ÇAYKURSPOR’LU MİNİK GÜREŞCİLER GELECEK VAAT EDİYOR

Ata sporu Gre­ko-Ro­men gü­reş­te Tür­ki­ye’nin en güçlü alt­ya­pı­sı­na sahip olan Çay­kurs­por Güreş Ku­lü­bü, Rize Mer­kez En­gin­de­re Çay­kur Ana­ta­mır Fab­ri­ka­sı ya­nın­da bu­lu­nan, Çay­kurs­por Güreş Te­sis­le­ri Spor Sa­lo­nu’nda ge­le­ce­ğin şam­pi­yon­la­rı­nı çı­kar­mak için Alta ya­pı­dan 35 Minik gü­reş­çi­si­ne haf­ta­da 3 gün eği­tim ver­me­ye devam edi­yor.

Çay­kurs­por Ku­lü­bü, Rize ilin­de Türk Gü­re­şi­ne yıl­lar önce ka­zan­dır­mış ol­du­ğu Olim­pi­yat ve Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu çı­ka­ra­ma ba­şa­rı­la­rıy­la ta­ri­he geç­miş olan, Çay­kurs­por Gre­kor-Ro­men Güreş Ku­lü­bün­de bun­dan son­ra­da Türk gü­re­şin­de ge­le­ce­ği Dünya, Olim­pi­yat ve Av­ru­pa Şam­pi­yon­la­rı çı­kar­ta­cak olan gü­reş­çi­le­rin ye­tiş­me­si için alt­ya­pı­da çok önem ver­dik­le­ri­ni ve bu ne­den­le çok sa­yı­da minik gü­reş­çi­le­rin eği­ti­mi­ne ya­tı­rım yap­ma­ya devam edi­yor.
Çay­kurs­por Güreş Ku­lü­bü Ant­re­nör­le­ri, Ahmet Kopuz, Hakan Çelik ve Murat Yan­bay ta­ra­fın­dan güreş eği­ti­mi ve­ri­len Çay­kurs­por Minik gü­reş­çi­le­rin 2022 yılı so­nu­na doğru ya­pı­la­cak olan Mi­nik­ler Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı mü­sa­ba­ka­la­rı­na ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mak­ta­dır.
Çay­kurs­por Ant­re­nör­le­ri Pan­de­mi sal­gı­nı kural ve ted­bir­le­ri çer­çe­ve­sin­de Çay­kurs­por­lu minik gü­reş­çi­le­re, eğit­sel oyun­lar, jim­nas­tik ve kül­tür­fi­zik ça­lış­ma­la­rı­nı haf­ta­da üç gün ola­rak sür­dü­rü­yor­lar. Ri­ze­li güreş se­ver­ler, Çay­kurs­por Ku­lü­bü Yö­ne­ti­mi ve Tek­nik so­rum­lu­la­rı; Ata sporu gü­re­şe ver­miş ol­du­ğu her türlü des­tek­ten do­la­yı, Rize Va­li­si Kemal Çeber’e, Çay­kurs­por Ku­lü­bü YK Ba­ka­nı Yusuf Ziya Alim’e ve Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü­ne ve Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu­na te­şek­kür­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI