6 KİŞİ HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLDİ

Rize’nin İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pı­la­cak olan Lo­jis­tik Liman için taş alın­ma­sı is­te­nen İşken­ce­de­re Va­di­sin­de tepki gös­te­ri­le­rin­de bu­lu­nan 6 kişi hak­kın­da açı­lan da­va­da Kal­kan­de­re Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğın­ca Ko­vuş­tu­rul­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı ve­ril­di.

20 Nisan günü baş­la­yan Taş Oca­ğı­na tep­ki­ler devam edi­yor. 23.4.2021 ile 26.4.2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da İşken­ce­de­re Va­di­sin­de taş ocağı açıl­ma­sı­nı is­te­me­ye­rek ta­şo­ca­ğı için ça­lı­şan­la­rı en­gel­le­yen ve tepki gös­te­ren köy­lü­le­rin’ ’dev­le­tin as­ke­ri ve em­ni­yet teş­ki­la­tın ale­nen aşa­ğı­la­ma görev yap­tır­ma­mak için di­ren­me ’’ suçu iş­le­dik­le­ri ge­rek­çe­siy­le hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma açı­lan 6 kişi için Kal­kan­de­re Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı ve­ril­di.
Ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da karar ve­ri­len ki­şi­ler Asu­man Faz­lı­oğ­lu, Gün­gör Baş, İhsan Baş, Musa Yıl­maz, Dur­sun Baş ve Ziya Yıl­dı­rım.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU