İlçemizdeki Ağaran Şelalesi Taştı

İl­çe­miz­de­ki Ağa­ran Şe­la­le­si sa­ğa­nak ne­de­niy­le taştı. Taşma so­nu­cun­da şe­la­le­nin alt kıs­mın­da­ki yol ula­şı­ma ka­pan­dı, bu böl­ge­de hasar oluş­tu.

İlçemizde öğle sa­at­le­rin­de baş­la­yan yağ­mur, akşam sa­at­le­rin­de şid­de­ti­ni ar­tır­dı.
İlçe­mize bağlı Bü­yük­köy bel­de­si­ne ula­şı­mı sağ­la­yan yol gü­zer­ga­hın­da­ki bazı ır­mak­la­rın taş­ma­sı so­nu­cu da çe­şit­li nok­ta­lar­da he­ye­lan­lar mey­da­na geldi.
Ya­maç­lar­dan kopan top­rak ne­de­niy­le bel­de­ye bağlı 4 ma­hal­le­ye ula­şı­mı sağ­la­yan yol­lar ula­şı­ma ka­pan­dı.
Yol­la­rın ye­ni­den ula­şı­ma açıl­ma­sı için be­le­di­ye ekip­le­ri böl­ge­de ça­lış­ma yü­rü­terek yollar yeniden ulaşıma açıldı.


Haber Merkezi