Öğr.Gör.Abdullah Yavuz: ”Meslek Yüksekokulları Türkiye’nin Geleceğidir”

Ya­şa­dı­ğı­mız çağ bilgi ve tek­no­lo­ji ça­ğı­dır. Bu çağın ge­rek­li­lik­le­rin­den olan ino­va­tif dü­şü­ne­bi­len ni­te­lik­li iş gü­cü­ne sahip bi­rey­le­re ih­ti­yaç gün­den güne art­mak­ta­dır. Ül­ke­le­rin ge­liş­me ve kal­kın­ma­sı­nın temel un­su­ru olan bilgi, be­ce­ri ve iş alış­kan­lık­la­rı­na sahip yük­sek ve­ri­mi ger­çek­leş­ti­recek ni­te­lik­li insan gü­cü­nün ye­tiş­ti­ril­me­si en önem­li ko­nu­la­rın ba­şın­da ge­li­yor.

Gü­nü­müz­de, hızlı tek­no­lo­jik de­ğiş­me ve dünya dü­ze­yin­de­ki ya­pı­laş­ma de­ği­şi­min­de mes­le­ki eği­ti­min önemi her za­man­kin­den daha fazla arttı. Mes­lek Yük­se­ko­kul­la­rı Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­dir diyen İstan­bul Ru­me­li Üni­ver­si­te­si Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Müdür Yar­dım­cı­sı Öğr.Gör.​Ab­dul­lah Yavuz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­nu ter­cih edecek aday­la­ra avan­taj­la­rı­nı şöyle an­lat­tı: ’’Mes­lek Yük­se­ko­ku­lun­da eği­tim alan genç­le­rin kısa sü­re­de ha­ya­ta atıl­ma­sı en büyük avan­taj­la­rı­dır. 2 yıl­lık eği­tim­le, ha­zır­lık da dahil edi­lir­se 3 yıl­lık eği­tim­le, daha çabuk ha­ya­ta atıl­mak öğ­ren­ci­le­ri­miz için bir avan­taj ola­rak gö­rü­lü­yor. Ay­rı­ca uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik eği­tim­ler­le sek­tö­rün ter­cih et­ti­ği ni­te­li­ğe ka­vuş­mak, iş ola­nak­la­rı­nın daha yay­gın ol­ma­sı da mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı­nın ter­cih edil­me­si için önem­li bir neden. Bu nok­ta­da ve­ri­lecek eği­ti­min ni­te­li­ği­nin önem­li ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak is­te­rim. Üni­ver­si­te­mi­zin bün­ye­sin­de ada­let, aş­çı­lık, bil­gi­sa­yar prog­ram­cı­lı­ğı, gra­fik ta­sa­rım, iç mekân ta­sa­rı­mı, sivil hava ulaş­tır­ma iş­let­me­ci­li­ği, sivil ha­va­cı­lık kabin hiz­met­le­ri, spor yö­ne­ti­mi ve uçak tek­no­lo­ji­si prog­ram­la­rı bu­lu­nu­yor. Bu prog­ram­lar­da, te­orik eği­ti­min yanı sıra uy­gu­la­ma­lı eği­tim­le­re ağır­lık ve­ri­li­yor. Zen­gin seç­me­li ders­ler dı­şın­da atöl­ye ve la­bo­ra­tu­var­la eği­tim prog­ram­la­rı­nın bir arada ol­ma­sı da öğ­ren­ci­ler için çok önem­li. Temel he­de­fi­miz, öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze eği­ti­min yanı sıra de­ne­yim sun­mak. Mes­lek sa­hi­bi ol­duk­la­rın­da sek­tö­re hızlı uyum sağ­la­ma­la­rı ve tabii ki se­çi­le­bi­lir per­so­nel ha­li­ne gel­me­le­ri yö­nün­de eği­tim­ler ve­ri­yo­ruz. Ki­şi­sel ge­li­şim­le­ri­ni des­tek­le­yi­ci ser­ti­fi­ka prog­ram­la­rı ile do­na­nım­la­rı­nı art­tı­rır­ken, ka­ri­yer İngi­liz­ce­si prog­ra­mı­mız ile de ulus­la­ra­ra­sı alan­lar­da is­tih­dam edil­me­le­ri­ni sağ­la­mak üzere ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz. Üni­ver­si­te­mi­zin aka­de­mik kad­ro­su ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı araş­tır­ma­la­ra ka­tı­la­rak bilgi bi­ri kim­le­ri­ni öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ak­tar­mak­ta­dır­lar. Aynı za­man­da özel sek­tör ile bağ­lan­tı­da olup or­ga­nik ve yeni bir eği­tim mo­de­li oluş­tur­mak­ta­yız. He­def­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­muz mes­lek­le­ri­nin ge­rek­tir­di­ği be­ce­ri­le­re sahip ve bi­lim­sel bil­gi­ye hâkim yet­kin mes­lek­taş­lar ye­tiş­tir­di­ği­miz için gu­rur­lu­yuz.’’
Ter­cih ede­bi­lir­si­niz
Yavuz ‘’YKS’den il­gi­li puan tü­rün­den 150 ile 179 ara­sın­da alan­lar, 2 yıl­lık MYO’ları ter­cih ede­bi­lecek.
Özel­lik­le vakıf mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı­nı in­ce­le­me­ni­zi tav­si­ye ede­rim. Mezun ol­du­ğu­nuz­da iş bulma şan­sı­nız çok yük­sek. Ay­rı­ca dikey geçiş sı­na­vıy­la 2+2 oku­ya­rak li­sans dip­lo­ma­sı ala­bi­lir­si­niz. YKS ter­ci­hi ya­pa­cak olan aday­la­ra tav­si­yem al­dı­ğı­nız YKS pu­anı­nın de­ğer­len­di­rin’’ di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.

Ha­ber-Fo­to: Teni Tapık Çimen