Esendağ Köyü’nde ev yaklaşık 20 metre aşağı sürüklendi

İlçe­mi­ze bağlı Esen­dağ Köyü’nden İbra­him ve İsmail Kara kar­deş­le­rin eski ev­le­ri­ni yıkıp ye­ri­ne yap­mış ol­duk­la­rı yeni ev­le­ri­nin önüne, geçen se­ne­ki afet­te he­ye­lan mey­da­na gel­miş­ti resmî ku­rum­la­ra yap­mış ol­duk­la­rı mü­ra­ca­at so­nu­cun­da evde otu­rul­maz ra­po­ru ve­ril­di.

Fakat resmî ku­rum­la­ra yap­mış ol­duk­la­rı baş­vu­ru­la­ra rağ­men hiç­bir yar­dım ve önlem ala­ma­dı­lar. Bu sene yağan yağ­mur­lar so­nu­cun­da ev yak­la­şık 20 metre aşağı sü­rük­len­di. Ev her ne kadar sağ­lam ya­pıl­dıy­sa da yar­dım ve önlem alın­ma­ma­sı so­nu­cu artık ta­ma­men kul­la­nı­la­maz hale geldi. Mağ­dur du­rum­da olan kar­deş­ler, dev­le­ti­mi­zin afet böl­ge­le­rin­de yap­mış ol­du­ğu yar­dım­lar­dan acil yar­dım bek­li­yor­lar. Rab­bim her türlü afet­ler­den bizi mu­ha­fa­za ey­le­sin.


Ha­ber-Fo­to: Adem SIR­MA­LI