Çaykur Rizespor’da Dario Melnjak’ın Sözleşmesi Feshedildi

Çay­kur Ri­zes­por, Hır­vat oyun­cu Dario Meln­jak’ın söz­leş­me­si­nin kar­şı­lık­lı fes­he­dil­di­ği­ni du­yur­du.

Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Pro­fes­yo­nel oyun­cu­muz Dario Meln­jak ile söz­leş­me kar­şı­lık­lı ola­rak fes­he­dil­miş­tir.
Dario Meln­jak’a ku­lü­bü­mü­ze ver­di­ği hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür eder, bun­dan son­ra­ki fut­bol ka­ri­ye­rin­de ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­riz.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Ye­şil-ma­vi­li ku­lü­be 2019-2020 se­zo­nu­nun devre ara­sın­da trans­fer olan 28 ya­şın­da­ki Hır­vat milli oyun­cu­nun, 2021-2022 se­zo­nu so­nu­na kadar söz­leş­me­si bu­lu­nu­yor­du.

Haber Merkezi