RİZE BELEDİYE BAŞKANI METİN MANGAL KÖMÜRÜ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİNİ İNCELEDİ

Rize Be­le­di­ye­si bün­ye­si­ne ka­zan­dı­rı­lan, Atık Çay Çöp­le­rin­den Man­gal Kö­mü­rü ve Ener­ji Üre­tim Te­si­si­nin ana ma­ki­ne­le­ri An­ka­ra’dan Rize’ye ulaş­tı.

Kal­kan­de­re Or­ga­ni­ze Sa­na­yi böl­ge­sin­de ya­pı­mı­na baş­la­nan te­si­sin kaba in­şa­atı­nın ço­ğun­lu­ğu ta­mam­la­na­rak içe­ri­sin­de ku­ru­la­cak olan ma­ki­ne­le­rin mon­ta­la­ma aşa­ma­sı­na ge­lin­di.
Büyük bir kısmı ta­mam­la­nan tesis işler hale gel­di­ğin­de şeh­ri­miz­de is­tih­da­ma ve eko­no­mi­ye katkı sağ­la­ya­cak.
Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de inşa edi­len te­sis­te in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin tek­nik ekip­ler­den bilgi ala­rak tesis içe­ri­si­ni gezdi. Önü­müz­de­ki hafta iti­ba­riy­le ma­ki­ne­le­rin mon­ta­jı­na baş­la­na­cak olan te­sis­te kalan iş­le­rin ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te üre­ti­me ge­çi­le­rek Çay çö­pü­nün iş­len­me­siy­le bir­lik­te yük­sek ka­lo­ri­ye sahip man­gal kö­mü­rü ima­la­tı ya­pı­la­cak ve ay­rı­ca ga­zi­fi­kas­yon sis­te­mi sa­ye­sin­de ener­ji üre­ti­le­bi­lecek.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye Basın Bü­ro­su