BU SÖZLER SU KALDIRIR

AK Parti’den ay­rı­lıp ayrı parti kuran eski Baş­ba­kan­lar­dan Ahmet Da­vu­toğ­lu’nun son açık­la­ma­sı çok su kal­dı­rır.
Ge­lecek Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Ahmet Da­vu­toğ­lu, sos­yal medya he­sa­bın­dan ‘Evet, ben o da­va­yı sat­tım’ no­tuy­la AK Parti’den ay­rı­lı­şıy­la il­gi­li çok ko­nu­şu­la­cak bir video pay­laş­tı. Da­vu­toğ­lu’nun söy­le­dik­le­ri ya­ba­na atıl­ma­ma­lı. Se­çim­de AK Parti’nin kar­şı­sı­na çı­ka­rı­la­cak önem­li de­tay­la­rı kap­sı­yor.
Ahmet Da­vu­toğ­lu’nun söy­le­dik­le­ri­ni aşa­ğı­ya aldım.
-‘’Eğer dava, da­ma­dı­nı Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı yapıp zen­gin et­mek­se, ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, mem­le­ke­tin kay­nak­la­rı­nı 3-5 mü­te­ah­hi­te peş­keş çek­mek­se, ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, AK Parti genel mer­ke­zin­de ko­ka­in tü­ke­ten genç­le­rin lüks ara­ba­la­ra bin­me­siy­se, ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, ül­ke­yi yol­suz­luk­la­ra, yok­sul­lu­ğa boğ­mak­sa ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, ak­ra­ba­la­rın her bi­ri­ni zen­gin et­mek­se, doğru, ben o da­va­yı sat­tım.
– Eğer dava, Hz. Ömer ada­le­tiy­se, si­ya­si ah­la­kı sa­vu­na­rak o da­va­nın sa­hi­bi biziz.
– Eğer dava, kendi ço­cuk­la­rı­nı, da­ma­dı­nı vatan ev­lat­la­rın­dan ayrı dü­şün­me­mek­se, eğer dava her türlü ya­sa­ğa di­ren­mek­se o da­va­nın sa­hi­bi biziz.’’
Anzer Gurup Yolu
Anzer Rize’nin Ayder ile bir­lik­te ikin­ci Tu­rizm Böl­ge­si.
Bu va­di­ler ANAP za­ma­nın­da Mer­hum Mesut Yıl­maz sa­ye­sin­de Tu­rizm Böl­ge­si ilan edil­miş­ler. Ayder aldı ba­şı­nı yü­rür­ken ANZER bir adım ge­liş­me kay­de­de­me­di ma­ale­sef.
İlgi­li­le­rin, yet­ki­li­le­rin du­yar­sız­lı­ğı mı be­ce­rik­siz­li­ği mi ne der­se­niz deyin. Tu­rizm adına tek taş ko­nul­muş değil.
An­zer-Bal­lı­köy Rize’nin en son köy­le­rin­den bi­ri­si.
Yıl­lar önce açı­lan ve va­di­de­ki 9 köyün fay­da­lan­dı­ğı Gurup yolu ye­ter­li ol­ma­yın­ca Köy Hiz­met­le­ri ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı şimdi İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan kısa sü­re­li ça­lış­ma­lar­la devam edi­yor.
2021 yılı için henüz bir ça­lış­ma ol­ma­dı. Geçen yıl ya­pı­lan ge­niş­let­me ça­lış­ma­sın­da di­na­mit­le­nen ka­ya­lar ma­ale­sef çok çir­kin bir şe­kil­de dere ya­ta­ğı­na bı­ra­kıl­mış.
Anzer uzak yer, dev­le­tin so­rum­lu­la­rı pek sık uğ­ra­ma­dı­ğı için or­ta­da­ki vah­şe­ti el­bet­te gör­mez­ler. Orada bir vah­şet var. Belki de gör­me­dik­le­ri için veya işi yapan fir­ma­nın ko­la­yı­na gel­di­ği için o taş­lar ka­ya­lar dere ya­ta­ğı­na atıl­dı.
Çev­re­ye du­yar­lı­lık adına o ka­ya­la­rın ora­dan alın­ma­sı is­te­ni­yor.
Çay üre­ti­ci­si düşük fi­ya­ta sat­ma­ya mec­bur mu?
Yaş çay ko­nu­sun­da top­la­ma, ta­şı­ma ve üc­re­ti hak­kın­da yıl­lar­dır devam eden sı­kın­tı­lar var.
ÇAY­KUR böl­ge­de­ki si­gor­ta bir ku­rum­dur. Çay alımı ve üc­re­ti­nin öden­me­si ön­ce­ki yıl­la­ra göre çok aşama kay­det­miş.
Fab­ri­ka­la­rın ka­pa­si­te­si belli, kon­ten­jan uy­gu­lan­ma­sı yö­ne­tim plan­la­ma­sı ama üc­re­ti­nin öden­me­si ko­nu­sun­da hiç kim­se­nin şi­kâ­ye­ti ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Ücret şi­kâ­ye­ti hep Özel sek­tör hak­kın­da.
Özel sek­tö­rün ÇAY­KUR fi­ya­tı­nın bir lira kadar al­tın­da Yaş Çay al­ma­sı in­saf­sız­lık­tır. Evet, ma­li­yet­ler yük­sek­tir belki makul gö­rü­lür buna Rize’yi yö­ne­ten İkti­dar men­sup­la­rı çözüm bul­ma­lı.
Ri­ze­li üre­ti­ci se­çi­len 3 AK Parti Mil­let­ve­ki­lin­den Özel sek­tö­rün düşük fi­ya­tı­na bir çare bul­ma­sı­nı is­ti­yor.
Biz ara­cı­yız, el­çi­ye zeval olmaz.
Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri, se­çil­miş­ler va­tan­daş siz­den Özel sek­tö­rün ucuz çay alma ko­nu­su­na çözüm bul­ma­nı­zı is­ti­yor.