“Düzgün dişler, ağız sağlığı ve beslenme için çok önemli”

Diş he­ki­mi ve or­to­don­ti uz­ma­nı Prof. Dr. Sabri İlhan Ra­moğ­lu, düz­gün ola­rak di­zil­miş diş­le­rin hem ağız sağ­lı­ğı hem de sağ­lık­lı bes­len­me için büyük önem arz et­ti­ği­ni söy­le­di. Ra­moğ­lu, ağız sağ­lı­ğı ile fi­zik­sel sağ­lık ara­sın­da il­ginç bir iliş­ki ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ağız sağ­lı­ğı iyi ise vü­cu­dun sağ­lık­lı kalma ola­sı­lı­ğı artar.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Prof. Dr. Sabri İlhan Ra­moğ­lu, or­to­don­ti ala­nın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ile ta­nı­nı­yor. Aka­de­mik, bi­lim­sel ve kli­nik an­lam­da or­to­don­ti ala­nın­da uz­man­la­şan diş he­ki­mi Ra­moğ­lu, düz­gün di­zil­miş diş­le­rin öne­mi­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler yaptı.
Düz­gün sı­ra­lı diş­le­re sahip olan in­san­la­rın ken­di­le­ri­ni her zaman iyi his­set­ti­ği­ni ve her in­sa­nın düz­gün diş­le­re ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu vur­gu­la­yan de­ne­yim­li diş he­ki­mi, “Düz­gün diş­ler, ağız sağ­lı­ğı açı­sın­dan son de­re­ce önem­li­dir. Çünkü diş­ler; ko­nuş­ma­dan gül­me­ye, bes­len­me­den es­te­ti­ğe kadar bir­çok fak­tör­de bi­rin­cil rol oy­nu­yor. Bu açı­dan düz­gün diş­ler, sa­de­ce koz­me­tik bir ge­rek­li­lik de­ğil­dir. Bu­nun­la bir­lik­te düz­gün diş­le­ri ve güzel gü­lüm­se­me­si olan in­san­la­rın öz­gü­ven­le­ri­nin daha yük­sek ol­du­ğu­nu ve sos­yal ha­yat­ta daha çok önp­lan­da­dır­lar. Yan­lış di­zil­miş, ya da iyi ka­pan­ma­yan diş­ler, ağız sağ­lı­ğı­nı­za zarar ve­re­bi­lir. Ay­rı­ca, genel vücut sağ­lı­ğı için de po­tan­si­yel ola­rak risk­ler ta­şı­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Düz­gün diş­ler, sağ­lık­lı ağız an­la­mı­na gelir”
Prof. Dr. Sabri İlhan Ra­moğ­lu, düz­gün diş­le­rin bir­çok açı­dan fay­da­la­rı ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı; “Güzel bir gülüş, diş­le­rin düz­gün ol­ma­sı ile bağ­lan­tı­lı­dır. Ay­rı­ca, düz­gün sı­ra­lan­mış diş­ler, sağ­lık­lı diş­ler ve iyi bir ağız sağ­lı­ğı an­la­mı­na gelir. Sı­ra­lı ol­ma­yan diş­le­ri te­miz­le­mek zor­dur. Küçük yi­yecek par­ça­cık­la­rı yer­le­rin­den kay­mış diş­le­rin ara­sı­na sı­kı­şa­bi­lir ve bun­la­rı diş ipi veya fır­ça­la­ma gibi uy­gu­la­ma­lar­la te­miz­le­mek bazen müm­kün ol­ma­ya­bi­lir. Ay­rı­ca, düz­gün diş­ler daha iyi bes­len­me­ye de yar­dım­cı olur. Çünkü düz diş­ler ile yi­ye­cek­le­ri daha iyi çiğ­ne­mek müm­kün ola­bi­le­cek­tir. Böy­le­ce mi­de­nin üs­tü­ne düşen yük azal­tıl­mış olup, sin di­rim sis­te­mi ko­ru­na­cak ve öğün­le­rin vü­cu­da fay­da­la­rı da ko­run­muş olur.”
“Çar­pık diş­ler, diş et­le­ri­ni de riske atar”
Diş ve ağız sağ­lı­ğı­nın, vücut sağ­lı­ğı için de önem­li bir kri­ter ol­du­ğu­na vurgu yapan or­to­don­ti uz­ma­nı Ra­moğ­lu, şu de­ğer­len­dir­me­le­ri yaptı;
“Ağız sağ­lı­ğı ile fi­zik­sel sağ­lık ara­sın­da çok il­ginç bir iliş­ki var­dır.
Ör­ne­ğin; baş ağ­rı­sı gibi bazı so­run­lar, ağız sağ­lı­ğı­nın kötü ol­ma­sı ile bağ­lan­tı­lı ola­bil­mek­te­dir. Ağız sağ­lı­ğı iyi ise, vü­cu­dun da sağ­lık­lı kalma ola­sı­lı­ğı artar. Çünkü düz­gün diş­ler­le daha ve­rim­li bes­len­mek müm­kün ola­bi­lir. Çar­pık diş­ler, diş et­le­ri­ni ve çevre kemik do­ku­nun sağ­lı­ğı­nı da riske atar.
Ağız sağ­lı­ğı­nın bo­zul­ma­sı; diş et­le­rin­de risk do­ğu­rur, diş eti ka­na­ma­sı veya çe­kil­me­si or­ta­ya çı­ka­bi­lir ve bu süreç dişin kay­be­dil­me­siy­le so­nuç­la­na­bi­lir.
Ay­rı­ca ağzı sağ­lı­ğı­nın idame et­ti­ri­le­me­me­si ve ye­ter­siz ağız hij­ye­ni diş çü­rük­le­ri­ne de kapı ara­la­ya­cak­tır. Bun­lar hep ağız sağ­lı­ğı­nın kötü ol­ma­sı­nın semp­tom­la­rı ya da so­nuç­la­rı­dır.”
“Or­to­don­ti­de doğru diş he­ki­mi seç­mek önem­li­dir”
Tec­rü­be­li or­to­don­ti uz­ma­nı Prof. Dr. Ra­moğ­lu, ge­li­şen tek­no­lo­ji­ye pa­ra­lel ola­rak çar­pık diş­le­ri düz­gün­leş­tir­me pro­se­dür­le­ri­nin ve se­çe­nek­le­ri­nin de art­tı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, “Or­to­don­tist­ler diş­le­ri dü­zelt­mek için diş tel­le­ri ve plak­lar gibi çe­şit­li apa­rey­ler kul­la­nır. Her metot her hasta için uygun ol­ma­ya­bi­lir. Diş tel­le­ri, ge­le­nek­sel bir yön­tem­dir. Buna al­ter­na­tif ola­rak gö­rün­mez hi­za­la­yı­cı­lar var­dır. Bu şef­faf plak­lar, bra­ket­le­rin gö­rün­me­sin­den en­di­şe eden özel­lik­le eriş­kin has­ta­lar için ideal bir se­çe­nek­tir. Ancak artan kon­for ta­le­bi ile genç has­ta­lar­da da bu şef­faf plak­la­ra rağ­bet art­mış­tır. Ciddi diş di­zi­li­mi so­run­la­rı­na çe­ne­ler arası iliş­ki prob­lem­le­ri de ek­le­nin­ce or­to­don­tis­tin kar­ma­şık bir te­da­vi planı ge­liş­tir­me­si ge­re­ke­bi­lir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ra­moğ­lu, diş­le­ri dü­zelt­me­nin bazen yıl­lar ala­bil­di­ği­ni be­lir­te­rek, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı; “Bu yüz­den or­to­don­ti­de doğru bir he­ki­mi seç­mek çok önem­li­dir. Özel­lik­le or­to­don­ti ala­nın­da aka­de­mik ve kli­nik dü­zey­de yet­kin­lik aran­ma­lı­dır. Bu ko­nu­da uz­man­laş­mış ki­şi­ler­den alı­nan or­to­don­ti hiz­me­ti ile, ağız sağ­lı­ğı iyi­leş­ti­ri­le­bi­lir ve özel­leş­ti­ril­miş plan ile ki­şi­nin bek­len­ti­le­ri­ne uygun diş di­zi­li­mi sağ­la­na­rak has­ta­ya güzel bir gülüş ve yüz es­te­ti­ği ka­zan­dı­rı­la­bi­lir.”


Ha­ber-Fo­to: Burak CELEP