Bülent Uygun: ‘Zor Bir Maç Bizi Bekliyor’

Süper Lig’in 2. haf­ta­sın­da 21 Ağus­tos Cu­mar­te­si günü Va­va­Cars Fatih Ka­ra­güm­rük’ü konuk edecek Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, zor bir maçın ken­di­le­ri­ni bek­le­di­ği­ni söy­le­di.

Bü­lent Uygun, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde id­ma­nı ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, geçen sezon Fatih Ka­ra­güm­rük’ün oy­na­dı­ğı fut­bol­la iyi bir per­for­mans ser­gi­le­di­ği­ni, bu sezon da tak­vi­ye­ler ya­pa­rak yo­lu­na devam et­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Ra­kip­le­ri­nin çok iyi bir takım ol­du­ğu­nu ifade eden Uygun, “Oyun an­la­yı­şı, oyun man­ta­li­te­si, geçiş oyun­la­rı ve ge­ri­den oyun kur­ma­sı­na kadar. Zor bir maç bizi bek­li­yor. Benim bir şan­sım, ta­raf­ta­rı­mı­zın o gün bize olan coş­ku­su. Bize ola­cak des­te­ği, yap­tı­ğı­mız ha­ta­da bizi yer­den kal­dır­ma­sı, bize gös­te­re­ce­ği sevgi, Ka­ra­güm­rük ma­çın­da ta­kı­mı avan­taj­lı du­ru­ma ge­çi­re­cek­tir.” diye ko­nuş­tu.
“Sabra ve des­te­ğe ih­ti­ya­cı­mız var”
Uygun, ka­za­na­rak bu zor sü­reç­ten mutlu ay­rıl­mak is­te­dik­le­ri dile ge­ti­re­rek, “İnşal­lah ka­za­nan taraf olur ve bir nebze de olsa ya­ra­mı­za mer­hem olur. Ondan son­ra­ki sü­re­ce daha doğru ve güçlü bir şe­kil­de bak­ma­mı­zı sağ­lar.” dedi. Rize’de bir süre önce şid­det­li ya­ğı­şın ar­dın­dan doğal afet ya­şan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Uygun, “Sa­ha­la­rı­mız da çok büyük tah­ri­ba­ta uğ­ra­dı. Ant­ren­man ya­pa­maz hale gel­dik. Sa­ha­mı­zı ye­tiş­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Umut edi­yo­ruz hafta so­nu­na sa­ha­mız ye­ti­şir.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Uygun, el­le­rin­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, şöyle devam etti:
“Bu süreç için­de biraz za­ma­na, sabra ve des­te­ğe ih­ti­ya­cı­mız var. Bu an­lam­da başta yö­ne­tim ku­ru­lu­muz olmak üzere spor­tif di­rek­tö­rü­müz Fahri Tatan trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı devam et­ti­ri­yor. Malum, geçen sezon 18 oyun­cu­nun söz­leş­me­si­nin bit­me­si, bunun aka­bin­de bir ay için­de yö­ne­tim ku­ru­lu­nun de­ğiş­me­si ve yeni bir takım kur­gu­su oluş­tur­ma­sı çok zor­dur. Ma­ale­sef an­laş­tı­ğı­mız her fut­bol­cu­nun son­ra­sın­da hem başka me­na­jer­le­rin araya gi­re­rek fiyat yük­selt­me­le­ri hem de bon­ser­vis­le­ri­ne ek fiyat çık­mış ol­ma­sı trans­fer yap­ma­mı­zı hep en­gel­le­di. İna­nı­yo­rum ki yö­ne­ti­mi­miz milli takım maç ara­sı­na kadar 15 gün için­de ta­kı­mı­mı­za katkı ya­pa­cak trans­fer­le­ri ya­pa­cak­tır.”
Ta­kı­ma ka­tı­lan yeni oyun­cu­la­rın ba­zı­la­rı­nın sa­kat­lı­ğı­nın, ba­zı­la­rı­nın ise ant­ren­man­sız ol­ma­sı­nın iş­le­ri­ni daha da zor­laş­tır­dı­ğı­nı kay­de­den Uygun, “Ancak biz iyi­yiz, daha da iyi ola­ca­ğız. Trans­fer­ler bit­ti­ğin­de hep bir­lik­te çok mutlu ve güzel gün­le­re bir­lik­te gi­de­ce­ğiz. Tabii ki bu se­zon­ki süreç biraz daha zor ge­çecek. Ama bu sü­re­ci kendi le­hi­mi­ze çe­vi­re­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.
Trans­fer ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor
Uygun, yö­ne­ti­min santr­for, sağ ve sol açık mev­ki­le­ri­ne, bir de sto­per ko­nu­sun­da ge­rek­li trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
“Aminu Umar’dan çok şey umduk. Umar tam is­te­ni­len per­for­man­sa ge­le­me­di. Bold­rin’in sa­kat­lı­ğı tüm plan­la­rı alt üst etti. Dön­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Remy’nin sa­kat­lı­ğı­nın nük­set­me­si ve giden fut­bol­cu­lar oldu. Biraz zor sü­reç­ten ge­çi­yo­ruz. Yö­ne­ti­mi­miz bu ko­nu­da ça­lı­şı­yor. İyi şey­le­ri milli takım maç ara­sı­na kadar hal­let­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Milli maç ara­sın­da da ta­ma­men ye­ni­len­miş, bam­baş­ka bir Ri­zes­por iz­le­me­ye baş­la­ya­ca­ğız.”
Fe­ner­bah­çe’de kadro dışı bı­ra­kı­lan Mame Thiam ve Lemos’un trans­fer sü­re­ci­ne de de­ği­nen Uygun, “Thiam’ is­ti­yo­ruz ancak 2 mil­yon avro bon­ser­vis is­te­ni­yor. Ken­di­si de yük­sek para is­ti­yor. Böyle bir para ve­re­bi­lecek du­ru­mu­muz yok. Do­la­yı­sıy­la is­te­mi­yo­ruz. Biz bu pa­ra­la­rı hiç kim­se­ye ve­re­me­yiz. 20 ve 21 ya­şın­da ge­le­ce­ği çok par­lak gör­dü­ğü­müz bir fut­bol­cu olsa ancak ona bu pa­ra­la­rı ve­re­bi­li­riz. Onun dı­şın­da Thiam ve Lemos ile her­han­gi bir yol al­mış­lı­ğı­mız yok. Ancak bir haf­ta­lık süre zar­fın­da 2-3 trans­fe­ri­mi­zi bi­tir­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Uygun, Caner Erkin ko­nu­sun­da her­han­gi bir ge­liş­me ol­ma­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi