MEDYANIN GÜCÜ…

Dün­ya­nın her ye­rin­de ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de zor sü­reç­ler ya­şa­dık ve ya­şa­ma­ya devam edi­yo­ruz.
Peki, bu sü­reç­te med­ya­nın olum­lu yö­nü­nü ne kadar doğru kul­la­na­bi­li­yo­ruz?
İnsan­la­rın algı ve tu­tum­la­rı­nı et­ki­le­me ve yön­len­dir­me­de med­ya­nın güçlü bir mesaj gön­de­ren ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz.
Med­ya­nın böy­le­si­ne bir güce sahip ol­ma­sı, med­ya­yı tü­ke­ten­le­rin sa­vun­ma­sız kal­ma­sı­na sebep olu­yor.
Böl­ge­miz­de bir çok sel, he­ye­lan ya­şan­dı­ğı­nı ve ne kadar ya­ra­lar aç­tı­ğı­nı tüm ulu­sal hatta ulus­la­ra­ra­sı ka­nal­lar net bir şe­kil­de yan­sıt­tı. Son­ra­sın­da ko­nak­la­ma te­sis­le­rin­de­ki re­zer­vas­yon­lar iptal edil­di, pan­de­mi­den sonra böl­ge­nin biraz ha­re­ke­te geçme ümi­di­ni de iyice yok etti.
Kısa sü­re­de çözüm üret­mek ge­re­kir­ken ya­şa­nan fe­la­ket son­ra­sın­da te­sis­le­rin hızla iyi­leş­me sü­re­ci­ne gitme ça­ba­sı her­han­gi bir med­ya­da yan­sı­tıl­ma­dı. Mil­yon­lar­ca ya­tı­rım ya­pı­lan, bir çok ki­şi­yi is­tih­dam eden te­sis­le­rin zor bir sü­reç­ten geç­ti­ği aşi­kar.
Ha­ber­ler­de böl­ge­nin ya­şa­dı­ğı so­run­la­rı yan­sıt­tık­tan son­ra­ki sü­reç­te, böl­ge­nin to­par­la­ma sü­re­ci­ne nasıl git­ti­ği, hangi st­ra­te­ji­le­ri iz­le­di­ği, kısa sü­re­de eski ha­li­ne gel­mek için ver­dik­le­ri ça­ba­lar yan­sı­tıl­ma­lı.
Medya in­san­la­rın algı ve tu­tum­la­rın­da is­ten­dik yönde et­ki­le­me ve yön­len­dir­me gü­cü­ne sahip. Biz­ler med­ya­nın olum­lu yön­le­ri­ni doğru kul­lan­ma­dı­ğı­mız sü­re­ce ne yazık ki bölge ola­rak daha çok zarar gö­re­ce­ğiz. Şimdi sıra, ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da, böl­ge­de zarar gören yer­le­rin kısa sü­re­de to­par­la­nıp eski ha­li­ne nasıl gel­di­ği­ni yan­sı­ta­cak ha­ber­ler ya­pa­rak des­tek olun­ma­lı…