İlimizde Red Bull Formulaz Fırtınası Esti

Ka­ra­de­niz’de ge­le­nek­sel­le­şen tahta ara­ba­la­rın mü­ca­de­le­si Red Bull For­mu­laz, Rize Ar­de­şen’in Tunca bel­de­sin­de dü­zen­len­di.

Bu sene 12’ncisi ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik bir kez daha renk­li an­la­ra sahne oldu. Dünya Şam­pi­yo­nu Cim­nas­tik­çi Red Bull spor­cu­su Ayşe Begüm On­ba­şı’nın da konuk ol­du­ğu tahta araba ya­rış­la­rı­nı bin­ler­ce kişi ye­rin­den takip etti.
Red Bull For­mu­laz et­kin­li­ği­ne İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu, Tunca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Naci Ay­te­miz, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Fur­kan Fatih Ersoy ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Tur­gay Aktaş ka­tı­lım gös­ter­di. Tarih bo­yun­ca sivri ze­ka­sıy­la ün sal­mış Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın 1900’lü yıl­la­rın baş­la­rın­da yük­sek nok­ta­lar­dan aşağı daha hızlı inmek için üret­ti­ği tahta ara­ba­la­rın ya­rış­tı­ğı Red Bull For­mu­laz, 12’nci kez Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de­ki Tunca bel­de­sin­de dü­zen­len­di. Ana­do­lu’nun en eğ­len­ce­li, en ma­ce­ra dolu or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan bi­ri­si­ne ev sa­hip­li­ği yapan Rize’deki bu he­ye­can­lı ya­rı­şı iz­le­me­ye bin­ler­ce insan ka­tıl­dı. Ma­ran­goz­lar­da gün­ler­ce süren hum­ma­lı ça­lış­ma­nın so­nun­da or­ta­ya çıkan el emeği tahta ara­ba­la­rın büyük mü­ca­de­le­si renk­li an­la­ra sahne oldu.
Ayşe Begüm On­ba­şı konuk oldu
Rize’nin bü­yü­le­yi­ci at­mos­fe­rin­de, sarp dağ­lar­da, sa­de­ce eğ­len­ce­siy­le değil ku­ral­la­rıy­la da dik­kat çeken, fren, motor ya da demir par­ça­nın bu­lun­ma­dı­ğı 57 tahta ara­cın ya­rış­tı­ğı or­ga­ni­zas­yo­na Dünya Şam­pi­yo­nu Cim­nas­tik­çi Red Bull spor­cu­su Ayşe Begüm On­ba­şı konuk oldu.


Haber Merkezi