DENİZ FENERİ YANGINDAN SONRA SEL AFETİ YAŞAYAN BATI KARADENİZ’DE

An­tal­ya Ma­nav­gat’ta baş­la­yan ve Tür­ki­ye’nin 30 fark­lı ilin­de çıkan ve or­man­la­rı­mı­zın büyük bö­lü­mü­nü saran, can ve mal kay­bı­na yol açan yan­gın ha­be­riy­le sar­sı­lan ül­ke­miz, daha o fa­ci­anın ya­ra­la­rı­nı sa­ra­ma­dan bu sefer de Batı Ka­ra­de­niz’in önem­li il­le­rin­den peş peşe sel fe­la­ke­ti ha­ber­le­riy­le sar­sıl­dı.

Kas­ta­mo­nu, Bar­tın ve Sinop il­le­ri­ni ve il­çe­le­ri­ni adeta savaş böl­ge­si­ne çe­vi­ren sel fe­la­ke­ti­ne karşı sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı da hemen ha­re­ke­te geçti.

Deniz Fe­ne­ri Der­ne­ği Kas­ta­mo­nu Tem­sil­ci­li­ği ilk etap­ta Kas­ta­mo­nu Boz­kurt, Az­da­vay, Bar­tın il­le­ri­ne başta içme suyu olmak üzere, gıda ve hij­yen te­miz­lik mal­ze­me­si da­ğı­tı­mı ya­pı­yor.
Ay­rı­ca sel­den zarar gören va­tan­daş­la­rın acil ola­rak ev eş­ya­sı ih­ti­ya­cı bu­lu­nu­yor.
Başta Kı­zı­lay ve AFAD olmak üzere va­tan­daş­la­ra soğuk sand­viç da­ğı­tı­mı ya­par­ken STK’larda mağ­dur sel­ze­de­le­rin gün­lük ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lı­yor.
Büyük sel fe­la­ke­tin­de ka­yıp­la­rın ol­du­ğu, arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nın JAK ve Sivil Sa­vun­ma ta­ra­fın­dan gün boyu devam et­ti­ği gelen bil­gi­ler ara­sın­da.


Ha­ber-Fo­to: Fevzi Yal­çın