İKİZDERE TAŞ OCAĞI MAĞDURLARINA BULANIK SU

İyi­de­re il­çe­sin­de Ulaş­tır­ma Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı­nın plan­la­dı­ğı ve Cen­giz İnşa­atın ya­pı­mı­nı ger­çek­leş­ti­re­ce­ği Lo­jis­tik Liman ve mer­kez için dolgu mal­ze­me­si gra­nit ba­zalt taş ola­rak İşken­ce­de­re Va­di­sin­de Taş Ocağı açıl­ma­sı is­ten­di. İşken­ce­de­re Va­di­sin­de açıl­ma­sı plan­la­nan 13 Hek­tar­lık Taş Ocağı ala­nı­na ulaş­mak için 20 Ni­san­dan beri yol açma ça­lış­ma­sı devam edi­yor.

Taş alı­na­cak alana yol açan iş ma­ki­ne­le­ri Va­di­nin gi­ri­şin­de ya­şa­yan in­san­la­rın içme su­yu­nu kir­let­me­ye devam edi­yor. Ev­le­rin­de 20 Ni­san­dan bu yana sağ­lık­lı su iç­me­dik­le­ri­ni söy­le­yen Per­vin Baş’ bize ay­lar­dır bu bu­la­nık suyu kul­lan­dır­mak is­ti­yor­lar. Evim­de­ki mus­luk­tan gün­ler­dir bu­la­nık akan su bu­gün­ler­de mavi ve kö­pü­rür bir şe­kil­de ak­ma­ya baş­la­dı. Yet­ki­li­le­re ile­til­di­ği halde hala bir ted­bir alın­mı­yor. Bu su di­na­mit pat­la­ma­sın­dan sonra bu şe­kil­de mus­luk­lar­dan akı­yor. Hiç­bir şe­kil­de bu suyun kul­la­nı­mı hem sağ­lık hem hij­ye­nik açı­dan uygun değil, ta­şı­ma su ile tüm su ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı gi­der­me­ye devam edi­yo­ruz. Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu bu­ra­ya gelip açık­la­ma yap­tı­ğın­da su ko­nu­sun­da gü­ven­ce ver­miş­ti’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU