USTA GAZETECİ YAVUZ DONAT ÇOK OKUNAN;“OFF THE RECORD” KİTABINI KAVALCI’YA HEDİYE ETTİ

Tür­ki­ye’nin en ta­nın­mış usta ga­ze­te­ci ya­zar­la­rın­dan Yavuz DONAT’ın yakın dönem si­ya­si ta­ri­hi­ni kap­sa­yan ve Tür­ki­ye’nin en ta­nın­mış si­ya­set­çi­si, Tür­ki­ye’nin 9. Cum­hur­baş­ka­nı mer­hum Sü­ley­man De­mi­rel’e en yakın ga­ze­te­ci ola­rak on­lar­ca dev­let adamı ve si­ya­set­çi ile yap­mış ol­du­ğu yurt içi ve yurt dışı gezi, haber ve rö­por­taj­lar­da elde etmiş ol­du­ğu ha­tı­ra­la­rı­nın yer al­dı­ğı, “OFF THE RE­CORD” isim­li ki­ta­bı­nı Rize ge­zi­sin­de Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin ta­nı­mış ga­ze­te­ci ve ya­zar­la­rın­dan Bay­ram Ali Ka­val­cı’ya im­za­la­ya­rak he­di­ye etti.

Usta ga­ze­te­ci Yavuz Donat, Tür­ki­ye’nin ta­nın­mış ga­ze­te­ci ve te­le­viz­yon­cu­la­rın­dan olan Şeb­nem Bur­sa­lı’yla yap­mış ol­du­ğu söy­le­şi­le­rin yer al­dı­ğı; 360 say­fa­dan olu­şan, bir­çok dev­let adamı ve si­ya­set­çiy­le ya­şa­dı­ğı anı­lar ve çok sa­yı­da fo­toğ­raf­la­rın yer al­dı­ğı, “Off The Re­cord” (Kayıt dışı ya­yım­lan­ma­mak şartı ile) isim­li ki­ta­bın­da yarım aşırı geçen ha­tı­ra­la­rı­nın bir kıs­mı­na yer veren usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz DONAT; “5. bas­kı­sı ger­çek­le­şen bu ki­ta­bım zaman tü­ne­lin­de bir ge­zin­ti gibi. Si­ya­set bir ma­ra­ton­dur, ga­ze­te­ci­lik bir ma­ra­ton­dur. Koş­mak ge­re­ki­yor, dünü unut­ma­mak ge­re­ki­yor. Mes­lek­te 57 yı­lı­mı dol­dur­muş oldum.

Ana­do­lu’yu en çok gezen bir ga­ze­te­ci ola­rak, hep sa­ha­da koş­tu­ran ve hiç yo­rul­ma­dan her daim ve her or­tam­da mes­le­ği­min so­rum­lu­lu­ğu için­de, mes­lek etiği çiz­gi­si­nin için­de, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazı Mus­ta­fa Kemal Ata­türk dı­şın­da, ül­ke­mi­zin gel­miş ve geç­miş tüm si­ya­sı genel baş­kan­lar­la ve cum­hur­baş­kan­la­rı­mız­la de­fa­lar­ca gö­rü­şüp, haber ve rö­por­taj­lar yap­mış ve yap­ma­ya da devam eden bir mes­lek­ta­şı­nı­zım. Ana­do­lu kadar kendi in­sa­nı­nı çok sıcak bir şe­kil­de bağ­rı­na basan bir coğ­raf­ya dün­ya­da yok­tur. İler­le­miş ya­şı­ma rağ­men her bir şehri cen­net olan Ana­do­lu’muzun şe­hir­le­ri­ni gez­me­ye devam edi­yo­rum.Bu şe­hir­ler­den bir­si­de do­ğa­sı, cana yakın in­san­la­rı­nın ve Türk si­ya­se­tin­de ta­ri­he geç­miş önem­li dev­let adam­la­rı­nın ye­tiş­ti­ği şe­hir­le­ri­miz­den bir ta­ne­si de Rize’miz­dir. Bu­ra­da ol­duk­ça çok si­ya­sı dost­la­rım var­dır. Çok sev­di­ğim mes­lek­taş­la­rın var­dır. Bun­lar­dan bir ta­ne­sin­de taş­ra­da her türlü zor­lu­la­ra rağ­men ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ni, almış ol­du­ğu aile ter­bi­ye­si, eği­ti­mi ve mes­lek il­ke­le­ri­ne olan has­sa­si­ye­ti, say­gı­sı ile ta­nı­dı­ğım ve her Rize’ye gel­di­ğim­de ya­nım­da yer alan, ga­ze­te­ci Bay­ram Ali Ka­val­cı kar­de­şi­me ki­ta­bı­mı im­za­la­ya­rak he­di­ye edi­yo­rum. Bu tec­rü­be­le­ri­min taş­ra­da yü­rüt­mek­te ol­du­ğu ga­ze­te­ci­lik mes­le­ğin­de çok daha güzel çalış­ma­lar yap­ma­sı­na katkı sağ­la­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. “Off ther re­cord” isim­li ki­ta­bı­mı he­rek­sin bir so­luk­ta büyük bir me­rak­la alı­nıp alıp oku­ma­sı­nın arzu edi­yo­rum. “ dedi.
Ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat’ın özet bi­yog­ra­fi­si;
1942 yı­lın­da doğdu. İlk ve or­ta­oku­lu Mer­sin’de okudu; Mer­sin Ti­ca­ret Li­se­si me­zu­nu. An­ka­ra İkti­sa­di ve Ti­ca­ri İlim­ler Aka­de­mi­si’ni bi­tir­di. 1963 yı­lın­da, aka­de­mi­de öğ­ren­ciy­ken Ulus ga­ze­te­sin­de ga­ze­te­ci­li­ğe baş­la­dı. Sonra Akşam ga­ze­te­sin­de ça­lış­ma­ya devam etti. Ga­ze­te­ci­li­ğe ara ver­di­ği tek dönem, as­ker­lik dö­ne­mi­dir. Akşam’ın çö­kü­şüy­le bir­lik­te yirmi yıl Ter­cü­man ga­ze­te­sin­de mu­ha­bir­lik, ya­zar­lık ve An­ka­ra Tem­sil­ci­li­ği gö­rev­le­ri­ni üst­len­di. Son­ra­sın­da Mey­dan ve Mil­li­yet ga­ze­te­le­rin­de yazdı. Yavuz Donat, 1998’den bu yana SABAH ga­ze­te­sin­de ya­zar­lık ya­pı­yor. Elli altı yıl­lık ga­ze­te­ci­lik ha­ya­tı­na ki­tap­lar, fahri dok­to­ra ve fahri hem­şe­ri­lik­ler, TRT ve NTV’de prog­ram­lar sığ­dır­dı. Evli ve iki çocuk ba­ba­sı Donat’ın ikisi kız üç to­ru­nu var­dır.

Haber Merkezi