RİZE İLİNİN YAKIN TARİHİNDEN BİR PORTRE RİZE BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI AHMET KARAALİ

1972-73 yıl­la­rı ara­sın­da Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak görev yapan Ahmet Ka­ra­ali gerek es­naf­lı­ğı ve ge­rek­se Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı sü­re­cin­de doğ­ru­luk­tan, ada­let­ten ay­rıl­ma­yan bir ya­pı­ya sa­hip­ti.
Ahmet Ka­ra­ali; 26 Mayıs 1907 ta­ri­hin­de Rize Mer­kez Dağsu Ma­hal­le­si’nde dün­ya­ya geldi. Ba­ba­sı Molla Bay­ram Efen­di; İstan­bul med­re­se­le­rin­de eği­tim almış ar­dın­dan da Rize Kale ca­mi­si ve Peh­li­van Ma­hal­le­si Camii’nde imam hatip ola­rak görev yap­mış­tır. An­ne­si Zeyne Hanım, Rize ili­nin say­gın aile­le­rin­den Ka­ra­meh­me­to­ğul­la­rı’nın kı­zı­dır. Ahmet Ka­ra­lı’nin Ayhan (Mu­ham­med Ka­ra­ali’nin ha­nı­mı), Nur­han (Ali Telci’nin ha­nı­mı), Zehra (Yusuf Varlı’nın ha­nı­mı) isim­li üç kız; Oktay, Mah­mut, Bay­ram ve Ali isim­li dört erkek ço­cu­ğu var­dır.
MES­LEĞİNİN PİRİ İDİ
Ahmet Ka­ra­li, Rize’de Rüş­ti­ye mek­te­bi­ni bi­tir­dik­ten sonra Med­re­se eği­ti­mi­ni almak için İstan­bul’a gitti. Med­re­se eği­ti­min­den sonra, 1926 yı­lın­da İstan­bul’da ter­zi­lik mes­le­ği­ni, er­me­ni us­ta­sın­dan öğ­re­nip, İstan­bul Bah­çe­ka­pı’da ter­zi­ha­ne açtı. Va­ta­ni gö­re­vi­ni 1936 yı­lın­da Iğdır’da ta­mam­la­dı. Ar­dın­dan 1937 yı­lın­da Kars ilin­de ter­zi­ha­ne aça­rak mes­le­ği­ni sür­dür­me­ye devam etti. Ara­lık 1938’de şeh­ri­mi­zin eş­raf­la­rın­dan Ali Ka­ra­ali’nin kızı Mih­ri­ye Ka­ra­ali ile ev­len­di. 1943 yı­lın­da 2. Kez as­ke­re çağ­rıl­dı. Kars’ta va­ta­nı gö­re­vi­ni ta­mam­la­dı. 1946 yı­lın­da Rize’de Ter­zi­ha­ne­si olan kar­de­şi İbra­him’in 2. Kez as­ker­li­ğe git­me­si ne­de­niy­le, kar­de­şi­nin aile­si­ne bak­mak için mem­le­ke­ti­ne döndü. Rize’de Ter­zi­ha­ne açtı. Rize ilin­de sa­yı­sız in­sa­nı mes­lek sa­hi­bi yap­mış, on­lar­ca usta terzi ye­tiş­tir­miş­tir.
BAKAN AKYOL’UN AR­KA­DA­ŞIY­DI KENDİ EVİNİ OKULA ÇEVİRDİ
31 Mart 1989 – 20. Kasım 1991 ta­rih­le­ri ara­sın­da Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı yapan Avni Akyol ile uzun yıl­la­ra da­ya­nan güzel bir dost­luk­la­rı vardı. Akyol; 1931 Temmuz 1952 ta­ri­hin­de ilk görev yeri olan Rize mer­kez Dağsu oku­lun­da staj­yer öğ­ret­men ola­rak gö­re­ve baş­lı­yor­du. Eği­tim, öğ­re­tim ya­pa­cak yer so­ru­nu Ahmet Ka­ra­ali sa­ye­sin­de aşı­lı­yor. Ka­ra­ali; kendi aile­si için yeni yap­tı­ğı evini, okul ola­rak tah­sis edi­yor­du. Ka­ra­ali’nin eği­tim, öğ­re­ti­me ver­di­ği önemi gös­te­ren bu dav­ra­nış ile uzun yıl­lar devam edecek örnek bir ar­ka­daş­lı­ğın te­me­li atı­lı­yor­du.
EKREM ORHON’UN EN YAKIN AR­KA­DA­ŞI AR­KA­DA­ŞIN KA­RA­ALİ ARTIK ODA YA­RA­LI
1972 Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet Se­na­tosu se­çim­le­rin­de mev­cut Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Orhon se­na­to adayı olmak için gö­re­vin­den is­ti­fa edin­ce Ahmet Ka­ra­ali Rize Be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri ta­ra­fın­dan Rize Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di. Ahmet Ka­ra­ali ve Ekrem Orhon’un dost­luk­la­rı çok es­ki­le­re da­ya­lıy­dı.
1926 yı­lın­da Ekrem Orhon Ro­bert Ko­le­ji’nde okur­ken ba­ba­sı Gafur Efen­di ile Ka­ra­ali’nin Bah­çe­ka­pı’daki ter­zi­ha­ne­si­ne git­miş, el­bi­se dik­tir­miş­ler­dir. 1936 yı­lın­da da, Ka­ra­ali Iğdır’da asker iken, Ekrem Orhon ta­rih­te Ka­ra­ka­le Su­la­ma Tü­ne­li’nin in­şa­atı­nı yü­rüt­mek­tey­di. Bu şe­kil­de baş­la­yan dost­luk­la­rı Ekrem Orhon’un ve­fa­tı­na kadar devam et­miş­tir. Ekrem Orhon’un ha­ya­tı­nı an­la­tan bir kitap yazan Eği­tim­ci Yazar Azmi Kan­de­mir, Ekrem Orhon için yaz­dı­ğı ve me­za­rı ba­şın­da oku­du­ğu bir şi­irin­de “En yakın ar­ka­da­şın, idi Ahmet Ka­ra­ali, terk ettin git­tin onu, artık kalbi ya­ra­lı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tır. On­la­rın ar­ka­daş­lı­ğı an­lat­mak­la, yaz­mak­la ifade edi­le­mez­di. Ahmet Ka­ra­ali, Ekrem Orhon’un en yakın mesai ar­ka­da­şı ola­rak, Rize Be­le­di­ye­si’nde Mec­lis üyesi, Reis ve­kil­li­ği ve en­cü­men azası ola­rak 22 yıl hiz­met et­miş­tir.
NAİF BİR KA­RAK­TERİ VARDI
Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı sü­re­cin­ce her zaman oluğu gibi si­ya­sı çe­kiş­me­ler­den kav­ga­lar­dan hep uzak durdu. Rize’deki fı­rın­lar grev ya­pın­ca önce tak­si­ci­le­rin des­te­ğiy­le hal­kın ekmek so­ru­nu­nu aştı. Ar­dın­dan da kısa bir sü­re­de Rize Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de ekmek fı­rı­nı kurdu.
Ka­ra­ali; tüc­car terzi ola­rak Rize’de uzun yıl­lar hiz­met verdi. Ye­şi­lay Rize Şu­be­si, Sahil Cami Vakfı ku­ru­cu­la­rın­dan olup bir­çok sivil top­lum ör­güt­le­rin­de hiz­met yaptı. Çay üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rıy­la ve çay ta­rı­mı­nın ge­liş­me­siy­le il­gi­li ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü. Çay Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı ola­rak uzun süre görev yaptı.
17 Şubat 1991 ta­ri­hin­de vefat etti. Me­za­rı Dağsu Ma­hal­le­si aile kab­ris­tan­lı­ğın­da­dır. Rah­met­le anı­yo­rum.