nı güç­len­dir­me­le­ri için öne­ri­ler­de bu­lun­du. Te­ti­ke­rin öne­ri­le­ri ise şöyle: ’’Ço­cu­ğu­nu­zun günde 3 ana, 2 ara öğün ola­rak bes­len­me­si­ne dik­kat edin. Ço­cu­ğu­nu­zu kah­val­tı ya­pa­rak güne baş­la­ma­sı­nı sağ­la­yın. Ye­mek­ler­de iyot­lu tuz kul­la­na­rak, aşırı tuz tü­ke­ti­min­den ka­çı­nın. Ço­cu­ğu­nu­zun vü­cu­du­nun dü­zen­li ça­lış­ma­sı için günde 1-1,5 litre su tü­ket­me­si­ni sağ­la­yın. Bes­len­me çan­ta­sın­da; süt, ayran, meyve suyu, pey­nir, meyve, ekmek, taze sebze, meyve, haş­lan­mış yu­mur­ta, et, kek, ku­ra­bi­ye veya po­ğa­ça gibi yi­ye­cek­le­rin bu­lun­ma­sı­nı ter­cih edin.
Bes­len­me çan­ta­sı­nın te­miz­li­ği­ne önem verin. Ço­cu­ğu­nu­zu, açık­ta sa­tı­lan be­sin­ler ko­nu­sun­da uya­rın. Ço­cu­ğu­nu­zun şeker ve yağ içe­ri­ği yük­sek be­sin­ler ye­ri­ne besin de­ğe­ri yük­sek be­sin­le­ri ter­cih et­me­si­ni sağ­la­yın. Ço­cuk­la­rın okul­da da evde ol­du­ğu gibi el­le­ri­ni sık sık su ve sa­bun­la yı­ka­ma­la­rı sağ­lan­ma­lı. Sağ­lık­lı bes­len­mey­le bir­lik­te ço­cuk­la­rın ha­re­ket­li yaşam tar­zı­nı be­nim­se­me­le­ri ko­nu­sun­da yar­dım­cı olun.’’


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen

BATILILAR VE İSLAM DİNİMİZ

Gay­ri­müs­lim ol­duk­la­rı halde, Müs­lü­man­lı­ğa fa­na­tik olan bazı meş­hur kim­se­le­rin İsla­mi­yet ile ala­ka­lı dü­şün­ce­le­ri­ni özet­le­mek ge­re­kir­se nak­le­di­yo­ruz.
Müs­lü­man ol­ma­dık­la­rı halde, ha­ki­ki Müs­lü­man­la­rı görüp, İsla­mi­yet’i araş­tı­ran­lar ara­sın­da, İslâ­mi­yet ve Müs­lü­man­lar hak­kın­da olum­lu şey­ler söy­le­yen veya ya­zan­lar var­dır.
Bun­lar­dan; İtal­yan asıl­lı Fran­sız dev­let adamı Henri A. Ubi­ci­ni, se­ne­ler­ce Tür­ki­ye’de kal­mış olup, 1851’de Paris’te ya­yın­la­nan La Tu­r­qu­ie Ac­tu­el­le, (Bu­gün­kü Tür­ki­ye) ese­rin­de, İslâm dini hak­kın­da şöyle de­mek­te­dir:
“İslâm dini, in­san­la­ra şef­kat ve idrak em­re­der. Av­ru­pa’nın din­siz diye si­ne­sin­den at­tı­ğı baht­sız in­san­lar, pa­di­şa­hın mi­sa­fi­ri ol­du­lar ve Müs­lü­man Türk dün­ya­sın­da, va­tan­la­rın­da mah­rum ol­duk­la­rı hür­ri­yet ve em­ni­yet için­de ya­şa­dı­lar. Bütün din men­sup­la­rı, bu­ra­da aynı ada­le­ti ve şef­ka­ti gör­dü­ler. Türk­le­re ve Müs­lü­man­la­ra bar­bar diyen Av­ru­pa­lı, on­lar­dan mi­sa­fir­per­ver­lik ve in­san­lık dersi aldı…
On al­tın­cı asır­da ya­şa­mış olan bir yazar; “Ne ga­rip­tir, ben İslâm mem­le­ket­le­ri­ni gez­dim. Bar­bar de­di­ği­miz Müs­lü­man­la­rın şe­hir­le­rin­de ne kaba kuv­vet, ne de ci­na­yet gör­düm. Her­ke­sin hak­kı­na saygı gös­te­ri­yor­lar. Ga­rip­le­re yar­dım­cı olu­yor­lar. Büyük küçük, Hı­ris­ti­yan, Ya­hu­di veya Müs­lü­man, hatta iman­sız, müş­rik olsun, aynı ada­le­ti ve mer­ha­me­ti bu­lu­yor…” de­mek­te­dir.
Ubi­ci­ni ki­ta­bı­nın başka bir ye­rin­de şun­la­rı yaz­mak­ta­dır:
“İstan­bul’da, Müs­lü­man­la­rın otur­du­ğu İstan­bul kıs­mın­da se­ne­de ancak bir, iki polis va­ka­sı mey­da­na gel­mek­te­dir.
Hâl­bu­ki Hı­ris­ti­yan­la­rın otur­du­ğu Pera, Be­yoğ­lu kıs­mın­da, her gün yüz­ler­ce hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık ve ci­na­yet va­ka­la­rı zuhur et­mek­te, in­san­lar bir­bi­ri­ni do­lan­dır­mak­ta, bir­bi­ri­ni öl­dür­mek­te ve bu­ra­sı Av­ru­pa’nın büyük şe­hir­le­ri gibi, bir ba­tak­ha­ne şek­li­ne gir­mek­te­dir.
İstan­bul kıs­mın­da yüz bin­ler­ce Müs­lü­man sulh ve sü­kû­net için­de na­mu­su ile ya­şar­ken, Pera’da bu­lu­nan tah­mi­nen 30.000 Hı­ris­ti­yan, bütün dün­ya­ya bir na­mus­suz­luk, if­fet­siz­lik ve ser­se­ri­lik nu­mu­ne­si ol­mak­ta­dır.
Pera için İtal­yan­lar; ‘Pera, dei su­li­ra­ti il nido=Pera, ser­se­ri­ler ya­ta­ğı’ adlı bir şarkı yap­mış­lar ve bu şarkı ora­da­ki­le­rin ağ­zın­dan düş­mez ol­muş­tur.” Kay­nak: İla­hi­yat­çı yazar Osman Ünlü

Rize’de Büyük bir Afet ve Facia Görmek İstemiyorsak Bütün Derelerin Üzeri Açılmalıdır

Rize mer­kez­de 24 Eylül 2011 yı­lın­da et­ki­li olan ve Dal­yan de­re­si­nin taş­ma­sı so­nu­cu kent mer­ke­zi sular al­tın­da ka­lır­ken, şid­det­li yağ­mur son­ra­sı mey­da­na gelen ve 1 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği sel fe­la­ke­tin­de yak­la­şık dö­ne­min pa­ra­sıy­la 30 Mil­yon lira maddi zarar mey­da­na ge­lir­ken, şehir için­de­ki bal­çık çamur 1 ayda te­miz­le­miş­ti

Rize mer­kez­de 24 Eylül 2011 yı­lın­da et­ki­li olan ve Dal­yan de­re­si­nin taş­ma­sı so­nu­cu kent mer­ke­zi sular al­tın­da ka­lır­ken, şid­det­li yağ­mur son­ra­sı mey­da­na gelen ve 1 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği sel fe­la­ke­tin­de yak­la­şık dö­ne­min pa­ra­sıy­la 30 Mil­yon lira maddi zarar mey­da­na ge­lir­ken, şehir için­de­ki bal­çık çamur 1 ayda te­miz­le­miş­ti.

Aynı se­nar­yo 2019 yı­lın­da yine tek­rar­lan­mış, başta ku­yum­cu­lar so­ka­ğı olmak üzere Rize’deki cad­de­ler adeta açık bir ha­vu­za dön­müş­tü !..
Yine ön­ce­ki gün mey­da­na gelen aşırı ya­ğış­lar se­be­biy­le Rize’de bir­çok iş­ye­ri sular al­tın­da ka­lır­ken, Rize Gül­ba­har Ma­hal­le­si’ndeki Dağ­di­bi yolu adeta bir çamur ha­vu­zu­na dö­ne­rek yol bir gün ula­şı­ma ka­pan­mış­tı. Yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­la­ra göre Rize mer­kez­den geçip de­ni­ze dö­kü­len yak­la­şık 17 -18 tane irili ufak­lı dere mev­cut­tur. Bu de­re­ler­den De­ğir­men­de­re’nin üstü bir ön­ce­ki dönem Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan Baş­kan Reşat Kasap dö­ne­min­de üstü açı­lıp güzel bir gö­rü­nü­me ka­vu­şup, hatta An­ka­ra’da ödüle bile layık gö­rül­müş­tü!. Aynı şe­kilde Müftü Ma­hal­le­si’ndeki Dere ya­ta­ğa­nın­da üzeri açı­lıp as­lı­na uygun şe­kil­de ya­pıl­mış­tı. Yine Gül­ba­har ma­hal­le­sin­de Ca­mi­inin hemen karşı­sın­da DSİ ta­ra­fın­dan dere ıslah ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak ,üzeri açıl­mak şar­tıy­la, yu­ka­rı­dan ge­le­bi­lecek sel ve he­ye­lan teh­li­ke­le­ri­ne karşı önlem alın­ma­sı ma­hal­le adına güzel bir ça­lış­ma. Ancak Rize’de özel­lik­le dere ya­tak­la­rı­nın üzeri o kadar büyük bir ranta dö­nüş­tü ki, bı­ra­kın dere ya­tak­la­rı­nın üze­ri­ni aç­ma­yı, hatta Rize li­ma­nı­nın kar­şı­sın­da nor­mal dere ya­ta­ğı­nın akışı de­ğiş­ti­ri­le­rek, bütün ma­hal­le­nin karşı çık­ma­sı­na rağ­men, üze­ri­ne bir AVM ya­pı­la­rak adeta sel fe­la­ke­ti­ne da­ve­ti­ye çı­kar­tı­la­rak büyük bir skan­da­la imza atıl­mış­tır!! Olay mah­ke­me­ye ta­şın­mış olup süreç halen devam et­mek­te­dir. Şayet Rize’de işgal edi­lip ranta çev­ri­len ve üzer­le­ri­ne ev iş­ye­ri AVM ya­pı­lan tüm dere ya­tak­la­rı ıslah edil­mez­se Rize için çok daha büyük fe­la­ket bizi bek­li­yor ! Rize’yi yö­ne­ten­ler, hiç kim­se­nin et­ki­si te­si­ri al­tın­da kal­ma­dan, Rize’yi dü­şü­nü­yor­lar­sa, Rize mer­kez­de kent­sel dö­nü­şüm­le bir­lik­te bütün dere ya­tak­la­rı ıslah edil­me­li iş­gal­den kur­ta­rıl­ma­lı­dır !.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

YİNE FİYASKO YİNE HAYAL KIRIKLIĞI

 1. Dönem Toplu Söz­leş­me­si ni­ha­ye­te erdi.
  2022 için %12, 2023 için %14 ücret ar­tı­şı, enf­las­yon farkı ve 400 TL Toplu Söz­leş­me ik­ra­mi­ye­si be­lir­len­di.
  Bir kaç hu­sus­ta ka­na­ati­mi siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum:
  1)Ta­lep­le­rin or­tak­laş­tı­rıl­ma­sı hu­su­su Tür­ki­ye Kamu Sen’in yet­ki­li ol­du­ğu dö­nem­ler­de uy­gu­la­dı­ğı bir usül, yet­ki­yi kay­bet­tik­ten sonra da Memur Sen’e yap­tı­ğı çağ­rı­dır. Do­la­yı­sıy­la bu dönem için Memur Sen’in bu yön­de­ki tek­li­fi­ne hayır de­me­miz söz­ko­nu­su ola­ma­ya­cak­tı. Ni­te­kim çağ­rı­ya olum­lu ce­va­bı­mız­dan sonra 51 mad­de­de ortak talep or­ta­ya koy­duk. Bun­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da ta­ma­mı­nın Tür­ki­ye Kamu Sen’in id­di­ala­rı ve kamu ça­lı­şan­la­rı­nın bek­len­ti­le­ri­ni kar­şı­la­yan ta­lep­ler ol­du­ğu gö­rü­le­cek­tir.
  Do­la­yı­sıy­la “Memur Sen ile ortak ta­lep­le ma­sa­ya otur­mak doğru ol­ma­dı” ya da “Memur Senle ortak tek­lif­le­ri­miz tepki top­lu­yor” eleş­ti­ri­le­ri­nin ge­çer­ler­li­li­ği yok­tur. 51 mad­de­nin han­gi­si­nin ça­lı­şan­lar­da kar­şı­lı­ğı yok­tur ki tepki oluş­tur­sun. Bu tek­lif­le­rin her bi­ri­si yük­sek sesle sa­hip­len­di­ği­miz ve yıl­lar­dır gün­de­me ge­tir­di­ği­miz kendi ta­lep­le­ri­miz­dir.
  Aksi bir durum Tür­ki­ye Ka­mu­Sen’in kendi id­di­ala­rı ve çağ­rı­la­rıy­la çe­liş­me­si an­la­mı­na ge­lir­di.
  2) Bir kısım çev­re­ler­ler­ce 400 TL Toplu Söz­leş­me ik­ra­mi­ye­si üze­rin­den ge­ti­ri­len eleş­ti­ri­le­rin hiç­bir kıy­me­ti yok­tur ve cid­di­ye dahi alın­ma­ma­lı­dır. Sen­di­kal mü­ca­de­le­nin ta­bi­atı ge­re­ği sen­di­ka­lı ça­lı­şan­la­ra ilave ka­za­nım­lar elde edil­me­si doğal ve hatta elzem bir du­rum­dur. Kaldı ki, TKS ola­rak ma­sa­ya ta­şı­dı­ğı­mız ta­lep­ler­den bi­ri­si de 2022 için bu ik­ra­mi­ye­nin 449 TL ol­ma­sı idi. Kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın ki, toplu söz­leş­me ik­ra­mi­ye­sin­de­ki bu artış, kamu ça­lı­şan­la­rı­nın ör­güt­len­me­si­ne çok olum­lu katkı sağ­la­ya­cak­tır. Hali ha­zır­da bazı sen­di­ka­la­rın ve sen­di­ka­sız­la­rın buna dair eleş­ti­ri­le­ri­ni de­ğer­len­dir­me­ye bile almak ge­rek­siz­dir.
  3)Dün gece geç sa­at­le­re kadar Ba­kan­lık­ta gö­rüş­me­ler devam etmiş Genel Baş­ka­nı­mız Önder Kah­ve­ci özel­lik­le refah payı ve­ril­me­si­nin kır­mı­zı çiz­gi­miz ol­du­ğu­nu, ancak bu şart­la mu­ta­ba­ka­ta rıza gös­te­re­ce­ği­mi­zi ifade et­miş­tir. Çünkü % 1 dahi olsa refah payı alın­mış ol­ma­sı demek, her ha­lü­kar­da enf­las­yo­nun üze­rin­de ücret ar­tı­şı an­la­mı­na gel­mek­te­dir.
  Ki, bu da TKS’nin “Enf­las­yon kadar zam, sıfır zam de­mek­tir” id­di­asıy­la uyum­lu bir ge­liş­me ola­cak­tı. Ancak gece sayın Bakan ta­ra­fın­dan makul kar­şı­la­nan bu ta­le­bi­miz bugün Ma­li­ye’nin di­ren­ciy­le kar­şı­lık bul­ma­mış­tır. Ni­te­kim bugün bu ge­rek­çe­den do­la­yı son otu­ru­ma iş­ti­rak edil­me­miş­tir. Ka­mu­oyu­na bu­gün­kü top­lan­tı­nın 14.30 da ya­pı­la­ca­ğı du­yu­rul­muş ancak iki defa ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ten sonra ancak 16.00’da açık­la­ma ya­pıl­mış­tır. Bu ge­cik­me­nin ne­de­ni de TKS’nin ıs­rar­la ma­sa­ya davet edil­me­si­dir. Ancak sey­ya­nen artış ve refah payı ko­nu­sun­da olum­lu ge­liş­me ol­ma­dı­ğı için ta­ra­fı­mız­ca davet red­de­dil­miş­tir.
  4) Toplu Söz­leş­me sü­re­ci­nin ha­zır­lık aşa­ma­sı ve devam eden gö­rüş­me­ler­de TKS hak­kıy­la sü­re­ci yü­rüt­müş­tür. Sen­di­ka­mız, Memur Sen’in türlü be­ce­rik­siz­lik ve iş bil­mez­lik­le­ri­ne rağ­men yet­ki­li sen­di­kay­mış­ça­sı­na ça­lış­ma­la­rı yön­len­dir­miş ve yö­net­miş­tir. Sa­de­ce kamu iş­ve­re­ni değil yet­ki­li sen­di­ka­nın tem­sil­ci­le­ri dahi TKS’nin bi­ri­kim ve ka­bi­li­ye­ti­ni tak­dir ede­rek fay­da­lan­mış­lar­dır. Bir kısım çev­re­le­rin ma­ni­pü­la­tif pro­pa­gan­da ve sal­dı­rı­la­rı­na iti­bar et­me­mek la­zım­dır. TKS ola­rak ekşi ye­me­dik ki, kar­nı­mız ağ­rı­sın. Sü­re­cin ba­şın­dan bu güne kadar kamu ça­lı­şan­la­rı­nın hak­kı­nı di­bi­ne kadar sahip çık­tık. Onur­lu du­ru­şu­mu­zu her saf­ha­da ser­gi­le­dik. Geç­miş yıl­lar­da­ki tüm Toplu Gö­rüş­me/Toplu Söz­leş­me­ler­de ol­du­ğu gibi son güne kadar pa­zar­lık ma­sa­sı­nın im­kan­la­rı­nı kul­lan­dık. Son düz­lük­te de bek­len­ti­le­ri­miz kar­şı­lık bul­ma­dı­ğı için mu­ta­ba­kat top­lan­tı­sı­na iş­ti­rak et­me­dik.
  5) Memur Sen’in yap­mış ol­du­ğu geç­miş 5 toplu söz­leş­mey­le mu­ka­ye­se edil­di­ğin­de, bu son sü­reç­te; gö­rüş­me­ler bo­yun­ca kamu ça­lı­şan­la­rı­nın bek­len­ti­le­ri mü­za­ke­re edi­le­bil­miş­se, toplu söz­leş­me ik­ra­mi­ye­sin­de kayda değer artış sağ­lan­mış­sa, ek gös­ter­ge ve söz­leş­me­li­ler ko­nu­sun­da süreç baş­la­tıl­mış ise ve (bize göre ye­ter­siz ol­mak­la bir­lik­te) memur senin 3,5’lara imza at­tı­ğı dö­nem­le­re göre bariz bir ar­tış­la zam tek­lif edil­miş­se; bun­lar ta­ma­men TKS’nin irade des­te­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.
  Memur Sen, TKS gibi, refah payı ve sey­ya­nen artış ko­nu­sun­da taviz ver­me­se ve di­ra­yet­li duruş ser­gi­le­sey­di, belki de Hü­kü­met bu iki ko­nu­da da po­zis­yo­nu­nu de­ğiş­ti­re­cek­ti. Ancak ma­ale­sef sen­di­kal ka­lib­re­le­ri bu ka­dar­mış!
  Bu fo­toğ­ra­fın, önü­müz­de­ki sü­reç­te kamu ça­lı­şan­la­rı­na iyi an­la­tıl­ma­sı la­zım­dır. Me­mur­la­rı­mız, yet­ki­li ol­ma­dı­ğı halde TKS’nin irade des­te­ğiy­le bile bazı şey­le­rin de­ği­şe­bil­di­ği bir du­rum­da, yet­ki­nin ehil el­le­re ve­ril­di­ğin­de neler ka­za­nı­la­bi­le­ce­ği­ni gö­re­bil­me­li­dir­ler.
  6)Bugün ya­pı­lan açık­la­ma ilk de­ğer­len­dir­me­dir. İlk de­ğer­len­dir­me­miz­de bir kısım adım­la­rı olum­lu bul­mak­la bir­lik­te ücret ar­tı­şı (refah payı ve sey­ya­nen artış ol­ma­ma­sı iti­ba­riy­le), vergi di­li­mi, yar­dım­cı hiz­met­li­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­me­si gibi ek­sik­ler­den do­la­yı Toplu Söz­leş­me­nin ye­ter­siz­li­ği­ni ve ta­ra­fı­mız­dan kabul edil­me­di­ği­ni ka­mu­oyu ile pay­laş­tık. Ve özel­lik­le, ka­yıp­la­rı­mı­zın te­la­fi­si ama­cıy­la sey­ya­nen artış ta­le­bi­mi­zi gün­dem­de tu­ta­ca­ğı­mı­zı da ifade ettik.
  Önü­müz­de­ki sü­reç­te yü­rü­te­ce­ği­miz eylem ve et­kin­lik­le­ri tabii ki plan­la­ya­ca­ğız ve fakat özel­lik­le Memur Sen’in 51 madde içe­ri­sin­de­ki me­mu­run kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­ne rağ­men tek­li­fe evet demiş ol­ma­sı­nı kamu ça­lı­şan­la­rı­na gös­te­re­ce­ğiz.
  Bi­ri­le­ri­nin sen­di­kal ve si­ya­sal ma­ni­pü­las­yon­la­rı is­ti­ka­me­ti­mi­ze yön ve­re­mez, mo­ti­vas­yo­nu­mu­zu et­ki­le­ye­mez. Sanki ge­ti­ri­len tek­li­fi kabul et­mi­şiz ya da rıza gös­ter­mi­şiz gibi, bi­ri­le­ri­nin olu­şan tep­ki­le­ri sen­di­ka­mı­za yö­nelt­me­si­ne mü­sa­ade et­me­me­li­yiz.
  Gelen eleş­ti­ri­le­re di­ra­yet­le ve ka­rar­lı­lık­la cevap ver­me­li, sen­di­ka­mı­zın du­ru­şu­nu net şe­kil­de ifade et­me­li­yiz. Bu taz­yik­ler kar­şı­sın­da kendi du­ru­şu­mu­zu sor­gu­lar­ca­sı­na mah­cup ve düşük tonla kar­şı­lık ve­ri­yor ol­ma­mız sal­dı­ran­la­rın ni­ye­ti­ne hiz­met ede­cek­tir. TKS ola­rak müs­te­ri­hiz, ba­şı­mız dik, al­nı­mız açık. Yan­lış yap­ma­dık, kamu ça­lı­şan­la­rı­nın ver­di­ği gücü peş­keş çek­me­dik, bek­len­ti­le­ri­ne sır­tı­mı­zı dön­me­dik.
  Se­lam­la­rım­la…