ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI TURAN AKBULUT ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE ARTIŞ İSTEDİ

Rize Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Turan Ak­bu­lut pan­de­mi do­la­yı­sıy­la artan ma­li­yet­ler göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak öğ­ren­ci ser­vis üc­ret­le­ri­ne mi­ni­mum yüzde 30 artış ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Rize’de öğ­ren­ci ser­vi­si ta­şı­ma­cı­lı­ğı yapıp ge­çi­mi­ni bu şe­kil­de temin eden ser­vis­çi es­naf­la­rın pan­de­mi do­la­yı­sıy­la çok zor gün­ler ge­çir­di­ği­ni söy­le­yen Rize Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Turan Ak­bu­lut, “Pan­de­mi ne­de­niy­le okul­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı ve bu ne­den­le uzun sü­re­dir ser­vis çe­ke­me­me­le­ri­ne yol açtı. Gerek artan araç fi­yat­la­rı, ge­rek­se akar­ya­kıt üc­ret­le­ri, yedek parça ve las­tik üc­ret­le­ri ne­de­niy­le hayli mağ­du­ri­yet ya­şa­dı­lar. Artan ma­li­yet­ler ne­de­niy­le de mes­lek­le­rin­de tu­tu­na­ma­mak­ta­dır­lar. Ser­vis­çi es­naf­la­rı­mız pan­de­mi ne­de­niy­le va­tan­daş­la­rı­mı­zın da için­de bu­lun­duk­la­rı eko­no­mik du­ru­mu göz önün­de bu­lun­du­ra­rak diğer il­le­re oran­la ser­vis üc­ret­le­ri­ni makul se­vi­ye­ler­de tut­ma­ya ça­lış­mak­ta­lar. Ancak ge­li­nen nok­ta­da geçen yıl­la­ra oran­la yüzde sek­se­ne yakın artan ma­li­yet­ler kar­şı­sın­da tu­tu­na­bil­me­le­ri için “Milli Eği­tim Ta­şı­ma­lı Sis­tem­de” öde­nen ser­vis üc­ret­le­ri­ne ve özel ser­vis üc­ret­le­ri­ne mi­ni­mum yüzde 30 ora­nın­da zam ya­pıl­ma­sı ka­çı­nıl­maz hale gel­miş­tir” dedi.
“SA­BAH­ÇI ÖĞ­LENCİ UY­GU­LA­MA­SI DEVAM EDİLSİN”
Daha ön­ce­ki yıl­lar­da okul giriş çıkış sa­at­le­ri­nin bu yıl fark­lı­lık gös­te­re­ce­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Ak­bu­lut, “Yani sa­bah­çı öğ­len­ci uy­gu­la­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı za­man­lar­da ser­vis araç­la­rı­mız bir­den fazla ser­vis çe­ke­bil­mek­te­ler­di. Şimdi ise tüm okul­la­rın giriş çıkış sa­at­le­ri­ni aynı za­ma­na denk gel­me­si, bir ser­vis ara­cı­nın bir­den fazla ser­vis çek­me­si­ni en­gel­le­mek­te­dir.
Buda es­naf­la­rı­mız için gelir kay­bı­na yol aç­mak­ta ve aynı za­man­da da sı­kı­şık tra­fi­ğe sahip olan ili­mi­zin okul giriş çıkış sa­at­le­rin­de tra­fi­ğin daha çok sı­kı­şıp durma nok­ta­sı­na denk gel­me­si­ne neden ol­mak­ta­dır. Hem tra­fik sı­kı şık­lı­ğı­nı ön­le­mek adına hem de es­naf­la­rı­mı­zın mes­lek­le­rin­de tu­tu­na­bil­me­le­ri adına Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nız­dan is­te­ği­miz sa­bah­çı öğ­len­ci uy­gu­la­ma­sı­nın ya da ka­de­me­li okul giriş çıkış sa­at­le­ri­nin ye­ni­den uy­gu­lan­ma­sı yö­nün­de­dir. Ser­vis­çi es­naf­la­rı­mı­zın daha fazla mağ­dur ol­ma­ma­la­rı ve ili­miz­de­ki tra­fik sı­kı­şık­lı­ğı­nın ön­len­me­si için ta­lep­le­ri­mi­zin de­ğer­len­di­ril­me­si­ni arz ede­riz” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU